مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه R9.53M 0805
مشخصات SMD 0805 1% A O23J
سازنده M6 /
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300
قیمت نقدی به ریال 250
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه R7.87M 0805
مشخصات 0805 1% A
سازنده m3 /
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه R6.98M 0805
مشخصات SMD 1%
سازنده m3 /
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه R5.76M 0805
مشخصات SMD 1%
سازنده m3/
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه R5.49M 0805
مشخصات SMD 0805 1% A
سازنده m3 /
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه R249 SMD*
مشخصات 0805 0.1% A
سازنده N/S!!
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 2N5400
مشخصات NPN 150V 600MA TO-92
سازنده N/S M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 4127
مشخصات ic
سازنده
دسته بندی cmos
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 1SMB36AT3
مشخصات SMD TVS-ZENER 36V 600W SMB(N5)
سازنده !! N/S
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه PMLL5245B
مشخصات SMD 15V MINIMELF
سازنده M12
دسته بندی ZSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,700
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 40163/PHI
مشخصات +SYNCHRONOUS 4BIT,BINARY(F343)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 4051/TEX
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,124
قیمت نقدی به ریال 1,861
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 40H386/TOS
مشخصات (F345)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 40195/NAT
مشخصات 74C195*4BIT SHIFT REGISTER
سازنده NAT N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 40194/TEX
مشخصات (F304)
سازنده TEX
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 40194/ST
مشخصات 4-BIT BIDIRECTIONAL SHIFT REG
سازنده ST *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 4505/SIG
مشخصات + 14PIN
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 40H241
مشخصات (Q338)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 40H000
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 4081/FAI
مشخصات QUADRUPLR 2-INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,833
قیمت نقدی به ریال 2,409
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 40H032/TOS
مشخصات F (X733)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,900
قیمت نقدی به ریال 2,600
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 4081/TEX
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,071
قیمت نقدی به ریال 2,629
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه 4027AEX
مشخصات DUAL J-K FLIP FLOP
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,071
قیمت نقدی به ریال 2,629
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه 4081/TOS
مشخصات QUADRUPLE 2-INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,189
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 4081/NEC
مشخصات QUAD 2- INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,189
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 40162/RCA
مشخصات
سازنده RCA
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه US1J
مشخصات JP12 1000V 1A N10Z
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه US1D
مشخصات 200V 1A DO-214AC SMA
سازنده N/S M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 40162/SIG
مشخصات +SYNCHRINOUSDECADECONTER(F394)
سازنده SIG *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 4093/FAI
مشخصات
سازنده N/S FAI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 3,541
قیمت نقدی به ریال 3,067
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 45H11/GE
مشخصات 7.SEG LATCH/DECODER/DRIVER
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,287
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه 40102/HAR
مشخصات SYNCHRONOUSBCDOWNCOUNTER(F391)
سازنده HAR N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,013
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 4081/MOT
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,616
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 40H247/TOS
مشخصات CMOS IC N/S
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,100
قیمت نقدی به ریال 3,700
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 4192BE/SCL
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 40H163/TOS
مشخصات SYNCRONOUS 4BIT (Q339)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,300
قیمت نقدی به ریال 3,900
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه 40162/X
مشخصات SYNCRONOUS DECADE COUNTER WITH
سازنده X N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 40162/PHI
مشخصات SYNCRONOUS DECADE COUNTER
سازنده PHI N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه 4045/TEX
مشخصات 21-STAGE BINARY COUNTER
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 3,950
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه UF108G
مشخصات JP12 (Z24)ULTRAFAST 800V 1A
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه TVC80016
مشخصات 80016 4069 (G712)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه SF30DG
مشخصات JP12
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه S2J
مشخصات 600V 2A SMB 1.5US JP12 N12
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه GS1M
مشخصات (S723)SMA DO-214AC (E4) p12
سازنده M70
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 40374
مشخصات (F448)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه 40107/14/TOS
مشخصات DUAL J-K FLIP-FLOP WITH CLEAR
سازنده N/S TOS
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 5,432
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 4505/X
مشخصات
سازنده X
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه 4505/WW
مشخصات
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه 40H366
مشخصات (Q343)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 40H259
مشخصات (Q337)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 40H244
مشخصات (F447)
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 40H157
مشخصات (Q355) Q
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه 40H151
مشخصات (Q997)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه 40H042
مشخصات A6 F (X732)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 40H027
مشخصات (X731)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 4092
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 5,432
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه 40992
مشخصات (F306)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,300
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه UF1004
مشخصات JP12 ULTRA-FAST 400VZ17 1A DO4
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه UF1003
مشخصات JP12 200V 1A ULTRA FAST
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه SR1003
مشخصات JP12 200V 1A SINGLE DIODE(W2)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 4037/PHI
مشخصات
سازنده PHI N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 45373
مشخصات
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,100
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه 4038/TOS
مشخصات TRIPLE SERIAL ADDER (NEGATIVE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,697
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه 4027/ST
مشخصات J-K FLIP FLOP (F430)
سازنده N/S !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,400
قیمت نقدی به ریال 5,800
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه HEF4526BPN
مشخصات 4BIT BINARY DOWN COUNTER
سازنده PHI N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,917
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه UF1007
مشخصات JP12 DO-41 1A 1KV FAST (Z24)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه SF10DG
مشخصات JP12 ROLL 1A 200V(W2)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه 45992
مشخصات
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه 45374
مشخصات
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 4530
مشخصات (F195)
سازنده BOX
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه 45245
مشخصات
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه 45244
مشخصات
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه 74LVC125ADBR
مشخصات SMD TSSOP (C39)
سازنده !!N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,200
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 4067/PHI
مشخصات 16-CHANEL ANALOG MULTIPLEX/DEM
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,555
قیمت نقدی به ریال 6,574
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه 4067/HAR
مشخصات +16-CHANAL ANALOG MULTIPLEX/DE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,555
قیمت نقدی به ریال 6,574
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه R0.033 2010
مشخصات KL SMD 2010 M10Z
سازنده M70
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه BAS21
مشخصات SMD SOT23 20J CKZ T4J(o25k1)
سازنده M45**
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 74VHC245MX
مشخصات SMD (T683) WIDE
سازنده !!N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه 4031/X
مشخصات A64-STAGE SHIFT REGISTER(Q319)
سازنده XM5
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه 40H147P
مشخصات DIP 16PIN (Q345)
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 4554
مشخصات (F236)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,100
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه 4039/TOS
مشخصات COS/MOS 8BIT RAM (F432)
سازنده N/S TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 10,626
قیمت نقدی به ریال 8,765
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 40373/PH
مشخصات (F305)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه 4583/TOS
مشخصات DUAL SCHMITT-TRIGGER
سازنده TOS N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 11,334
قیمت نقدی به ریال 9,862
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه UF1006
مشخصات JP12 ULTRA-FAST 1A 800V DO41
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه SMTPA62
مشخصات SMD TRISIL 62V SMB (N5)
سازنده N/S M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه SF10GG
مشخصات JP12 (z24)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه S1MT
مشخصات JP12 N12
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه R4.3 W2*
مشخصات (C3/5) (NF87)
سازنده M12
دسته بندی RES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 74AUC1G74DC
مشخصات IC SNGL POSEDGTRIGR SSOP8(T1J)
سازنده m12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 40H375
مشخصات DIP-16
سازنده M12 090
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه 40H365/TOS
مشخصات
سازنده M12 090
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 40H107
مشخصات (Q953) 16PIN
سازنده M12 090
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 40H051/TOS
مشخصات (G11)
سازنده M12 090
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 40H021/TOS
مشخصات (G8)
سازنده M12 090
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه 40H011/TOS
مشخصات (X727)
سازنده M12 090
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه 40H010
مشخصات A6 F (X728)
سازنده M12 090
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه 4001/PH
مشخصات (F373)
سازنده N/S !!PH
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه SMBJ22A
مشخصات SMD JP12 N12 22V 600W
سازنده M12
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه SMAZ5V1
مشخصات JP12 N12
سازنده M12
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh