مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SF1EU2T
مشخصات
سازنده
دسته بندی WIRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 220
قیمت نقدی به ریال 200
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه SF1EU2KM
مشخصات
سازنده SF1EU2KM
دسته بندی WIRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 591
قیمت نقدی به ریال 438
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه FLAT 16PIN.
مشخصات
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750
قیمت نقدی به ریال 650
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه FLAT 16PIN
مشخصات 1M*250M
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750
قیمت نقدی به ریال 650
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه WIRE BREAD2
مشخصات GAL13
سازنده M6
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه FLAT 28PIN
مشخصات DVD 25CM
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600
قیمت نقدی به ریال 3,250
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه FLAT 30PIN
مشخصات DVD 25CM
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,550
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه FLAT 23PIN.
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,700
قیمت نقدی به ریال 5,200
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه WIRE HEAD1
مشخصات 1.4 ( )
سازنده M12 C42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه CABLE 10*
مشخصات CABLE IDE
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه CABLE 1
مشخصات 305m E CAT5
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه FLAT 24PIN.
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,450
قیمت نقدی به ریال 5,850
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه WIRE HEAD4
مشخصات - ( )
سازنده M12 C42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FLAT 32PIN
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,200
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه WIRE HEAD3
مشخصات / ( )
سازنده M12 C42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه WIRE HEAD2
مشخصات / ( )
سازنده M12 C42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه WIRE HEAD5
مشخصات 2-8 ( )
سازنده M12 C42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه CABLE 5*
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه CABLE 11
مشخصات CAT5
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه FLAT 26PIN
مشخصات DVD PORTABLE 25CM
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,500
قیمت نقدی به ریال 10,500
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه CABLE 9
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,940
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه CABLE15
مشخصات USB
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,500
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه FLAT 50PIN.
مشخصات DVD 30CM
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه WIRE HEAD6
مشخصات -6 ( )
سازنده M12 C42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه CABLE 20
مشخصات
سازنده *
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,500
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه CABLE 12
مشخصات BACK TO BACK
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,500
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه WIRE HEAD**
مشخصات -
سازنده M12 C42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه PTC2K 5MILL
مشخصات 5MILL 20%
سازنده M70
دسته بندی PTC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه CABLE**
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه CABLE 4
مشخصات patchcord
سازنده N/S
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه CABLE 2
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه CABLE 3.
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,500
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه FLAT 30PIN.
مشخصات DVD PORTABLE 25CM
سازنده m3 N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه FLAT 23PIN
مشخصات 25CM
سازنده N/S M5
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه WIRE HEAD7
مشخصات - ( )
سازنده M12 C42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه CABLE 13
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه CABLE **
مشخصات
سازنده ***
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه FLAT 70PIN
مشخصات DVD
سازنده m3 N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه FLAT 50PIN
مشخصات DVD
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه FLAT 24PIN
مشخصات
سازنده m12
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 65,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه CABLE 10
مشخصات ISP
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه FLAT50.
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه WIRE**
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه CABLE1.5
مشخصات OPTICAL 1.5
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه WIRE TEL
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی WIRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه CABLE MULTI
مشخصات HC-136
سازنده M12 053
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه CABLE HTMR
مشخصات 5 HTMR
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه CABLE***
مشخصات
سازنده M12 053
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه WIRE BREAD1
مشخصات WIREBREAD MALE-FEMALE 40PCS
سازنده M12 GAL13
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه WIRE BREAD/
مشخصات WIREBREAD BORD MALE-MALE
سازنده M12 GAL13
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه WIRE BREAD/
مشخصات WIREBREAD BORD MALE-MALE
سازنده M12 GAL13
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه WIRE BREAD
مشخصات WIRE BREAD BORD FEMALE-FEMALE
سازنده M12 GAL13
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه CABLE 5
مشخصات 5 OPTICAL
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه CABLE 3
مشخصات
سازنده !!M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه CABLE 8
مشخصات 3A
سازنده #!!M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه CABLEAWG24//
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه CABLEAWG24/
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه CABLEAWG24
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه CABLE/ AWG24
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه CABLE AWG24/
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه FLAT14*COLO
مشخصات 30.5 COLOR
سازنده ## N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,205,950
قیمت غیر نقدی به ریال 864,236
قیمت نقدی به ریال 723,055
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه WIREAP/GREEN
مشخصات 305M R/OR/GR/YE/BL/BR/WHI/PI/G
سازنده (GAL9)M12
دسته بندی WIRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه TOCP172
مشخصات OPTIC FIBER CABLE 3M
سازنده M12##
دسته بندی 172
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,760,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه FLAT40/COLOR
مشخصات 30.5
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,147,200
قیمت نقدی به ریال 1,952,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه FLAT26*
مشخصات 61M
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,440,000
قیمت نقدی به ریال 2,220,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه CABLE AWG18R
مشخصات 305M
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700,000
قیمت نقدی به ریال 2,610,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه CABLE AWG18
مشخصات 305M
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,870,000
قیمت نقدی به ریال 2,610,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه FLAT28
مشخصات 30.5M
سازنده N/S M12
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه CABLE AWG24
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,858,250
قیمت نقدی به ریال 3,510,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه FLAT10 COLOR
مشخصات 30.5
سازنده M12 ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,430,000
قیمت نقدی به ریال 4,026,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه CABLE RG58
مشخصات /
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,840,000
قیمت نقدی به ریال 4,400,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه CABLE RG59
مشخصات /
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,060,000
قیمت نقدی به ریال 4,600,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه FLAT10
مشخصات 30.5 M
سازنده M12
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,800,000
قیمت نقدی به ریال 5,200,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه CABLE*****
مشخصات RG45 100
سازنده M12 136
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600,000
قیمت نقدی به ریال 6,000,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه FLAT34
مشخصات 30.5M
سازنده M12 N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,530,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,844,200
قیمت نقدی به ریال 6,222,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه FLAT14
مشخصات 30.5M
سازنده M12
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,250,000
قیمت نقدی به ریال 7,500,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه FLAT64*COLOR
مشخصات 76.5
سازنده ##N/S
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,914,806
قیمت غیر نقدی به ریال 8,617,000
قیمت نقدی به ریال 7,834,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه CABLE/AWG28
مشخصات 200m
سازنده M12
دسته بندی CABLE 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,240,000
قیمت نقدی به ریال 8,400,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه FLAT16
مشخصات 30.5M
سازنده M12 #
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000,000
قیمت نقدی به ریال 8,800,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه FLAT10L
مشخصات 75M
سازنده M12
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000,000
قیمت نقدی به ریال 9,950,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه FLAT24*COLOR
مشخصات 30.5
سازنده M12 1##
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000,000
قیمت نقدی به ریال 10,000,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه CABLE//AWG24
مشخصات 500M
سازنده M12 NTR
دسته بندی CABLE 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000,000
قیمت نقدی به ریال 10,000,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه CABLE//AWG28
مشخصات 200M 2RESHTE
سازنده M12
دسته بندی CABLE 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,490,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,350,000
قیمت نقدی به ریال 10,320,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه FLAT20
مشخصات 30.5
سازنده M12 ##
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000,000
قیمت نقدی به ریال 10,500,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه FLAT32
مشخصات 30.5M
سازنده M12 N/S
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,800,000
قیمت نقدی به ریال 10,800,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه FLAT60.
مشخصات 30.5
سازنده M12
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,285,800
قیمت غیر نقدی به ریال 12,078,000
قیمت نقدی به ریال 10,980,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه FLAT26
مشخصات 30.5M
سازنده M12 KII
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,200,000
قیمت نقدی به ریال 11,100,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه SIM SHILD
مشخصات 200M
سازنده m12
دسته بندی 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,450,000
قیمت نقدی به ریال 11,300,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه FLAT30
مشخصات 30.5
سازنده M12
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,200,000
قیمت نقدی به ریال 12,000,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه CABLE/AWG28/
مشخصات M 3
سازنده M12
دسته بندی CABLE 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,520,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,200,000
قیمت نقدی به ریال 12,000,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه FLAT10*COLOR
مشخصات 61
سازنده M12
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000,000
قیمت نقدی به ریال 13,500,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه CABLEAWG28
مشخصات 200M 4
سازنده M12
دسته بندی CABLE 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,560,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,050,000
قیمت نقدی به ریال 13,680,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه FLAT14L
مشخصات 75M
سازنده M12
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 17,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,400,000
قیمت نقدی به ریال 14,000,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه SIM SHILD.
مشخصات 200M 28AWG
سازنده M12 243
دسته بندی 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000,000
قیمت نقدی به ریال 14,400,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه FLAT50
مشخصات 30.5M
سازنده M12
دسته بندی FLAT 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,600,000
قیمت نقدی به ریال 16,000,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه FLAT16L
مشخصات 75M
سازنده M12
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 19,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,600,000
قیمت نقدی به ریال 16,000,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه FLAT40
مشخصات 30.5M
سازنده M12
دسته بندی FLAT 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,700,000
قیمت نقدی به ریال 17,000,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه FLAT14*COLOR
مشخصات 61
سازنده M12
دسته بندی FLAT 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000,000
قیمت نقدی به ریال 17,000,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه FLAT32LCOLOR
مشخصات 61M
سازنده M12
دسته بندی FLAT 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,470,000
قیمت نقدی به ریال 19,520,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه FLAT20L
مشخصات 75M
سازنده M12
دسته بندی FLAT 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,500,000
قیمت نقدی به ریال 20,000,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh