مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SCM50FC
مشخصات
سازنده
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه SCM 8S
مشخصات T1 (L) FA1
سازنده M3
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SCM30R
مشخصات A6 PHL IDC
سازنده !!A5 M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SCM10R
مشخصات PHL IDC
سازنده !! M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 31,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SCM26S
مشخصات L IDC A6
سازنده M12 150
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SCM26R
مشخصات PHL IDC
سازنده M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 34,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SCM64R
مشخصات PHL IDC
سازنده m3 !!SH
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SCM24R
مشخصات PHL IDC
سازنده M12 KII
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 49,000
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه SCM24S
مشخصات PHL IDC
سازنده M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SCM10S
مشخصات PHL IDC
سازنده M12 DEN
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه SCM34R
مشخصات (m) IDC
سازنده m12 !!SH
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه SCM14S*
مشخصات (GAL9)
سازنده N/S
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه SCM14S
مشخصات PHL IDC
سازنده M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 52,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه SCM50S
مشخصات PHL IDC
سازنده M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه SCM30S
مشخصات PHL IDC
سازنده ##SH M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه SCM20S
مشخصات PHL IDC
سازنده M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه SCM16S
مشخصات T1PHL IDC
سازنده M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه SCM16R
مشخصات (A6) PHL IDC
سازنده !!M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه SCM60S
مشخصات PHL IDC
سازنده M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه SCM60R
مشخصات A6 PHL IDC
سازنده A5 M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SCM64S
مشخصات PHL IDC
سازنده 150 M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 83,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه SCM20R
مشخصات PHL IDC
سازنده M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه SCM34S
مشخصات PHL IDC
سازنده ##150 M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه SCM14R
مشخصات PHL IDC
سازنده M12 N/S
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SCM40S
مشخصات (B)PHL IDC
سازنده M12 ##
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 121,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SCM50R
مشخصات PHL IDC
سازنده M12
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه SCM40R
مشخصات PHL IDC
سازنده M12 4A
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh