مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه ATX2*1M/S/B
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه ATX2*1FM/B
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه HOUSING 2P
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه ESK02SB-10
مشخصات BOARD TO BOARD DIP 10PIN
سازنده
دسته بندی W/B
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه ATX3*1M/S/B
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,050
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه ATX3*1FM/S/B
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,050
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه HOUSING 4P
مشخصات
سازنده m3 N/S
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه PIHER470
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,971
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه PB1*7/SMD
مشخصات 1*7 S FEMALE SMD
سازنده N/S
دسته بندی PB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه HOUSING 5P
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه HOUSING 1P
مشخصات
سازنده N/S m3
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه ATX2*3M/S/B
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه ATX2*3FM/S/B
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه HOUSING 6P
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه HOUSING 3P
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه SWITCH 6105
مشخصات 3PIN (PN) smd
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه ATX1*2S
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850
قیمت نقدی به ریال 3,200
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه WB03/2PIN
مشخصات SMD
سازنده ##N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,800
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه JUMPER.
مشخصات WHITE
سازنده ## m12
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه CON (Z2)
مشخصات SHSERIES 13POSITION 1MM (PP*)
سازنده M10
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه PH 1*5/SMD
مشخصات 1*5 S FEMALE SMD (KP)
سازنده m12
دسته بندی PB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه WAYCON2*2
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی CON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه CON2*7S
مشخصات
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه WB03/4PIN
مشخصات SMD
سازنده ## N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,600
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه FPC CON
مشخصات SMD 8PIN
سازنده N/S
دسته بندی W/B
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه ATX2*1M/S
مشخصات KL A6
سازنده M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه ATX2*1FM
مشخصات FA2
سازنده M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه CON 2
مشخصات 6M/5F KEYBOARD
سازنده C93
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه CON 1
مشخصات 6F/5M KEYBOARD
سازنده C93
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه ATX2*1M/R
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه ATX2*3.FMB
مشخصات
سازنده m6 N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه WB03 6PIN
مشخصات SMD WIRE TO BOARD 1.25mm
سازنده ##N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,400
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه CON (X)
مشخصات SMD 16PIN (I2J)
سازنده
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه CON (W)
مشخصات SMD 14PIN
سازنده
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه CON (U)
مشخصات CONECTOR SMD 9PIN
سازنده
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه CON (T)
مشخصات CONECTOR SMD 8PIN
سازنده !! N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه CON (R)
مشخصات CONECTOR SMD 5PIN
سازنده !! N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه CON (P)
مشخصات CONECTOR SMD 28PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه CON (N)
مشخصات CONECTOR SMD 9PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه CON (K)
مشخصات CONECTOR SMD 10PIN 2*5
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه CON (I)
مشخصات CONECTOR SMD 9PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه CON (F)
مشخصات CONECTOR SMD 9PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه CON (E)
مشخصات CONECTOR SMD 10PIN 2*5
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه CON (C)
مشخصات CONECTOR SMD 26PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه CON (A)
مشخصات CONECTOR SMD 26PIN 2*13
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه PHILIPS 5FM.
مشخصات
سازنده
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PH 2*5/SMD
مشخصات SMD I4
سازنده m12
دسته بندی PH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه ATX2*2/FM
مشخصات
سازنده M12 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه ATX2*11S
مشخصات
سازنده 448N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,400
قیمت نقدی به ریال 17,600
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه ATX2*11R
مشخصات
سازنده 448 N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,400
قیمت نقدی به ریال 17,600
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه CON20R
مشخصات CON 20PIN R/A
سازنده *
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه ATX2*11M/S
مشخصات
سازنده !! 448N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 19,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه WB03 10PIN
مشخصات SMD M/S WIRE TO BOARD 1.25mm
سازنده ## N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه HOUSING 1*40
مشخصات
سازنده N/S M3
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه CON STERIO
مشخصات
سازنده *
دسته بندی CON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه CANON/4P/FM
مشخصات 4PIN /
سازنده N/S
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه ATX2*3M/S
مشخصات KL A6
سازنده !!M12 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 23,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه ATX2*1S
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه ATX2*3/FM
مشخصات
سازنده ## M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه ATX2*2 M/R
مشخصات KL
سازنده M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه ATX2*1R
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه ATX2*2M/S
مشخصات
سازنده c42 M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه CON RTG*
مشخصات RTG16S4E1A (B) ULINK
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,500
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه CON RTG
مشخصات RTG16P2*1A (A) ULINK
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,500
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه CANON CON F
مشخصات (3) 3PIN /
سازنده N/S
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه CON4P/M
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,997
قیمت غیر نقدی به ریال 35,419
قیمت نقدی به ریال 29,580
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه PHILIPS 8FM
مشخصات ( )
سازنده
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه ATX2*4/FM
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه CANON /M/L
مشخصات 3PIN (1)
سازنده N/S
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,800
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه ATX2*6/FM
مشخصات A W
سازنده M12 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه ATX2*3 M/R
مشخصات
سازنده M12 ##
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه CON4P/FM
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 54,113
قیمت غیر نقدی به ریال 42,503
قیمت نقدی به ریال 36,154
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه ATX2*4 M/R
مشخصات KL
سازنده M12 ##C42
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه ATX2*2S
مشخصات
سازنده !!M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه ATX2*6 S
مشخصات MINI ATX BLACK
سازنده N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه ATX2*6 M/R
مشخصات A6 W
سازنده M12##SH9
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه ATX2*4M/S
مشخصات
سازنده !!M12 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 55,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه ATX2*2R
مشخصات
سازنده M12 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه ATX2*7/FM
مشخصات
سازنده M12 ## 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 54,000
قیمت نقدی به ریال 49,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه CON (Z4)
مشخصات PTSM 0,5/1-2,5-H SMD WHL(I82)
سازنده M9
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه CON (V)
مشخصات SMD
سازنده M9
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه CON (Q)
مشخصات CONECTOR SMD 2PIN
سازنده M9!!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه CON (M)
مشخصات CONECTOR SMD 11PIN
سازنده m12!!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه CON (J)
مشخصات CONECTOR SMD 14PIN 1*14
سازنده m12!!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه CON (G)
مشخصات CONECTOR SMD 5PIN
سازنده M9!!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه CON (D)
مشخصات CONECTOR SMD 7PIN
سازنده m12 !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه ATX2*5/FM
مشخصات W
سازنده M12# 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه ATX2*5 M/R
مشخصات K W KL A6
سازنده M40 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه ATX2*11/FM
مشخصات
سازنده M35
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه PHILIPS 5FM
مشخصات (27) Z
سازنده m12
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 75,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه ATX2*8/FM
مشخصات KL
سازنده M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه ATX2*11 M/R
مشخصات
سازنده N/S M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه ATX2*5M/S
مشخصات
سازنده M12 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 68,000
قیمت نقدی به ریال 62,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه ATX2*8 S
مشخصات MINI ATX BLACK
سازنده N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 64,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه ATX2*7M/S
مشخصات
سازنده M12 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه ATX2*7 M/R
مشخصات KL A6
سازنده !!M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه ATX2*3S
مشخصات
سازنده M12 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه ATX2*9 S
مشخصات MINI ATX BLACK
سازنده N/S
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 79,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه ATX2*3R
مشخصات
سازنده m12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 86,000
قیمت نقدی به ریال 78,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه ATX2*8S
مشخصات
سازنده M3 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 87,000
قیمت نقدی به ریال 79,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh