مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه HS TUBE 25M/
مشخصات VARNISH15CM(A)(CUT) FA2
سازنده M12
دسته بندی V25
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه HS TUBE 6MIL
مشخصات VARNISH 50M BLACK
سازنده ## N/S
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 185,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه HS TUBE 2.5
مشخصات VARNISH 150M
سازنده !!N/S
دسته بندی V2.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه HS TUBE 5MIL
مشخصات VARNISH 80M
سازنده N/S
دسته بندی V5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 304,000
قیمت نقدی به ریال 276,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه HS TUBE 12.5
مشخصات VARNISH 45M BLUE 300
سازنده !!N/S
دسته بندی V12.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 305,000
قیمت نقدی به ریال 276,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه HS TUBE 4.5M
مشخصات VARNISH 100M
سازنده N/S
دسته بندی V4.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه HS TUBE 5MM
مشخصات 90M
سازنده N/S
دسته بندی V5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 344,000
قیمت نقدی به ریال 312,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه HS TUBE 13M
مشخصات VARNISH 50M
سازنده N/S
دسته بندی V13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 363,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه HS TUBE 3MM/
مشخصات VARNISH 168M BLACK
سازنده N/S
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه HS TUBE 10MC
مشخصات VARNISH 10MM 1.22M BLACK
سازنده M12
دسته بندی V10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 530,000
قیمت نقدی به ریال 480,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه HS TUBE 6MM*
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده ##
دسته بندی V6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه HS TUBE 13MM
مشخصات VARNISH 100M
سازنده N/S
دسته بندی V13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 820,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 726,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه HS TUBE 6MM/
مشخصات VARNISH 400M BLACK
سازنده !!N/S
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 825,000
قیمت نقدی به ریال 750,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه HS TUBE 45MM
مشخصات VARNISH 25M
سازنده N/S
دسته بندی V45
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,082,000
قیمت نقدی به ریال 984,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه HS TUBE 15MM
مشخصات VARNISH 100M
سازنده N/S ##
دسته بندی V15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,150,000
قیمت نقدی به ریال 1,040,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه HS TUBE 30MI
مشخصات 30MM 40M
سازنده !!N/S
دسته بندی V30
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,190,000
قیمت نقدی به ریال 1,080,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه HS TUBE 6MM.
مشخصات VARNISH 76.2M
سازنده N/S ##M3
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,350,000
قیمت نقدی به ریال 1,220,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه HS TUBE 3/
مشخصات VARNISH 500M BLACK
سازنده N/S
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,430,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه HS TUBE 8M/R
مشخصات VARNISH 100M
سازنده N/S ## M3
دسته بندی V8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,750,000
قیمت نقدی به ریال 1,590,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه HS TUBE 1MM
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده C42 M12
دسته بندی V1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,030,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,840,000
قیمت نقدی به ریال 1,680,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه HS THUB .5
مشخصات VARNISH 200M
سازنده ##M3
دسته بندی V0.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,040,000
قیمت نقدی به ریال 1,850,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه HS TUBE 1.5R
مشخصات VARNISH 400M
سازنده M3 N/S
دسته بندی V1.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,090,000
قیمت نقدی به ریال 1,900,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه HS TUBE 9MM
مشخصات VARNISH 100M
سازنده N/S
دسته بندی V9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,950,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه HS TUBE 2MM
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده N/S M12
دسته بندی V2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,610,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,380,000
قیمت نقدی به ریال 2,160,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه HS TUBE 1M/R
مشخصات VARNISH 400M
سازنده M9
دسته بندی V1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,860,000
قیمت نقدی به ریال 2,600,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه HS TUBE 5MM.
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده N/S M12
دسته بندی V5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,930,000
قیمت نقدی به ریال 2,665,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه HS TUBE 4MM-
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده N/S m12
دسته بندی V4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000,000
قیمت نقدی به ریال 2,730,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه HS TUBE 8MM/
مشخصات JV 8MM 75M GRAY/ORG
سازنده !! M12
دسته بندی V8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,030,000
قیمت نقدی به ریال 2,750,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه HS TUBE 7MM-
مشخصات JV 7MM 100M PINK
سازنده M28
دسته بندی V7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,900,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه HS TUBE 10MI
مشخصات JV VARNISH BLACK 75M
سازنده N/S M12 !
دسته بندی V10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600,000
قیمت نقدی به ریال 3,218,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه HS TUBE 7MM*
مشخصات VARNISH 7MIL RED 100M
سازنده M12
دسته بندی V7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,360,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000,000
قیمت نقدی به ریال 3,600,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه HS TUBE 90MM
مشخصات VARNISH 25M
سازنده N/S
دسته بندی V90
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000,000
قیمت نقدی به ریال 3,630,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه HS TUBE 3MM
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده N/S M12
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,220,000
قیمت نقدی به ریال 3,840,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه HS TUBE 15M
مشخصات JV VARNISH 50M BLACK
سازنده M12
دسته بندی V15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,280,000
قیمت نقدی به ریال 3,890,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه HS TUBE 6MM+
مشخصات VARNISH 100M RED/YELLOW/WHITE
سازنده M12 ##
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,600,000
قیمت نقدی به ریال 4,200,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه HS TUBE 1MIL
مشخصات VARNISH 400M BLACK
سازنده ## M40
دسته بندی V1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,100,000
قیمت نقدی به ریال 5,520,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه HS TUBE 5MM*
مشخصات VARNISH 200M
سازنده N/S W80 M1
دسته بندی V5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,340,000
قیمت نقدی به ریال 5,760,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه HS TUBE 1.5
مشخصات (R) VARNISH 200M
سازنده M12
دسته بندی V1.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,900,000
قیمت نقدی به ریال 5,800,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه HS TUBE 60MM
مشخصات VARNISH 25M
سازنده M3
دسته بندی V60
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,390,000
قیمت نقدی به ریال 5,810,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه HS TUBE 3MI/
مشخصات VARNISH 400M
سازنده M3 N/S
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,400,000
قیمت نقدی به ریال 5,810,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه HS TUBE 6MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده M12
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300,000
قیمت نقدی به ریال 6,600,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه HS TUBE 6M/
مشخصات VARNISH 100M
سازنده M12 C42
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,600,000
قیمت نقدی به ریال 7,800,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه HS TUBE 80MM
مشخصات VARNISH 25M
سازنده M3 C42
دسته بندی V80 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,010,000
قیمت نقدی به ریال 8,190,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه HS TUBE 8MM.
مشخصات VARNISH 100M
سازنده M12
دسته بندی V8 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,250,000
قیمت نقدی به ریال 8,400,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه HS/TUBE 5MM
مشخصات VARNISH 100M BLUE
سازنده M12
دسته بندی V5 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,350,000
قیمت نقدی به ریال 8,500,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه HS TUBE/5MM
مشخصات VARNISH 100M RED
سازنده M12
دسته بندی V5 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,350,000
قیمت نقدی به ریال 8,500,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه HS TUBE 2.5V
مشخصات VARNISH 200M
سازنده M12
دسته بندی V2.5 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500,000
قیمت نقدی به ریال 8,700,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه HS TUBE 7MM
مشخصات zVARNISH 100M BLACK
سازنده M12
دسته بندی V7 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,640,000
قیمت نقدی به ریال 8,760,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه HS TUBE 50MM
مشخصات VARNISH 25M BLACK
سازنده M12
دسته بندی V50 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,500,000
قیمت نقدی به ریال 9,600,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه HS TUBE 12M
مشخصات JV 100M YELLOW
سازنده M12 C42
دسته بندی V12 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,500,000
قیمت نقدی به ریال 9,600,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه HS TUBE 10M/
مشخصات VARNISH 10MM 100M
سازنده M12 C42
دسته بندی V10 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,500,000
قیمت نقدی به ریال 9,600,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه HS TUBE 8MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده M12
دسته بندی V8 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,830,000
قیمت نقدی به ریال 9,840,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه HS TUBE 5M//
مشخصات
سازنده C42 M12
دسته بندی V5 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000,000
قیمت نقدی به ریال 10,800,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه HS TUBE 3M
مشخصات
سازنده C42 M12
دسته بندی V3 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000,000
قیمت نقدی به ریال 10,800,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه HS TUBE 10MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده M12 C42
دسته بندی V10 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,280,000
قیمت نقدی به ریال 11,160,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه HS TUBE 10ML
مشخصات VARNISH 100M
سازنده M12 c42
دسته بندی V10 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000,000
قیمت نقدی به ریال 11,500,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه HS TUBE 1.5M
مشخصات VARNISH 400M
سازنده M12
دسته بندی V1.5 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,940,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,670,000
قیمت نقدی به ریال 11,520,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه HS TUBE 100M
مشخصات VARNISH 25M
سازنده M3
دسته بندی V100 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,710,000
قیمت نقدی به ریال 11,550,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه HS TUBE 12MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده M12 C42
دسته بندی V12 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000,000
قیمت نقدی به ریال 12,000,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه HS TUBE 12
مشخصات VARNISH 100M
سازنده M12 C42
دسته بندی V12 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,200,000
قیمت نقدی به ریال 12,000,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه HS TUBE 2MM
مشخصات JV VARNISH 400M BLACK
سازنده M12 C42
دسته بندی V2 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,720,000
قیمت نقدی به ریال 12,480,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه HS TUBE 4MM
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده M12
دسته بندی V4 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000,000
قیمت نقدی به ریال 12,500,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه HS TUBE 28MM
مشخصات VARNISH 50M
سازنده !!m12 C42
دسته بندی V28 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,860,000
قیمت نقدی به ریال 12,600,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه HS TUBE 5MM
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده M12
دسته بندی V5 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 17,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,800,000
قیمت نقدی به ریال 13,450,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه HS TUBE 6M
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده M12
دسته بندی VARNISH 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 17,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000,000
قیمت نقدی به ریال 14,300,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه HS TUBE 2.5M
مشخصات VARNISH 400M BLACK
سازنده M12
دسته بندی V2.5 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 19,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000,000
قیمت نقدی به ریال 15,000,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه HS TUBE 14MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده M12 C42
دسته بندی V14 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,880,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,160,000
قیمت نقدی به ریال 15,600,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه HS TUBE 120M
مشخصات VARNISH 25M
سازنده M3
دسته بندی V120 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,150,000
قیمت نقدی به ریال 16,500,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه HS TUBE 2MM*
مشخصات VARNISH 400M
سازنده M12
دسته بندی V2 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000,000
قیمت نقدی به ریال 17,000,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه HS TUBE 40MM
مشخصات VARNISH 50M
سازنده M12 SET
دسته بندی V40 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,950,000
قیمت نقدی به ریال 17,200,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه HS TUBE 7MM/
مشخصات JV VARNISH 100M WHITE
سازنده !! M12
دسته بندی V7 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000,000
قیمت نقدی به ریال 18,000,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه HS TUBE 4M
مشخصات 4
سازنده C42 M12
دسته بندی V4 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 24,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000,000
قیمت نقدی به ریال 19,200,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه HS TUBE 70MM
مشخصات VARNISH 25M
سازنده M12
دسته بندی V70 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 24,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000,000
قیمت نقدی به ریال 19,950,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه HS TUBE 3.5M
مشخصات VARNISH 400M
سازنده M12
دسته بندی V3.5 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000,000
قیمت نقدی به ریال 20,000,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه HS TUBE 18MM
مشخصات JV VARNISH 100M BLACK
سازنده ## M12
دسته بندی V18 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 23,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000,000
قیمت نقدی به ریال 20,000,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه HS TUBE 3MIL
مشخصات VARNISH 400M BLACK
سازنده M12 ##
دسته بندی V3 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,180,000
قیمت نقدی به ریال 20,160,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه HS TUBE 16MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده ## M12 C42
دسته بندی V16 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,200,000
قیمت نقدی به ریال 22,000,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه HS TUBE 16M/
مشخصات 100M
سازنده M12
دسته بندی V16 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,200,000
قیمت نقدی به ریال 22,000,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه HS TUBE 25MM
مشخصات VARNISH 50M
سازنده M12
دسته بندی V25 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 28,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000,000
قیمت نقدی به ریال 23,400,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه HS TUBE 4MM.
مشخصات VARNISH 400M YELLOW
سازنده M12 C42
دسته بندی V4 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 28,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000,000
قیمت نقدی به ریال 24,000,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه HS TUBE 4MIL
مشخصات VARNISH 400M BLACK
سازنده ##M12
دسته بندی V4 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000,000
قیمت نقدی به ریال 24,000,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه HS TUBE 3MMG
مشخصات VARNISH 400M
سازنده M12
دسته بندی V3 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 28,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000,000
قیمت نقدی به ریال 24,000,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه HS TUBE 20M
مشخصات VARNISH 100M
سازنده M12
دسته بندی V20 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000,000
قیمت نقدی به ریال 25,440,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه HS TUBE 30MM
مشخصات JV VARNISH 50M BLACK
سازنده M12 C42
دسته بندی V30 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000,000
قیمت نقدی به ریال 28,000,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه HS TUBE 35MM
مشخصات JV VARNISH 50M
سازنده M12
دسته بندی V35 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000,000
قیمت نقدی به ریال 37,000,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه HS TUBE 22MM
مشخصات VARNISH 100M
سازنده ## M12
دسته بندی V22 5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,540,000
قیمت نقدی به ریال 41,400,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه HS TUBE 11MM
مشخصات VARNISH 50M BLACK 300
سازنده N/S
دسته بندی V11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh