مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه RADAR CON2
مشخصات (10)
سازنده 404
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 640
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه RADAR CON3
مشخصات (12)
سازنده N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050
قیمت نقدی به ریال 990
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه LOCKPOWER1/S
مشخصات LOCK 1PIN/S
سازنده M3
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,400
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه LOCKPOWER11M
مشخصات LOCK 11PIN M/S
سازنده !!N/S
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,900
قیمت نقدی به ریال 4,400
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه LOCKPOWER3/F
مشخصات LOCK 3PIN/FM
سازنده M12 DEN
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه POWER COMP/4
مشخصات 4PIN
سازنده N/S
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,037
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 5,258
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه POWER COMP/3
مشخصات 3PIN
سازنده
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه POWER COMP/2
مشخصات 2PIN
سازنده
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه LOCKPOWER4/F
مشخصات LOCK 4PIN/FM
سازنده ##M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه LOCKPOWER6/F
مشخصات LOCK 6PIN/FM
سازنده M12 133
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه LOCKPOWER5/F
مشخصات LOCK 5PIN/FM
سازنده !! M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه LOCKPOWER2/F
مشخصات LOCK 2PIN/FM (3)
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه LOCKPOWER1/R
مشخصات LOCK 1PIN/R
سازنده N/S M12!!
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه LOCKPOWER2MR
مشخصات LOCK 2PIN/R/M
سازنده !!M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,600
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه LOCKPOWER3/M
مشخصات LOCK 3PIN/S/M FA2
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 8,400
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه LOCKPOWER7F
مشخصات LOCK 7PIN/FM FA2
سازنده M12 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 9,800
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه LOCKPOWER2/S
مشخصات LOCK 2PIN/S
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه LOCKPOWER10F
مشخصات LOCK 10PIN/FM A6 (3)
سازنده M12 !!
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه LOCKPOWER8MR
مشخصات LOCK 8PIN/R/M
سازنده M3 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,400
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه LOCKPOWER9MR
مشخصات LOCK 9PIN/R/M
سازنده M3 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 11,700
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه LOCKPOWER6/M
مشخصات LOCK 6PIN/S/M
سازنده ##!!M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه LOCKPOWER3/R
مشخصات LOCK 3PIN/R/M
سازنده ## M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه LOCKPOWER5/M
مشخصات LOCK 5PIN/S/M
سازنده ##M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,500
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه LOCKPOWER13F
مشخصات
سازنده M11
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه LOCKPOWER8/F
مشخصات LOCK 8PIN/FM
سازنده ## M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه LOCKPOWER9MS
مشخصات A6 LOCK 9PIN/M/S
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه LOCKPOWER6/R
مشخصات LOCK 6PIN/R/M
سازنده M12 133
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه LOCKPOWER9/F
مشخصات LOCK 9PIN/FM
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه LOCKPOWER4/R
مشخصات LOCK 4PIN/R/M
سازنده ##M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه LOCKPOWER4/M
مشخصات LOCK 4PIN/S/M
سازنده ##M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه METALCON4F/R
مشخصات
سازنده !!141 N/S
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 18,780
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه METALCON2F/R
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 18,780
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه LOCKPOWER5/R
مشخصات LOCK 5PIN/R/M
سازنده M12 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 19,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه METALCON3F/R
مشخصات
سازنده N/S 14
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 29,762
قیمت غیر نقدی به ریال 23,614
قیمت نقدی به ریال 19,721
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه LOCKPOWER8/M
مشخصات LOCK 8PIN/S/M
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه LOCKPOWER7/M
مشخصات LOCK 7PIN/S/M
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 23,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه LOCKPOWER7/R
مشخصات LOCK 7PIN/R/M
سازنده M12 ##448
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه LOCKPOWER3/S
مشخصات LOCK 3PIN/S (O)
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه LOCKPOWER10M
مشخصات LOCK 10PIN/S/M (3)
سازنده M12 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه LOCKPOWER2/M
مشخصات LOCK 2PIN/S/M
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه LOCKPOWER3R
مشخصات LOCK 3PIN/R
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه LOCKPOWER10
مشخصات LOCK 10PIN/R/M (3)
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه METALCON 8R
مشخصات
سازنده N/S 141
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 33,057
قیمت نقدی به ریال 28,485
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه METALCON 7R
مشخصات
سازنده N/S 141
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 33,057
قیمت نقدی به ریال 28,485
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه METALCON 6R
مشخصات
سازنده N/S 141
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 33,057
قیمت نقدی به ریال 28,485
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه METALCON 4R
مشخصات
سازنده N/S 141
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 33,057
قیمت نقدی به ریال 28,485
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه METALCON 3R
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 33,057
قیمت نقدی به ریال 28,485
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه METALCON 2R
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 33,057
قیمت نقدی به ریال 28,485
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه TEL PLUG 8P
مشخصات 8PIN RJ45 M/ CATE-6 (3)
سازنده M12IW8P-8C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه LOCKPOWER4/S
مشخصات LOCK 4PIN/S F
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه LOCKPOWER8R
مشخصات LOCK 8PIN/R
سازنده M3##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 32,800
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه LOCKPOWER2/R
مشخصات LOCK 2PIN/R
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه LOCKPOWER12M
مشخصات LOCK 12PIN/M/R
سازنده M12 ##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه LOCKPOWER9R
مشخصات LOCK 9PIN/R
سازنده M3 !!
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 41,000
قیمت نقدی به ریال 37,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه LOCKPOWER5/S
مشخصات LOCK 5PIN/S
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 37,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه LOCKPOWER4R
مشخصات LOCK 4PIN/R
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 38,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه LOCKPOWER11R
مشخصات LOCK 11PIN/R
سازنده M3##BOX
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 55,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 38,500
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه POWER7M/R
مشخصات POWER 7 MALE R/A
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه LOCKPOWER6/S
مشخصات LOCK 6PIN/S
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه LOCKPOWER6R
مشخصات LOCK 6PIN/R
سازنده M12 !!
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 55,000
قیمت غیر نقدی به ریال 47,000
قیمت نقدی به ریال 43,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه LOCKPOWER5R
مشخصات LOCK 5PIN/R
سازنده M12 !!
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه LOCKPOWER13R
مشخصات LOCK 13PIN/M/R A6
سازنده M3!!
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 65,000
قیمت غیر نقدی به ریال 52,000
قیمت نقدی به ریال 45,500
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه SMART CARD*
مشخصات NORMAL OPEAN TYPE 10PIN
سازنده N/S 115
دسته بندی SMART
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه METALCON2/F
مشخصات
سازنده !! 141 m3
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه LOCKPOWER9S
مشخصات LOCK 9PIN/S
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 58,000
قیمت نقدی به ریال 53,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه LOCKPOWER10R
مشخصات LOCK 10PIN/R
سازنده M12 !!
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 58,000
قیمت نقدی به ریال 53,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه LOCKPOWER7S
مشخصات LOCK 7PIN/S
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 62,000
قیمت نقدی به ریال 56,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه LOCKPOWER8/S
مشخصات LOCK 8PIN/S
سازنده M12##
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 63,500
قیمت نقدی به ریال 57,500
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه LOCKPOWER7R
مشخصات LOCK 7PIN/R
سازنده M12 !!
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 75,000
قیمت غیر نقدی به ریال 64,000
قیمت نقدی به ریال 58,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه METALCON8F/R
مشخصات
سازنده !! 141 m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه METALCON8/M
مشخصات
سازنده !! 141 m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه METALCON8/F
مشخصات
سازنده !! 141 m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه METALCON7F/R
مشخصات
سازنده !! 141 m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه METALCON7/M
مشخصات
سازنده !! 141 m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه METALCON7/F
مشخصات
سازنده !! 141m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه METALCON6F/R
مشخصات
سازنده !! 141 m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه METALCON6/M
مشخصات
سازنده !! 141 m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه METALCON6/F
مشخصات
سازنده !! 141 m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه METALCON5/F
مشخصات
سازنده !! 141 m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه METALCON4/M
مشخصات
سازنده !! 141 m
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه METALCON4/F
مشخصات
سازنده !! 141 m3
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه METALCON3/M
مشخصات
سازنده !! m3
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه METALCON3/F
مشخصات
سازنده !! m3
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه METALCON2/M
مشخصات
سازنده !! 141 m3
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 65,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه LOCKPOWER10S
مشخصات LOCK 10PIN/S
سازنده M12
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه AIR PLUG 4P
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 73,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه AIR PLUG 5P
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 82,000
قیمت نقدی به ریال 74,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه AIR PLUG 7P
مشخصات
سازنده
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 91,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه SMART CARD
مشخصات NORMAL OPEN TYPE 16PIN
سازنده N/S
دسته بندی SMART
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 95,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه METALCON5/M
مشخصات
سازنده 141 m11
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 145,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه AIR PLUG 8P
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه METALCON 4P*
مشخصات SMALL
سازنده !!M12
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه METALCON 4P
مشخصات LARGE
سازنده M12
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه METALCON 2P
مشخصات LARGE
سازنده !!M12
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه POWER BOARD
مشخصات + / + -+ +
سازنده
دسته بندی POWER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 315,000
قیمت نقدی به ریال 285,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه METALCON 9P
مشخصات LARGE
سازنده M12!!
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه METALCON 5P
مشخصات (m) LARGE
سازنده ##M12 509
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 320,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه METALCON 3P
مشخصات LARGE
سازنده M12
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه METALCON 8P
مشخصات LARGE
سازنده M12
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه METALCON 7P
مشخصات LARGE
سازنده M12
دسته بندی METAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 385,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh