مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه EU01ABMR-08
مشخصات MINI USB SMD 8PIN TYPE AB FM
سازنده N/S
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه USB MALE/S
مشخصات MALE/S TYPE B (3)
سازنده !!N/S J
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه USBCON FM/C
مشخصات FEMALE/ PS2 6PIN
سازنده N/S
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 10,626
قیمت نقدی به ریال 8,765
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه USBCON M/SMD
مشخصات MINI USB SMD 5PIN M
سازنده !! N/S
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه USBCON FM/R
مشخصات FEMALE/R PS2 8PIN
سازنده N/S
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 17,531
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه USBCON M
مشخصات MALE/R 6PIN (5)
سازنده N/S IEEE
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه USBCON FEM B
مشخصات FEMELE/R TYPE B 4PIN (2)
سازنده M12##
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه USBCON M*
مشخصات MALE/S TYPE A (9)
سازنده M12
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه USBCON FM/S
مشخصات FEMALE/S TYPE A 4PIN (12)
سازنده M12
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه USBCON FEMAL
مشخصات FEMALE/R TYPE A 4PIN (1)
سازنده M12
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه MICRO USB7.2
مشخصات FM (I977)
سازنده M12 O89
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه EU01BMR-05
مشخصات MINI USB SMD 5PIN FM K*
سازنده N/S m12
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه USBCON M/S
مشخصات MALE/SMD TYPE A 4PIN(8)BAL45
سازنده M12 O89
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه USBCON M/R
مشخصات MALE/R TYPE A 4PIN(7)
سازنده O89 M12
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه IO7SBMR-05-S
مشخصات MINIUSB SMD 5PIN FM(S549)HH*J)
سازنده M12
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه USBCON FEM C
مشخصات FEMALE/S TYPE B 4P (15)
سازنده M12
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه USBCON M/PS2
مشخصات MALE (14) 3PIN
سازنده m3
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه USBCONN M/S
مشخصات MALE PS2 8PIN CABLI
سازنده N/S M3
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه USB2*2/FM/S
مشخصات FEMALE/S TYPE B 4PIN (6)
سازنده M12 !!
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه USB DUBL
مشخصات FEMALE/R DUBL (10)
سازنده M12
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 501951-2010
مشخصات CONNECTOR
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه USBCON
مشخصات FEMALE/R PS2 6PIN (4)
سازنده M12 444
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه USB.
مشخصات USB
سازنده
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 570,000
قیمت نقدی به ریال 520,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه USB CONN
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه DX07S024XJ1R
مشخصات 1100
سازنده
دسته بندی USB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh