مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SAMP-30800A
مشخصات PROGRAMER ISP (STK300)
سازنده N/S*******
دسته بندی 30800
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه USBASP
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه RGB CONTROLR
مشخصات RGB CONTROLLER 12A
سازنده M3 DF N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SAMP-30800E
مشخصات PROGRAMER AVR WITH USB PORT
سازنده *** N/S
دسته بندی 30800
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 492,428
قیمت غیر نقدی به ریال 406,144
قیمت نقدی به ریال 354,954
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه U-LINK 2
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SAMP-30800F
مشخصات AVR WITH USB,SERIAL,PARALLEL P
سازنده N/S*******
دسته بندی 30800
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 570,000
قیمت نقدی به ریال 515,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه PROG2 ****
مشخصات MK2
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه PICKIT3
مشخصات CHINA (FAL2)
سازنده N/S MICRO
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000,000
قیمت نقدی به ریال 900,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه ATAVR/XPLAIN
مشخصات ATXMEGA128A1
سازنده ATMELn/s
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه TNM-DS10020
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,570,374
قیمت غیر نقدی به ریال 2,125,170
قیمت نقدی به ریال 1,928,145
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه PROG2
مشخصات PROGRAMMER MK2
سازنده N/S PSR
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه SPR4565
مشخصات PROGRAMMER SPR4565
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,450,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه MCST ISP
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850,000
قیمت نقدی به ریال 3,500,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه TNM 20M
مشخصات 20MHZ
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,560,000
قیمت نقدی به ریال 4,170,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه TNM 50MHZ
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,300,000
قیمت نقدی به ریال 8,440,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه TNM5000
مشخصات WITH JTAK
سازنده !!N/S
دسته بندی PROGRAMR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,550,000
قیمت نقدی به ریال 10,500,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه PROG3
مشخصات PROGRAMMER J-LINK V9 COPY
سازنده M12 090
دسته بندی 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 17,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,300,000
قیمت نقدی به ریال 13,000,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه TNM2000PLAS
مشخصات
سازنده !! M5 N/S
دسته بندی PROGRAM 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500,000
قیمت نقدی به ریال 14,000,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه ALL-11/P3
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی PROGRAM 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 17,857,335
قیمت غیر نقدی به ریال 15,348,453
قیمت نقدی به ریال 14,022,876
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه TNM 2000
مشخصات
سازنده m3 N/S
دسته بندی 2000 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,600,000
قیمت نقدی به ریال 16,000,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه TNM5000+
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه TNM100+
مشخصات PROGRAMER TNM 100+
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه TNM-DS1160
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TNM 1000
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 3,069,691
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SUPERPRO280U
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی PROGRAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه STK200/300
مشخصات AVR/80(S)51 PROGRAMER
سازنده *
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 82,646
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه RS232-25P
مشخصات 25P RS232 USB
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه PROGRAMER5
مشخصات +USB+
سازنده AVR
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه PROGRAMER4
مشخصات P500 UNIVERSAL +USB
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 2,077,944
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه PROGRAMER3
مشخصات PROGRAM USB AVR
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه POROGRAMER5
مشخصات +USB+
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه PNM 1000
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh