مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه NOISEFILTER4
مشخصات 6A (4)
سازنده !! N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه ZAC2206-11
مشخصات NOISE FILTER
سازنده N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 195,000
قیمت نقدی به ریال 175,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه LF203UD2-1
مشخصات LINE FILTER 250V 3A 50/60HZ
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه NOISE-FILTER
مشخصات 8A NOISEFILTER 8A WITH CABLE
سازنده M12 163
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه NOISEFILTER3
مشخصات 1A (3
سازنده OKAYA M12
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,370,000
قیمت نقدی به ریال 1,250,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه NOISEFILTER3
مشخصات 1A (3
سازنده OKAYA M12
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,370,000
قیمت نقدی به ریال 1,250,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه NOISEFILTER*
مشخصات 3A (2)
سازنده M12
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,370,000
قیمت نقدی به ریال 1,250,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه NOISEFILTER
مشخصات 3A / (1)
سازنده !!M12
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,370,000
قیمت نقدی به ریال 1,250,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh