مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه HOOD36
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه CENT/36/MR
مشخصات 36P MALE PCB R/A
سازنده N/S
دسته بندی 36P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 17,531
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه CENT50/M/SMD
مشخصات 50P MALE SMD 7
سازنده
دسته بندی 50P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه CENTRON30FM
مشخصات 30P FEMALE SMD PCB S
سازنده
دسته بندی 30P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,500
قیمت نقدی به ریال 28,500
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه CENTRON50M
مشخصات 50P MALE FLATCABLE
سازنده N/S
دسته بندی 50P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 54,113
قیمت غیر نقدی به ریال 42,503
قیمت نقدی به ریال 37,247
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه CENTRON36PF
مشخصات 36P FEMAIL PCB
سازنده !!N/S
دسته بندی 36P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 51,000
قیمت نقدی به ریال 46,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه CENTRON50F
مشخصات 50P FEMALE FLATCABLE
سازنده ## N/S
دسته بندی 50P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,500
قیمت نقدی به ریال 77,500
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه CENTRON50FP
مشخصات 50P FEMALE PCB
سازنده M3 !!
دسته بندی 50P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه CENTRON36PM
مشخصات 36P MALE SOLDE
سازنده M12
دسته بندی 36P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه CENTRON36F/R
مشخصات 36P FEMALE PCB R/A
سازنده M12448 N/S
دسته بندی 36P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه CENTRON36FFC
مشخصات 36P FEMALE FLATCABLE F
سازنده M12
دسته بندی 36P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه CENTRON50PF
مشخصات 50P FEMALE R/A ******
سازنده M65
دسته بندی 50P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه CENTRON36SF
مشخصات 36P FEMALE SOLDER A
سازنده M12
دسته بندی 36P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,210,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه CENT 50/MA
مشخصات 50P MALE PCB
سازنده M40
دسته بندی 50P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه CENTRON36MFC
مشخصات 36P MALE FLATCABLE
سازنده M65
دسته بندی 36P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه CENTRON36SM
مشخصات 36P MAIL SOLDER WITH HOODMETAL
سازنده m12
دسته بندی 36P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,450,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه CENTRON50FS
مشخصات 50P FEMALE SOLDER
سازنده m12
دسته بندی 50P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,810,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه CENTRON50MS
مشخصات 50P MALE SOLDER WITHOUT HOOD(A
سازنده M70
دسته بندی 50P
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh