مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه POT 100K
مشخصات
سازنده N/S*
دسته بندی POT1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه MULTI200KS**
مشخصات BI
سازنده N/S ** BI
دسته بندی MULTI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PIHER100K/S
مشخصات PT10 160
سازنده !!N/S
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه POT500K/SMD
مشخصات (S800)
سازنده N/S
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه POT,GFP500R*
مشخصات /
سازنده ##N/S
دسته بندی GFP500
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه POT,GFP220/R
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی GFP220
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه PIHER500R
مشخصات PT10
سازنده N/S m12
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه POT220/SMD
مشخصات (T)
سازنده M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 9D431K
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه POT11K/SMD
مشخصات POT SMD 11K P0*
سازنده M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه POT680K/SMD
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه POT47K/SMD
مشخصات SMD (M7)
سازنده M11
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه POT4.7K/SMD
مشخصات POT SMD 4.7K (S684)P0*
سازنده SH M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه POT33K/SMD
مشخصات POT SMD 33K P0* O30J
سازنده M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه POT3.3K/SMD
مشخصات POT SMD 3.3K
سازنده M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه POT20K/SMD
مشخصات POT SMD 20K (T661)(K)(M3)
سازنده M12 !!
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه POT12K/SMD
مشخصات POT SMD 12K P0*
سازنده M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه POT10K/SMD
مشخصات POT SMD 10K (Y667)M10
سازنده !! M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه POT 50 SMD*
مشخصات POT SMD 50
سازنده !!M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PIHER470/R
مشخصات PT6 160
سازنده N/S !!M9
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه PIHER200K/S/
مشخصات PT6
سازنده m9
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه PIHER200K /R
مشخصات PT6 160
سازنده m9!!
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه PIHER1M/S*
مشخصات PT6
سازنده m9 SPAIN
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه POT,GFP20R
مشخصات (T952)
سازنده N/S M3 ##
دسته بندی GFP20
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه POT200/SMD
مشخصات POT SMD 200
سازنده M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه POT,GFP3KS
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی GFP3K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه POT,GFP200KS
مشخصات 3362W-204(BHH* )
سازنده N/S ##
دسته بندی GFP200K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه POT1M/SMD
مشخصات POT SMD 1M P0* (S909) O30J
سازنده N/S M12 BO
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه POT,GFP500S*
مشخصات MILITARY
سازنده ## **
دسته بندی GFP500
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه POT 220K SMD
مشخصات POTSMD 220K
سازنده M3 N/S
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه MULTI2KR*
مشخصات BI
سازنده M6** BI
دسته بندی MULTI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه POT1K/SMD
مشخصات SMD(O10JP4*P0*30J(E5E3)S2*J19J
سازنده m12!! 7
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه POT,GFP75/R
مشخصات (T779)
سازنده BOX
دسته بندی GFP75
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه POT5K/SMD
مشخصات POTSMD A(E5(S776)CK* (M3) CK5
سازنده M12!!787
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه POT50K/SMD
مشخصات POT SMD 50K (K) O22J O30J
سازنده M12!!
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه POT500/SMD
مشخصات POT SMD 500 P0*,5*
سازنده N/S M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه POT,GFP470/R
مشخصات METAL MILITARY
سازنده
دسته بندی GFP470
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه POT 100 SMD
مشخصات POT100SMD(T29)P4*,0*,5*,10J,3J
سازنده M80
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه GFP500KR/BLU
مشخصات ***BLUE**** 500KR
سازنده
دسته بندی GFP500K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه 3314J-1-102E
مشخصات POT SMD 1K (S2*)
سازنده M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه POT,GFP30KR
مشخصات 3362P-303
سازنده N/S M12!!
دسته بندی GFP30K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه POT,GFP2M/R
مشخصات
سازنده N/S M12 ##
دسته بندی GFP2M
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه POT,GFP25K*
مشخصات
سازنده M12 N/S
دسته بندی GFP25K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه POT,GFP2.2KS
مشخصات (BHH*)
سازنده M12
دسته بندی GFP2.2K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه PIHER1M/R*
مشخصات PT6
سازنده M12 SPAIN
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه PIHER10K/R
مشخصات PT6 160 (C386)
سازنده M12!!
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه POT200K/SMD
مشخصات H19
سازنده M70
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 38,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه POT100K/SMD
مشخصات KL (T676)E8,O30J,10J,O32J O20J
سازنده M70ORG FA2
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 38,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه POT2K/SMD
مشخصات POT SMD 2K A (C143) E1
سازنده M12
دسته بندی POTSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه POT,GFP5K/S*
مشخصات MILITARY
سازنده M12
دسته بندی GFP5K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه POT,GFP1K/S
مشخصات 3386W-102 A
سازنده N/S ##A M1
دسته بندی GFP1K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه POT,GFP10K R
مشخصات METAL /
سازنده M12
دسته بندی GFP10K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه POT,GFP100K*
مشخصات 3386W-104
سازنده N/S M12
دسته بندی GFP100K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه POT,GFP100/R
مشخصات METAL /
سازنده M12
دسته بندی GFP100
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه PIHER68K/S
مشخصات PT10
سازنده m12 N/S
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه PIHER680K/S
مشخصات PT10
سازنده m12 N/S
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه PIHER300K/R
مشخصات PT10
سازنده M12
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه PIHER22K/S
مشخصات PT10
سازنده m12!!
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه PIHER1K /R
مشخصات PT10
سازنده m12
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه POT,GFP500KR
مشخصات 3386P-504 N11Z
سازنده M60 N/S
دسته بندی GFP500K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه PIHER1K/S
مشخصات PT10 PANA 160 (C379)
سازنده m12!!
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه MULTI500KS**
مشخصات (A) BI
سازنده m20 ## *BI
دسته بندی MULTI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,004
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه PIHER100K**
مشخصات PT15
سازنده m40
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه POTGFP500KS
مشخصات 3362W-504
سازنده ## ** M12
دسته بندی GFP500K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه POTGFP500KR
مشخصات 3362P-504(BHH* )
سازنده M12 ##SH
دسته بندی GFP500K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه POT,GFP5K/S
مشخصات 3362W-502 (C255)N13M
سازنده M80
دسته بندی GFP5K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه POT,GFP5K/S
مشخصات 3362W-502 (C255)N13M
سازنده M80
دسته بندی GFP5K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه POT,GFP5K/R
مشخصات 3362P T484)K*J3N11Z
سازنده M12 BM
دسته بندی GFP5K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه POT,GFP50S*
مشخصات /
سازنده m12 ##
دسته بندی GFP50
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه POT,GFP50KR
مشخصات 3362P-503 (I797)
سازنده M12 ##
دسته بندی GFP50K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه POT,GFP50K/S
مشخصات 3362W-503
سازنده M12## **
دسته بندی GFP50K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه POT,GFP500K*
مشخصات
سازنده ## M12
دسته بندی GFP500K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه POT,GFP500/S
مشخصات 3362W-501
سازنده M12
دسته بندی GFP500
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه POT,GFP500 R
مشخصات (C285) 3362P-N11Z
سازنده M12 ## **
دسته بندی GFP500
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه POT,GFP50/R
مشخصات (T981) 3362P-500
سازنده M12 ##
دسته بندی GFP50
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه POT,GFP300/S
مشخصات
سازنده ## m12
دسته بندی GFP300
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه POT,GFP300/R
مشخصات A
سازنده M12
دسته بندی GFP300
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه POT,GFP2MS
مشخصات 3362W-205
سازنده ## m12
دسته بندی GFP2M
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه POT,GFP2K/S*
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی GFP2K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه POT,GFP2K/S*
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی GFP2K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه POT,GFP2K/R
مشخصات / /
سازنده M12##
دسته بندی GFP2K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه POT,GFP25KR
مشخصات A6
سازنده M12 ## **
دسته بندی GFP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه POT,GFP22K/S
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی GFP22K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه POT,GFP20KS
مشخصات 3362W-203 N11Z
سازنده M12
دسته بندی GFP20K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه POT,GFP20KR
مشخصات 3362P-203(O1) (C406)
سازنده M12
دسته بندی GFP20K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه POT,GFP200S
مشخصات /
سازنده ## **M12
دسته بندی GFP200
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه POT,GFP200R
مشخصات 3362P-201
سازنده M12 ##
دسته بندی GFP200
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه POT,GFP200KR
مشخصات 3362P-204 N13M N13J
سازنده M12
دسته بندی GFP200K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه POT,GFP1MS
مشخصات 3362W-105
سازنده ## **M12
دسته بندی GFP1M
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه POT,GFP1MR
مشخصات 3362P-105(BHH* )
سازنده M12 ##BOX
دسته بندی GFP1M
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه POT,GFP1KR
مشخصات 3362P-102(BHH* )
سازنده M12 15KPS
دسته بندی GFP1K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه POT,GFP1K /S
مشخصات 3362W-102 N13M
سازنده M12
دسته بندی GFP1K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه POT,GFP10KS
مشخصات 103 N11Z(C407) I5
سازنده M12
دسته بندی GFP10K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه POT,GFP10KR
مشخصات (N13M),O1(T947) N9ZP20JN12Z
سازنده M12
دسته بندی GFP10K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه POT,GFP100KS
مشخصات 3362W-104(BHH* )
سازنده ## M12
دسته بندی GFP100K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه POT,GFP100KR
مشخصات (T(I198( J3 N13M
سازنده M12
دسته بندی GFP100K
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه POT,GFP100/S
مشخصات /
سازنده M12
دسته بندی GFP100
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه POT,GFP100 R
مشخصات (T) (A6*)
سازنده M12## **
دسته بندی GFP100
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه PIHER500/S
مشخصات PT15 PANA 160
سازنده M12
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 95,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه PIHER220R
مشخصات PT10
سازنده m12
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh