مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SLOT7043
مشخصات 2*15 2.5MM PCB BLACK
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه SLOT7056
مشخصات 2*6 SOLDER BLUE
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SLOT7036
مشخصات 2*17 FLAT CABLE 2*17
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,822
قیمت غیر نقدی به ریال 8,264
قیمت نقدی به ریال 6,574
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SLOT7026
مشخصات 2*17 PRESSI FLATCABLE
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,500
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SLOT7009
مشخصات 2*24 2.5MM PCB WIREWRAP
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,822
قیمت غیر نقدی به ریال 8,264
قیمت نقدی به ریال 7,013
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SLOT7013
مشخصات 2*30 2.5MM WIREWRAP
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500
قیمت نقدی به ریال 8,400
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SLOT7031
مشخصات 2*12 SOLDER
سازنده N/S!!
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SLOT7051
مشخصات 2*18 3.96MM PCB WIREAP
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,940
قیمت غیر نقدی به ریال 14,167
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه SLOT7039
مشخصات 2*18 ,2*31 PCB
سازنده 2*96 N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 17,586
قیمت غیر نقدی به ریال 14,167
قیمت نقدی به ریال 12,052
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SLOT7002
مشخصات 1*22 2.5MM SOLD GREEN/BLU
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,300
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه SLOT7048
مشخصات 2*43 SOLDER
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,647
قیمت غیر نقدی به ریال 16,529
قیمت نقدی به ریال 13,146
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه SLOT7047
مشخصات 2*43 PCB
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,647
قیمت غیر نقدی به ریال 16,529
قیمت نقدی به ریال 13,146
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه SLOT7028
مشخصات 1*35 SOLDER
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,647
قیمت غیر نقدی به ریال 17,710
قیمت نقدی به ریال 15,336
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه SLOT7041
مشخصات 2*36 2.5MIL WIREWRAP
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 17,531
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه SLOT7022
مشخصات 2*31 3.96MM PCB BLUE
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,705
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 18,625
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه SLOT7038
مشخصات 2*28 PCB
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه SLOT7037
مشخصات 2*30 SOLDER
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه SLOT7049
مشخصات 2*36 PCB BLUE
سازنده ## N.S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,800
قیمت نقدی به ریال 21,550
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه SLOT7021
مشخصات 2*60 2.5MM PCB
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه CF3FM
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی CF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SLOT7011
مشخصات 2*28 2.5 MM SOLDER
سازنده N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه SLOT7029
مشخصات 2*15 PCB 2.54mm A6
سازنده ## M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه SLOT7015
مشخصات 2*31 2.5MM PCB CUT
سازنده N/S M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه SLOT7006
مشخصات 2*20 2.5MM PCB WIREWRAP
سازنده N/S M3
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه H CONNECTOR
مشخصات SMD
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SLOT7053
مشخصات 2*31 WIREWRAP
سازنده N/S M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه SLOT7017
مشخصات 2*36 SOLDER BLUE
سازنده N/S## M11
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه SLOT7010
مشخصات 2*25 2.5MM PCB A4
سازنده ## M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه SLOT7057
مشخصات 2*15 R/A
سازنده M11
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه SLOT7040
مشخصات 2*43 SOLDER
سازنده N/S M3
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه SLOT7060
مشخصات 2*25 WIREWRAP
سازنده M11
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه SLOT7045
مشخصات 2*10 PCB
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه SLOT7018
مشخصات 2*32
سازنده m12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه SLOT7012
مشخصات 2*30 2.5MM PCB
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه SLOT7027
مشخصات 2*50 PCB BLACK
سازنده m12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه SLOT7033
مشخصات 2*25 PCB AMP 2-530843-9 A6
سازنده AMP M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه SLOT7023
مشخصات 2*18,2*31 2.5MM PCB
سازنده N/S M12 2
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه SLOT7044
مشخصات 2*17 2.5MM PCB
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه SLOT7042
مشخصات 2*18 PCB
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه SLOT7008
مشخصات 2*24 2.5MM PCB BLUE
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه SLOT7005
مشخصات 2*18 2.5MM PCB AMP
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه SLOT7034
مشخصات 1*14 SOLD / BLUE
سازنده N/S m12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه SLOT7014
مشخصات 2*31 2.5MM PCB A
سازنده m12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 385,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه SLOT7020
مشخصات 2*52 2.5MM PCB (ZS5) A6
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه SLOT7035
مشخصات 2*15 3.96MM PCB BLUE
سازنده !!M45N/S
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه SLOT7024
مشخصات 2*15 3.96MM SOLDER
سازنده M45
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه SLOT7061
مشخصات 2*15 PCB BLUE A
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه SLOT7058
مشخصات 2*17 2.54MM FLATCABLE
سازنده M12 FA1
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه SLOT7052
مشخصات 2*17 FLATCABLE
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه SLOT7032
مشخصات 2*12 3.96MM SOLDER BLUE A6
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SLOT7003
مشخصات 2*10 3.96MM SOLDER BLUE A6
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه SLOT7062
مشخصات 1*18 SOLDER
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه SLOT7030
مشخصات 2*18 3.96MM SOLDER BLUE
سازنده M75
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه SLOT7055
مشخصات 1*28 PCB BLUE
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه SLOT7050
مشخصات 1*22 SOLDER BLUE
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه SLOT7025
مشخصات 2*22 3.96M PCB BLUE FA2
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه SLOT7007
مشخصات 2*22 3.96MM SOLDER BLUE A6
سازنده M75
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه SLOT7004
مشخصات 2*10 3.96MM PCB BLUE
سازنده m12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه SLOT7001
مشخصات 1*22 2.5MM SOLD (ZS1)
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه SLOT7016
مشخصات 2*18 3.96MM PCB BLUE A FA2
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه SLOT7046
مشخصات 2*50 PCB
سازنده M12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه SLOT7000
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh