مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه RG6-FEMALE
مشخصات 6PIN RJ11 F/R PLASTIC (6)
سازنده 6P-6C N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PANASON.RG11
مشخصات 4PIN RJ11 F/R PLASTIC (17)
سازنده N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,971
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PANASO RG11*
مشخصات 6PIN RJ11 F/R (13)
سازنده N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه HEADPHONE 1
مشخصات
سازنده
دسته بندی HEAD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 2,600
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه RG6/BLACK
مشخصات RJ11 (7)
سازنده N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,956
قیمت غیر نقدی به ریال 4,453
قیمت نقدی به ریال 3,757
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه PANASONIC617
مشخصات 4PIN RJ11 M/ 617m (4)
سازنده m12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه PHILIPS 13FM
مشخصات 13PIN
سازنده
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه HEADPHONE 2
مشخصات JFR-913H
سازنده
دسته بندی HEAD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه PANASONIC618
مشخصات 4PIN RJ11 M/ LARGE (5)
سازنده 6P-4C M12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه PANASONIC**
مشخصات DOK
سازنده N/S M3
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه PANASONIC
مشخصات 616B (29)
سازنده M3
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه PANA CAT5
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه PROB****
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه PANASON RG11
مشخصات 6PIN RJ11 M/ (1)
سازنده ##m126P-6C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه PANA8FM/R
مشخصات 8PIN RJ45 F/R PLAST MEDIUM(11)
سازنده M3
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه PANA CAT6
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه PANASONRG45
مشخصات 10P RJ45 M/ (23)
سازنده M3 448
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه PROB*****
مشخصات R/G/
سازنده ##M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه PANA/FM/R/4
مشخصات 4PIN RJ9 F/R (25)
سازنده M12 O89
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PANASNRG11
مشخصات 4PIN RJ11 F/R (21)
سازنده M12 6P-4C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه PANASON RG45
مشخصات 8PRJ45 M/CATE-6 CHIN(2)
سازنده M12 8P-8C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه PROB *.
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه PANASONIC616
مشخصات 616m 4*20 F/ H4 (19)
سازنده m12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه PANASONI616*
مشخصات 616m 4*30 F/ (19)(Z4)
سازنده m12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه PANA/FM/R*
مشخصات 6PIN RJ11 F/R BAL37 (8)
سازنده M12 6p-6C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه PANA RJ45S
مشخصات 10PIN RJ45S FAMALE R/A METAL
سازنده M3 N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه PANA 8F/R
مشخصات 8PIN RJ45 F/R PLAST SMALL (10)
سازنده M12 ##
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه PANA DUAL
مشخصات 6P/4C F/R DUAL (18)
سازنده !!M12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه PROB **
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه PROB *
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 65,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه PANA/8F/R
مشخصات 8PIN RJ45 F/R PLASTIC (12)
سازنده M12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه PANASONIC*
مشخصات (33) CAT7
سازنده M3
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه PANASON*RG45
مشخصات 8PIN RJ45 F/S PLASTIC (30)
سازنده M12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه PANA 6P/FM
مشخصات 6PIN F/S PLASTIC 6P-6C(20)RJ13
سازنده M12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه PROB 1
مشخصات GAL3
سازنده N/S
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه PANA8/FM/R*
مشخصات 8PIN RJ45 F/R METAL MEDIUM(11)
سازنده M80
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه PANA/8FM/LED
مشخصات 8PIN LED F/R METAL LARGE (14)
سازنده !!m12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه PANA/8F/META
مشخصات 8PIN RJ45 F/S MEDIUM(16)
سازنده M12 8P-
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 125,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه PANA/8F/R*
مشخصات 8PIN RJ45 F/R METAL SMALL (10)
سازنده M12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه PANA/8F/ R
مشخصات 8PIN RJ45 F/R METAL LARGE (24)
سازنده !!M12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه PANA/8F/R/LE
مشخصات 8PIN RJ45 F/R METAL LAR/LED(9)
سازنده M12
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 165,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 1116048-1
مشخصات RJ45 FEMALE JACK UNIV(31) GAL3
سازنده M3 AMP
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه T-3009C
مشخصات
سازنده M11
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه PROB*
مشخصات 60MHZ
سازنده N/S TIWAN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 08-391E
مشخصات
سازنده
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه PROBOHMMETER
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PROB MULTI1
مشخصات 3014
سازنده M12 DEN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه PROB MULTI
مشخصات 3010-116
سازنده M12 DEN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه PROB 20A
مشخصات PROB 20A
سازنده M12 053
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه PANA/8FM/TRA
مشخصات 8PIN RJ45 F/RLARGE (15)BAL35
سازنده M12 911105
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه PROB MULTI2
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه PROB 2
مشخصات GAL11 SMD
سازنده 053 M12
دسته بندی A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه LA05022
مشخصات 20MHZ 100
سازنده N/S
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه PROB 3
مشخصات SMD
سازنده 053 M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 940,000
قیمت نقدی به ریال 850,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه PROB LOGIC
مشخصات PROB LOGIC WIHT MEMORY LP-2800
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 950,000
قیمت نقدی به ریال 870,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه LA05066
مشخصات 60MHZ GAL3 100
سازنده N/S M3 !!
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه LA05044
مشخصات 40MHZ 100
سازنده N/S M3
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه PROB .
مشخصات (Z6)BNC
سازنده M12 053
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,270,000
قیمت نقدی به ریال 1,150,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه LA05110
مشخصات 100MEG (Z2)
سازنده M12 ##LODE
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000,000
قیمت نقدی به ریال 2,700,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه PROBEHP-9100
مشخصات PROBE HP-9100 100M
سازنده M12 053
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600,000
قیمت نقدی به ریال 6,000,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه PROBEHP-9060
مشخصات P-9060 60M /
سازنده m12
دسته بندی PROB 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,400,000
قیمت نقدی به ریال 8,500,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه PROB20MHZ*10
مشخصات 20MHZ * 10
سازنده
دسته بندی PFROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه PROB.
مشخصات BNC
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه PROB SMD
مشخصات
سازنده 053 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh