مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه POWER2F
مشخصات POWER 2 FEMALE
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه POWER4F
مشخصات POWER 4 FEMALE A6
سازنده ##M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه POWER3F
مشخصات POWER 3 FEMALE (O)
سازنده M12 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه POWER3F
مشخصات POWER 3 FEMALE (O)
سازنده M12 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه POWER2M/S
مشخصات POWER 2 MALE STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه POWER5M/R
مشخصات A6 POWER 5 MALE R/A
سازنده M9 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه POWER5F
مشخصات POWER 5 FEMALE
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه POWER2M/R
مشخصات POWER 2 MALE R/A
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه POWER6M/R
مشخصات POWER 6 MALE R/A
سازنده M9##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه POWER4M/R
مشخصات POWER 4 MALE R/A
سازنده M12 KII
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه POWER3M/S
مشخصات POWER 3 MALE STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه POWER3M/S
مشخصات POWER 3 MALE STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه POWER7F
مشخصات
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه POWER6F
مشخصات POWER 6 FEMALE
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه POWER10F
مشخصات
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه POWER8M/S
مشخصات POWER 8 MALE STRAIGHT
سازنده ##M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه POWER5M/S
مشخصات POWER 5 MALE STRAIGHT
سازنده ## M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه POWER4M/S
مشخصات POWER 4 MALE STRAIGHT Z
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه POWER8F
مشخصات A6
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه POWER3M/R
مشخصات POWER 3 MALE R/A
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه POWER3M/R
مشخصات POWER 3 MALE R/A
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه POWER3R
مشخصات POWER 3 R/A
سازنده m12 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,500
قیمت نقدی به ریال 18,600
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه POWER9F
مشخصات
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه POWER2S
مشخصات POWER 2/STRAIGHT
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه POWER5R
مشخصات POWER 5 R/A
سازنده M9##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,500
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه POWER6M/S
مشخصات POWER 6 MALE STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه POWER2R
مشخصات POWER 2 R/A
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه POWER11F
مشخصات
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه POWER4R
مشخصات POWER 4 R/A
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه POWER12F
مشخصات (3)
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه POWER6R
مشخصات POWER 6 R/A
سازنده M9##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 36,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه POWER3S
مشخصات POWER 3 STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه POWER7M/S
مشخصات A6 POWER 7 MALE STRAIGHT
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه POWER4S
مشخصات POWER 4 STRAIGHT
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه POWER5S
مشخصات POWER 5 STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه POWER9M/S
مشخصات
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 38,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه POWER10M/S
مشخصات POWER 10 MALE STRAIGHT
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه POWER8M/R
مشخصات POWER 8 MALE R/A
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه POWER11M/S
مشخصات
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه POWER9M/R
مشخصات
سازنده M9##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه POWER11M/R
مشخصات
سازنده M12 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 52,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه POWER6S
مشخصات POWER 6 STRAIGHT
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 65,000
قیمت غیر نقدی به ریال 56,000
قیمت نقدی به ریال 51,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه POWER10M/R
مشخصات POWER 10 MALE R/A
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 52,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه POWER12M/S
مشخصات
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 64,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه POWER7S
مشخصات POWER 7 STRAIGHT
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه POWER8S
مشخصات POWER 8 STRAIGHT
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه POWER9S
مشخصات POWER 9ST
سازنده M12 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه POWER7R
مشخصات +POWER 7 R/A 150
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه POWER10S
مشخصات Z POWER 10ST
سازنده M12## F9
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه POWER10R
مشخصات POWER 10 R/A
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه POWER9R
مشخصات
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه POWER8R
مشخصات POWER 8 R/A
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه POWER11S
مشخصات
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه POWER11R
مشخصات
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه POWER12S
مشخصات POWER 12ST
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه POWER3
مشخصات POWER STEEL
سازنده
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 47,350
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه POWER2
مشخصات POWER STEEL
سازنده
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 48,703
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh