مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه 74HC00/HAR
مشخصات +2-INPUT NAND GATE
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 1,535
قیمت نقدی به ریال 1,097
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 74S75
مشخصات D-F
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 74SC240
مشخصات (G)
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه 74S27
مشخصات
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه 74ACT241/RCA
مشخصات
سازنده RCA
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه 74ACT11245NT
مشخصات
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 74AC08*
مشخصات SMD (Y351) MEDIUM
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 74ABT16657
مشخصات SMD (J3)WIDE TSSOP
سازنده TEX
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 74HCTLS04/ZX
مشخصات HEX INVERTER (D30)
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,893
قیمت غیر نقدی به ریال 1,535
قیمت نقدی به ریال 1,316
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SN74LS19ADR
مشخصات SMD (N2)NARROW
سازنده TEX
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 74LS395/TEX
مشخصات (PAR/SER-IN/OUT)(G) (D581)TO
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 74HC14PWR
مشخصات SMD
سازنده TEX N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 74F399/PHI
مشخصات (D585) (G)
سازنده PHI
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 74F14
مشخصات SMD NARROW
سازنده N/S SIG
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 74AS257/TEX
مشخصات 2TO1 LINE DATA SELECTOR/MULTIP
سازنده TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 74ALS30/NAT
مشخصات (D115)
سازنده NAT
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 74AHCT112
مشخصات (G)
سازنده SAM
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 74HC11/TEX
مشخصات 3-INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 1,889
قیمت نقدی به ریال 1,533
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 74112 /
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,550
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 74HCT04/SMD
مشخصات SMD (S94) MEDIUM
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,850
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 74ACT04SC
مشخصات SMD A MEDIUM
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,850
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 74ACT504
مشخصات SMD WIDE
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,009
قیمت نقدی به ریال 1,645
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه 74ACT373SCX
مشخصات SMD (C18) (N1)WIDE
سازنده NAT N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,009
قیمت نقدی به ریال 1,645
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه 74AC20/HAR
مشخصات SMD (j)NARROW
سازنده HAR N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,248
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,645
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 74ACT86
مشخصات SMD (T807)
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 74ACT273DWR
مشخصات SMD (C70)(Y584) WIDE
سازنده MOT N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 74ACT109M
مشخصات SMD (I4) (T962) NARROW
سازنده HAR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 74AC258DR2
مشخصات SMD NARROW (N1)
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 74AC253
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 74AC115
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 74HCT160/RCA
مشخصات
سازنده RCA
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,750
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه 74HCT158/PHI
مشخصات
سازنده N/SPHI
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,750
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 74H60/
مشخصات (40) 74H60
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,750
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 74ACT109/RCA
مشخصات (D214)
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,248
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,752
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 74HCT242/PHI
مشخصات QUAD INVERTING BUS (D435)
سازنده PHI
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 74HC240/NEC
مشخصات SMD (Y864) (C94) MEDIUM
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه 74HC160
مشخصات SMD (B) MEDIUM
سازنده OR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 74H55
مشخصات (G)
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه 74F373/SMD
مشخصات SMD (S862) MEDIUM
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه 74AS109/
مشخصات (T) DIP16 4A
سازنده TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه 74ALS27
مشخصات (2) (D107)
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 74ALS32
مشخصات SMD NARROW
سازنده NAT N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,850
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه 74ALS652
مشخصات SMD WIDE
سازنده TEX N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,248
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,861
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه 74LS140
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,971
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 74F240
مشخصات SMD
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,248
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,971
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه 74F164
مشخصات SMD
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,248
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,971
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 74S365/TEX
مشخصات W
سازنده !!
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه 74S273
مشخصات (G)
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه 74LS240NSL
مشخصات SMD MEDIUM(S553)
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 74L10
مشخصات (D63)
سازنده 117
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 74HCTLS174
مشخصات (G)(D360)
سازنده SAM
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 74HCTLS139
مشخصات SMD (C75) NARROW
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه 74F821D
مشخصات SMD (C59) (J1)WIDE
سازنده SIG
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه 74F521
مشخصات SMD (T958) (J1)WIDE
سازنده MOT
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 74F383SMD/TE
مشخصات SMD WIDE
سازنده TEX
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 74F374
مشخصات SMD 2A(Y911)(J3)(N2)(C61) WIDE
سازنده NAT
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه 74F251
مشخصات SMD NARROW
سازنده NAT N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه 74F244
مشخصات SMD (K)WIDE
سازنده PHI N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه 74F1244D
مشخصات SMD (T973) WIDE
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه 74F114D
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 74F112
مشخصات SMD (C57) NARROW
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 74ALS377D/PH
مشخصات SMD WIDE (BSW)
سازنده PHI
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه 74ALS273
مشخصات SMD WIDE
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه 74ALS244/SMD
مشخصات SMD (C38) WIDE
سازنده WBELA N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه 74ALS11/SMD
مشخصات SMD (I140) MEDIUM
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه 74ALS04/SMD
مشخصات SMD NARROW
سازنده N/S NAT
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه 74AHCT27
مشخصات A6 (G)
سازنده SAM
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه 74AHCT10
مشخصات (G)
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه 74ACT4020/HA
مشخصات
سازنده HAR N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 74ACT20/RCA
مشخصات
سازنده RCA
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه 74ACT20/HAR
مشخصات (G) DUAL 4-INPUT NAND GATE
سازنده HAR
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه 74AC24D
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه 74365/TEX
مشخصات (G)HEX BUS DRIVER(D531) (2A)
سازنده TEX *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 74F161/SMD
مشخصات SMD (Y835) MEDIUM
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه 74HC00/PHI
مشخصات 2-INPUT NAND GATE
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,517
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 2,147
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه 74HC00/FAI
مشخصات 2-INPUT NAND GATE
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,517
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 2,147
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه 74HCTLS595
مشخصات SMD (J3)NARROW
سازنده SAM N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 2,597
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 74HCTLS151
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,597
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه 74HCT102/RCA
مشخصات
سازنده RCA N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,952
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه 74F367/TEX
مشخصات
سازنده N/S TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,833
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 74ALS131/MIT
مشخصات +
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,517
قیمت غیر نقدی به ریال 2,597
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه 7421/SIG
مشخصات
سازنده SIG N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,833
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 74S109/FAI
مشخصات DUAL J-K FLIP FLOP WITH P C
سازنده FAI/TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه 74LS112ADR
مشخصات SMD (N2) NARROW
سازنده TEX
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 74L03/NAT
مشخصات 2INPUT NAND GATE-OPEN/C OUTPUT
سازنده NATIONAL
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه 74HCTLS164
مشخصات SMD NARROW
سازنده SAM N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 74HCT40104
مشخصات
سازنده N/S HAR
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 74HCT259/SMD
مشخصات SMD (S268) NARROW
سازنده TEX N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 74HCT138/SMD
مشخصات SMD WIDE
سازنده TEX N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 74FCT139
مشخصات SMD NARROW (BSW)
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 74AHCTLS08
مشخصات
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,650
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه 74AHCT377/SA
مشخصات +
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 74AC174/HAR
مشخصات
سازنده HAR
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 74368/TEX
مشخصات (G) +(D542)
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 74HC1G02GV
مشخصات SMD (L394) SOT23-5
سازنده !! N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,250
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه 74LS156NSR
مشخصات SMD (N2) WIDE
سازنده TEX
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه 74HCT160D
مشخصات SMD A6 (J1) NARROW
سازنده PHI
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه 74HC58 /SMD
مشخصات SMD (A6) (J2) NARROW
سازنده PHI 10
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,650
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه 74HC435/HAR
مشخصات
سازنده N/S HAR
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه 74H53
مشخصات
سازنده 117
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh