مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SELF47UH/SMD
مشخصات SMD 1206
سازنده !!BOX N/S
دسته بندی SELSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه BT8021-2
مشخصات DING DONG (F422)
سازنده N/S
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PBL3781/102
مشخصات TELEPHONE SPEECH CIRCUIT
سازنده MOT N/S
دسته بندی SPEECH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,175
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 7,669
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BT8032
مشخصات ANOUNCING DINGDONG BT8040
سازنده N/S
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SELF47UH1210
مشخصات KL SMD 1210 (C282) (P10Z)
سازنده M40
دسته بندی SELF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه CDC304/TEX
مشخصات IUTEDOUTPUTCL(N82)(GH1)A6 H2
سازنده TEX A6 M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه HT9212D/HOL
مشخصات DAILER (N655)
سازنده HOL
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه HT9315D/HOL
مشخصات
سازنده HOL N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 32,469
قیمت غیر نقدی به ریال 27,156
قیمت نقدی به ریال 24,101
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه HT9315B
مشخصات TELECOMINUCATION IC
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 32,469
قیمت غیر نقدی به ریال 27,156
قیمت نقدی به ریال 24,540
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه TEA1067/PHI
مشخصات TELEPHONESPEECHCIRCUI(F938)NA1
سازنده M12 PHI090
دسته بندی SPEECH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه TL494/CHINA
مشخصات CIRCUIT(G877)(S1)
سازنده *** !!m12
دسته بندی PWM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه ISD1420FIBR/
مشخصات RECORDER PLAYBACK
سازنده N/S
دسته بندی ISD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه HT9202B/HOL
مشخصات DAILER (N752)
سازنده HOL M11
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه HM91650/HMC
مشخصات DAILER HM91650A 18PIN (N751)
سازنده HMC M11
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه HM91550B/HMC
مشخصات DAILER (N654)
سازنده HMC M11
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه KA2418/SAM
مشخصات RINGER CIRCUIT (F719) AM2/4
سازنده M35 SAM
دسته بندی RINGER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه TEA1061/PHI
مشخصات TELEPHONESPE 18P(NA1)A(G910)
سازنده PHI M38
دسته بندی SPEECH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه HT9202C/HOL
مشخصات DAILER (N704) DIP20
سازنده M5
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 67,000
قیمت نقدی به ریال 61,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه BT66T-ALI
مشخصات ALI (F368) *10
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه BT66T-PR
مشخصات TEL RING SOUND (F421)
سازنده M12 N/S
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BT66T-ALI S
مشخصات ALI-s(F419) mg6
سازنده M12 448
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه BT66T-8S
مشخصات HAPPY BIRTHDAY (F319)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه BT66T-8L
مشخصات HAPPY BIRTHDAY ONE TIME (F369)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه BT66T-8
مشخصات (F420)
سازنده ## M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه BT66T-6L
مشخصات
سازنده N/S M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه BT66T-69L
مشخصات 3 SOUND ALARM (X14)
سازنده ## M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه BT66T-68L
مشخصات IT S SMALL WORLD (F371)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه BT66T-65L
مشخصات BEEP SOUND (X371)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه BT66T-57L
مشخصات BEEP BEEP (F318) (PM)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه BT66T-35L
مشخصات BEEP BEEP 2HZ (F280)MG6
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه BT66T-34L
مشخصات
سازنده M12 N/S
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه BT66T-30L
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه BT66T-2L
مشخصات JINGLE BELL MELODY (F278)(ZN2)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه BT66T-29L
مشخصات AZARI MELODY (X299)
سازنده ##M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه BT66T-28L
مشخصات AZARI MELODY (X374)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه BT66T-26L
مشخصات AZARI MELODY (F372)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه BT66T-25L
مشخصات AZARI MELODY (F317)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه BT66T-16L
مشخصات MELODY 127NOTE ROM EYIRAN(G586
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه BT66T-12L
مشخصات TO92 MELODY LOVE STORY(Q698)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه BT66T-11L
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه BT66T-09
مشخصات (F281)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه BT66-19S
مشخصات SARA ( )
سازنده N/S M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه BT66 19L
مشخصات MELODY-IC3PIN (3) (F370)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه CABLE.
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه BT8031-4S
مشخصات SINGLE(3)(F279)MG6 (PM)
سازنده M70
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه UM9151-3/UMC
مشخصات PULS TONE DIALE 16P(N13)F
سازنده m40
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه HT2860/HOL
مشخصات +CONSUMER CIRCUIT (N85)
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه HM91510A/HMC
مشخصات DAILER (N702)A S
سازنده M12 FOR
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه CDP6818
مشخصات RTC (X751)
سازنده N/S HAR
دسته بندی RTC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 167,750
قیمت غیر نقدی به ریال 141,679
قیمت نقدی به ریال 129,273
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه TL494CN/TEX
مشخصات ONTROLCIRCUIT(E)(F895)JP11
سازنده (MG3 M80
دسته بندی PWM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه TEA2031
مشخصات PARABOLIC KEYSTON CORECT(H580)
سازنده !! M35
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 154,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه S2561
مشخصات IC TONE RINGER DIP8 10V
سازنده M12 MOT
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 176,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه TERMO 70 NO
مشخصات
سازنده !!M12
دسته بندی THERMO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه HM91620A
مشخصات DAILER (N801)
سازنده M12
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 242,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه MC34014
مشخصات TELEPHON SPEECH NETWORK (Q292)
سازنده !! M12
دسته بندی SPEECH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه CA33180E
مشخصات RECORD PLAY BACK 3MINUTE VOICE
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 435,000
قیمت نقدی به ریال 395,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه MT8816/MIT
مشخصات CROSS-POINT SWITCH (A2) (N290)
سازنده M12 jp11
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه BT9151-3
مشخصات 16PIN (H935)
سازنده M12 !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه MT9085AP/MIT
مشخصات (X)COMUNICATION (2A) PLCC68
سازنده MITEL
دسته بندی INTERFAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه W91312/WIN
مشخصات TONELPULSE TELEP(G) (F752)
سازنده M12 U40
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 640,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه DP8392
مشخصات TELECOMUNICATON INTRFACE(X889)
سازنده !!M60
دسته بندی INTERFAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 860,000
قیمت نقدی به ریال 780,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه MT8888/ZAR
مشخصات CE (N240)
سازنده 066 M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,440,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه ISD2590/WIN
مشخصات SOLIDSTATE RECORDER (N248)AM4
سازنده !!ISDM3
دسته بندی ISD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,460,000
قیمت نقدی به ریال 1,330,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه ISD1420P/WIN
مشخصات RECORDER PLAYBACK(N762)(NA1
سازنده M12
دسته بندی ISD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,820,000
قیمت نقدی به ریال 1,650,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه ISD2560P
مشخصات RECORDER PLAYBACK (N665)AM4
سازنده M55 ISD
دسته بندی ISD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600,000
قیمت نقدی به ریال 6,000,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه SELF50UH SMD
مشخصات SELFSMD 1.6A (Q)
سازنده
دسته بندی SELF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه SELF3.3UHSMD
مشخصات SMD 3.3UH 6A
سازنده
دسته بندی SELF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh