مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SILICON////
مشخصات K-5211 100gr
سازنده N/S 325
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه RTV-904
مشخصات 50gr
سازنده N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SILHY910 5G
مشخصات (H)
سازنده N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SHINETS7783D
مشخصات 2G (H)
سازنده N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SILICON3
مشخصات LD5GR(H)
سازنده N/S m12
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SILHY410 25G
مشخصات (H)
سازنده m3 N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SILHY17G
مشخصات G
سازنده M12 DEN
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه RTV-703
مشخصات
سازنده ***M5 N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه SILICON///
مشخصات GERMANY 10g
سازنده AMASA N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 360,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SILICON..
مشخصات 50g GERMANY
سازنده M12 325
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه SILICON*
مشخصات THERMAL JOINT COMPOUND TYPE120
سازنده N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه SILHY410 50G
مشخصات (H)5211
سازنده M12 325
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه RTV-704
مشخصات 50GR
سازنده M12 DEN
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه SILHY550 30G
مشخصات (H)
سازنده
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه SILHY650 200
مشخصات 200GR (H)
سازنده N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000,000
قیمت نقدی به ریال 900,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه STP-GREY0.5
مشخصات 12.8W/MK 95*50*0.5
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050,000
قیمت نقدی به ریال 950,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه SILHY880 10G
مشخصات 900 (H)
سازنده m12
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه CHO-BOND 584
مشخصات gr (X)
سازنده
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه SILICON.
مشخصات 142gr DOW CORNING
سازنده !!N/S USA
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه SILHY750 20G
مشخصات (H)
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,760,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SILHY880 200
مشخصات 200GR (H)
سازنده
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,780,000
قیمت نقدی به ریال 1,620,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه STP-GREY1MM
مشخصات 12.8W/MK 95*50*1M
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,650,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه SILHY880 6G
مشخصات (H)
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه SILHY650 20G
مشخصات (H)
سازنده 141 M12
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,870,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SILHY880 4G
مشخصات (H)
سازنده M12
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SILHY710 30G
مشخصات 30
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه SILHY710 50G
مشخصات (H)
سازنده M12
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه SILICON1
مشخصات (H) gr
سازنده N/S WAKEFI
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه STP-GREY0.5*
مشخصات 15W/MK 95*50*0.5
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500,000
قیمت نقدی به ریال 2,250,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه STP-GREY2MM
مشخصات 12.8W/MK 95*50*2
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,530,000
قیمت نقدی به ریال 2,300,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه STP-GREY2.5M
مشخصات 12.8W/MK 95*50*2.5
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,750,000
قیمت نقدی به ریال 2,500,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه SILICON2
مشخصات 250GR (H) wakefield
سازنده N/S m3 WAK
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,630,000
قیمت نقدی به ریال 3,300,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه SILHY550 500
مشخصات 500GR (H)
سازنده M3 N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,960,000
قیمت نقدی به ریال 3,600,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه STP-GREY1M*
مشخصات 15W/MK 95*50*1M
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000,000
قیمت نقدی به ریال 4,500,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه SILHY510 1KG
مشخصات 1000GR GREY (H)
سازنده M3 N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100,000
قیمت نقدی به ریال 4,600,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه CW2400
مشخصات *7.5gr
سازنده
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000,000
قیمت نقدی به ریال 5,500,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه STP-GREY2M*
مشخصات 15W/MK 95*50*2M
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,150,000
قیمت نقدی به ریال 6,500,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه SILHY450 500
مشخصات 500GR (H)
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300,000
قیمت نقدی به ریال 6,600,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه IT1600
مشخصات 40 200C KG
سازنده M12 448
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700,000
قیمت نقدی به ریال 7,000,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه STP-GREY2.5*
مشخصات 15W/MK 95*50*2.5M
سازنده M12 141
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,250,000
قیمت نقدی به ریال 7,500,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه SILICON/
مشخصات HY410 1Kg
سازنده M12 141
دسته بندی SIL 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000,000
قیمت نقدی به ریال 9,000,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه SILHY510 100
مشخصات 500GRAM (H)
سازنده M12 141
دسته بندی SIL 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000,000
قیمت نقدی به ریال 9,000,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه SILHY880 30G
مشخصات (H)
سازنده M70 N/S
دسته بندی SIL 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,800,000
قیمت نقدی به ریال 14,400,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه SILICON100g
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh