مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه 95V
مشخصات VARISTORE
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 450
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه VAR30V
مشخصات VARISTORE 30V 7MM YELLOW 7D470
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه VAR50V
مشخصات VARISTOR
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,893
قیمت غیر نقدی به ریال 1,299
قیمت نقدی به ریال 1,097
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه VAR 470V
مشخصات 7MM BLUE 7D471
سازنده N/S 091
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه 7D275K
مشخصات (3) 7D431K
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه ZOV600RA03
مشخصات (3)+VARISTOR 60V 7MM ********
سازنده N/S MAI
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه B72510T 300K
مشخصات 62 SMD 30VDC 0805
سازنده N/S
دسته بندی VARSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 7D270
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه VAR90V
مشخصات VARISTORE
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,893
قیمت غیر نقدی به ریال 1,535
قیمت نقدی به ریال 1,316
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه VE13 0151
مشخصات VARISTOR 150VOLT 13MM
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه V56MA2B
مشخصات VARISTOR 35V,3MM MA SERIES PW
سازنده N/S HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه V33MT1B
مشخصات (A)VARISTOR MT SERIES
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه S10K40
مشخصات VARISTOR 40Vrms 56Vdc 10MIL
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 5K30
مشخصات VARISTOR 5MIL (3)
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه V39ZA05
مشخصات 39VDC 5MM 55VAC
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه V275LA2
مشخصات VARISTOR 275V,7MM LA SERIES
سازنده N/S HAR
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه V56ZA05
مشخصات VARISTOR 35V,5MM ZA SERIES
سازنده N/S HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,700
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه V250LT4
مشخصات VARISTOR 250V,7MM LT SERIES
سازنده HARRIS*N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,700
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه NV039D10
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 9G431K
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 140L10
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه V18ZA2
مشخصات VARISTOR 10V,10MM ZA SERIES
سازنده N/S HARRI
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,597
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه V250LT10
مشخصات VARISTOR 250V,10MM LT SERIES
سازنده N/S HARRI
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه V250LS10
مشخصات VARISTOR 250V,10MM LS SERIES
سازنده N/S HA
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه V150LT5X1708
مشخصات A 150VAC LT SERIES /10mm PW
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,450
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه V140LT5
مشخصات PW VAR 140V,10MM LT SERI A
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,450
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه W42502
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه GE5Z12
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 5D431K
مشخصات (3) 275V 5MIL 430VDC
سازنده N/S !!M3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,700
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه V18Z40
مشخصات 11V 20MM
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,900
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه V56ZT05
مشخصات 7D560K 56V,5MM PW
سازنده HARRI N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه V275L10
مشخصات VARISTON 275VAC 430DC 10D431
سازنده N/S HARRI
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه BFV421
مشخصات PNP140V100MA G3 A(Q986)(ZS4)
سازنده TO92 M12
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه BF483
مشخصات NPN250V100MA830MW(G839)TO92
سازنده M12
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 10MIL1405
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 10D101K
مشخصات VARISTOR 60V 10MIL 100VDC
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه V320LC20
مشخصات (3) 320V/14MM LC SERIES PW
سازنده N/S m3!!HA
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 60X050
مشخصات VARISTOR 60V 5MIL
سازنده m3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه 320L20
مشخصات 15MIL
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه 2SC945/SMD
مشخصات SMD NPN SOT23(M5)(CKZ)(O25J*)
سازنده NEC M80
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه V230LA4
مشخصات (3) 230V,7MM LA SERIES
سازنده HAR M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 7D201K
مشخصات A6 VARISTOR 130V 7MIL 200VDC
سازنده !!M12 TO 1
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه 320L40
مشخصات 40MIL 32V
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه 18D820K
مشخصات VARISTOR 50V 18MIL 82VDC
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه V275LA20
مشخصات 275VAC 14MIL
سازنده N/S HAR
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,300
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه VE09M00301K
مشخصات VARISTOR 300V RMS 9MM RADIAL
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه VAR 470V 5MM
مشخصات VAR 470V 5MIL YELLOW
سازنده N/S M3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه V270ZA05
مشخصات (3) 175V,5MM ZA SERIES
سازنده M33 HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه V230 7MM
مشخصات YELLOW
سازنده M11
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه V150LA5
مشخصات V150LA10 150VAC 10MM
سازنده M8
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 7K820
مشخصات 50V
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 7K320
مشخصات (3)
سازنده m3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه 5D470K
مشخصات (3) 30V 5MIL 47VDC
سازنده N/SM12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه V510L40
مشخصات 510V 14MM
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,900
قیمت نقدی به ریال 5,300
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه K130
مشخصات VARISTOR 130V 7 MIL BLUE
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 7K361
مشخصات 360VDC
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه 7D181
مشخصات (3) 7MIL 115VAC 180VDC
سازنده ## M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه V18MT1B
مشخصات (A)VARISTOR MT SERIES
سازنده M12 HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه V130LA2
مشخصات Z(3) 130VAC,7MM RED
سازنده M12 HARR
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه K101/JAPON
مشخصات VARISTOR100V 7MM 60RMS 85VDC
سازنده M12 JAPON
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 7D183K
مشخصات
سازنده M12 CAT
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 7D101K
مشخصات VAR 60V 7MM 100VDC BLUE (3)
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه 5K361
مشخصات (A)360VDC
سازنده N/Sm12!!
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه 361KD05R
مشخصات VARISTOR 230V 5MM 360VDC
سازنده N/S M12 SA
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه V33ZA70
مشخصات VARISTOR 21V,20MM ZA SERIES
سازنده N/S HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,822
قیمت غیر نقدی به ریال 8,264
قیمت نقدی به ریال 6,574
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه V18ZA40
مشخصات VARISTOR 10V,20MM ZA SERIES
سازنده N/S HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه 18Z40
مشخصات VARISTOR 10VAC 20MIL 14VDC 80W
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه V420LA40
مشخصات VARISTOR 420VAC 40MM
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,500
قیمت نقدی به ریال 6,800
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه ZOV151RA04
مشخصات (3) 150V 7MM YELLOW
سازنده MAIDA*M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه V33MA1B
مشخصات (3) 20V,3MM MA SERIES
سازنده N/S m3 HAR
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه V300LA2
مشخصات AS(3) 300V,7MM LA SERIES
سازنده M12 HAR
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه V250LC4
مشخصات VARISTOR 250V,7MM LC SERIES
سازنده M12 HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه V130LA10
مشخصات VARISTOR 130VAC,14M LA SERI PW
سازنده HARRISm12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,500
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 7K151
مشخصات (3) 150VDC
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه 7D621K
مشخصات VARISTOR 385V 7MIL 620VDC
سازنده N/S M33
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه 7D331K
مشخصات (3) 210V 7MIL 330VDC
سازنده m12 ## 1
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه 7D241K
مشخصات CAT Z(3) 150V 7MIL 240VDC A
سازنده M12 CAT
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 7D151K
مشخصات A6 95VAC 150VDC TO
سازنده ## M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه 7D121K
مشخصات (3)KH 75V 7MIL 120VDC BLUE
سازنده !!M12 1
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه 10D271K
مشخصات SH CAT
سازنده M12 CAT
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 10D271
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه VAR320V
مشخصات VARISTORE 320V 7MM YELLOW
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه V12ZA05
مشخصات (3) 6VAC,5MM ZA SERIES
سازنده HARRISM12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه V120ZA1
مشخصات 120VDC 7MIL 170VAC
سازنده M12HAR 019
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه D73ZOV151RA0
مشخصات (A6) 150Vrms 7MIL
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه 7D680K
مشخصات VARISTOR 40V 7MIL 68VDC
سازنده M70
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 7D140K
مشخصات 14V
سازنده N/SM12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 7D120K
مشخصات 7MIL 12VDC
سازنده N/S m12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 10K271
مشخصات Z(3)VARISTOR 270VDC 10MIL KH
سازنده M12 ##
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه JVRC 7N201K
مشخصات VAR130V 7MIL*****BLUE
سازنده M40
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 8,800
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 8D281
مشخصات
سازنده ##m12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه 7D431K
مشخصات KL (3) 275V 7MIL 430VDC
سازنده M80
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 7D271K
مشخصات CAT Z(3)KH 175V 7MIL 270VDCA6
سازنده M12 CAT
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 7D220K
مشخصات (3) KH 22VDC 7MIL 14VAC
سازنده M12 003
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 5D270K
مشخصات CAT(3) VARISTOR 17V 5MIL 27VD
سازنده M12 091
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه X13.65MHZ
مشخصات SMALL B1
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه VAR321V
مشخصات VARISTORE
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه VAR320V/10MM
مشخصات VE13M00321K YELLOW
سازنده M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه V250LS2
مشخصات A(3) 250V,7MM LS SERIES PW
سازنده M12(A)HARR
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه V230LA10
مشخصات (3) 230V,10MM LA SERIES PW
سازنده HARRIS M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh