مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه FMX12S
مشخصات DUAL DIODE 200V 5A 30NS (3)
سازنده N/S
دسته بندی DUAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FAN2*2L
مشخصات 5V (7)
سازنده N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه FAN2*2
مشخصات 5V (6)
سازنده N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه FAN4*4 5V*
مشخصات 5V 0.08A PLASTIC
سازنده N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه FAN4*4 5V
مشخصات (8)
سازنده N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه FAN8*8 12V
مشخصات 8*8 12V 0.13A
سازنده N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,500
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه FMU12S
مشخصات ULTRAFASTDIODE5A200VTO220(V125
سازنده M12
دسته بندی DUAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه FAN6*6 12V
مشخصات PLASTIC 3WIRE 0.35A 13MM
سازنده ADDA N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه FAN5*5/12VBL
مشخصات PLASTIC 3WIR 0.08A 1.5
سازنده N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه FAN8*8 48V
مشخصات METAL 48VDC 0.1A (13)
سازنده JAPAN N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 81,170
قیمت غیر نقدی به ریال 66,116
قیمت نقدی به ریال 56,967
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه FAN7*7 12V/
مشخصات FAN12V PLASTIC 0.3A 2.5CM
سازنده ADDA!N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه FAN12*12/24V
مشخصات AD1224HX-A7AGL 24V (3)
سازنده N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 86,581
قیمت غیر نقدی به ریال 70,840
قیمت نقدی به ریال 61,349
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه FANGUARD5
مشخصات FAN GUARD 5*5
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 85,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FANGUARD4
مشخصات FAN GUARD 4*4
سازنده 570 M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه FANGUARD6
مشخصات FAN GUARD 6*6
سازنده 570 M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه FANGUARD8
مشخصات FAN GUARD 8*8
سازنده M12 570
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 99,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه FANGUARD9
مشخصات FAN GUARD 9*9
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه FAN4*4 12V
مشخصات 12V 0.08A PLASTIC (21S
سازنده N/S !! C9
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه FAN2.5*2.5
مشخصات 6G6C CXM1288-D
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه FANGUARD13
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه FANGUARD12
مشخصات FAN GUARD 12*12
سازنده M12 570
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 135,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه FAN12*12 24V
مشخصات 24VDC 0.7A CHINA
سازنده N/S NIDEC
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 189,396
قیمت غیر نقدی به ریال 160,568
قیمت نقدی به ریال 144,612
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه FMU12R
مشخصات ULTRFAST DIODE 200V 5A (V123)
سازنده TO220 M12
دسته بندی DUAL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه FBA06T24H
مشخصات FAN
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 185,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه FBA06A24H
مشخصات FAN
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 240,000
قیمت غیر نقدی به ریال 215,000
قیمت نقدی به ریال 195,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه FAN5.5*5.5
مشخصات 12V 0.08A 1.8CM FA3
سازنده ## M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه FBA08T24H
مشخصات FAN
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 225,000
قیمت نقدی به ریال 205,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه FANGUARD15
مشخصات FAN GUARD 15*15
سازنده M12 570
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 109P0424H302
مشخصات FAN
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 265,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه FAN4*4 12V**
مشخصات 2V 0.12A 1CM PLASTIC FA2
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه FAN12*12-115
مشخصات 115VAC 0.21A 50/60HZ (1)
سازنده ##N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه FAN5*5/12V
مشخصات PLASTIC 2WIRE 90ma 1CM
سازنده M12 ADDA
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه FAN5*5 12VDC
مشخصات
سازنده M12##C90
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه FAN4*4 12V*
مشخصات 12V 0.06A PLASTIC 1cm FA2
سازنده ## M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه FAN7*7 12V
مشخصات FAN12VPLASTIC0.18A 1.5CM FA3
سازنده M12 ADDA
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 430,000
قیمت غیر نقدی به ریال 385,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه FAN6*6 12VDC
مشخصات FAN 12V 1CM
سازنده 332 M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه FAN5*5 12V
مشخصات PLASTIC 12V 0.25A 1CM
سازنده M12 ADDA
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه FAN4*4//24
مشخصات 1CM
سازنده DEN M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه FANGUARD20
مشخصات
سازنده M12 570
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه FAN8*8 5V
مشخصات 5VDC 0.43A 1.5CM
سازنده ADDA N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه FAN4*4 5V.
مشخصات 5V 0.36A
سازنده ##M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه FAN9*9 12VDC
مشخصات 2.5CM 12V SONUN DTEC
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 540,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه FAN6*6P,12
مشخصات FAN,PLASTIC,6*6,12VOL2CM ***
سازنده m12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه FAN6*6/12v
مشخصات 6*6 12V 2CM 90MA
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه FAN6*6/12V
مشخصات 6*6 12V 2CM 90MA
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه FAN10*10CIR
مشخصات CIRCLE 12V 3WIRE 0.13A 2.5
سازنده N/S M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه FAN8*8MJ,12
مشخصات PLASTIC,8*8,12VOLT,0.12A (16)
سازنده M12 ADDA
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه FAN8*8 12V
مشخصات FAN8*8 0.18A 1.5CM
سازنده M40 ##ADDA
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه FAN8*8P,12
مشخصات 12VOLT,0.15A (17)
سازنده TAIWAN M11
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه FAN8*8 12V A
مشخصات 12V 0.15A ADDA 2.5CM
سازنده M12 332
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه FAN5.5*5.5/
مشخصات 12V 0.19A
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه FAN5*5,CPU
مشخصات 12V 0.14A 2WIRE CM
سازنده m12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه FAN4*4 12V
مشخصات 12V 0.11A 2CM FA3
سازنده M12 !!
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه FAN6*6,, 12V
مشخصات 6*6 12V 2CM 0.15A
سازنده M12 DEN
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه FAN6*6 CPU
مشخصات 5VDC CPU
سازنده M3
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه FAN4*4 CPU
مشخصات WITH HEAT SINK
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه FAN9*9/24V
مشخصات 24V 120MA
سازنده DEN M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه FAN6*6 24V
مشخصات 24VDC 0.1A 6CM*6CM*1/5CM
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه FAN13*13/12V
مشخصات 12V 0.33A 4WIRE 2.5CM
سازنده ADDA M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه FAN13*13.12V
مشخصات PLASTIC12V0.44A 2WIRE2.5 FA3
سازنده M12 ADDA
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه FAN12*12M,12
مشخصات 12V METAL (4)
سازنده 350MA N/S
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه FAN 12*12 12
مشخصات 12*12 12V 0.37A 2.5CM2WIRE FA2
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه FAN4*4 24V
مشخصات 24V 70MA 2CM
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 850,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه FAN9*9 100V
مشخصات 100VAC
سازنده M12 JAPAN
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه FAN8*8 12VDC
مشخصات 12V 0.52A 3.2CM
سازنده ADDA M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه FAN9*9P,12
مشخصات FAN,PLASTIC,9*9,12VOLT,0.5A(20
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه FAN9*9 5VDC
مشخصات 0.45A 5V
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه FAN9*9
مشخصات 12V 1.1A 2WIRE
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه 9SG1248P1G01
مشخصات FAN 48VOLT 12*12
سازنده
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,805,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,515,000
قیمت نقدی به ریال 1,278,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه FAN8*8M,100
مشخصات FAN,METAL,8*8,100VOLT (15)
سازنده ##M12 DEN
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,430,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه FAN8*8 115V
مشخصات FAN 8*8 115V 0.13A 50/60MHZ
سازنده M12 SUNON
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,430,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه FAN12*12 48V
مشخصات 48V
سازنده N/S SAN
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,430,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه FAN 8*8 12V
مشخصات 8*8 12V 0.15A 2.5CM
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه FAN6*6,,12V
مشخصات 12V 1A 3.8CM
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,450,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه FAN9*9 220V
مشخصات 220V 2/5CM
سازنده M12 332
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه FAN8*8 /220V
مشخصات 220V
سازنده M12 DEN
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه FAN12*12P,12
مشخصات FAN12V 0.44A (5)
سازنده M12##
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه FAN5*5 24V
مشخصات PLASTIC 2WIRE 24V 0.11A 1CM
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,770,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه FAN4*4/24V
مشخصات 3CM
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه FAN4*4/12V
مشخصات 12V 0.6A 27MM SH1 FA3
سازنده M12 332
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,870,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه FAN12*12,220
مشخصات 220V-240VSL 0.14A (26)
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه FAN6*6,12V
مشخصات 12V 1.54A 3.8CM
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,950,000
قیمت نقدی به ریال 1,750,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه FAN9*9 24V
مشخصات MA
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه FAN9*9 12V
مشخصات 2A 3.8C SH1 FA3
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه FAN6*6,12 V
مشخصات 12V 2.7A 3.8CM
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,150,000
قیمت نقدی به ریال 1,950,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه FAN9*9 24VDC
مشخصات 24VDC 200MA 2.5CM FA3
سازنده M12 JAPA
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه FAN12*12/220
مشخصات 220V-240V BL0.14A (25)
سازنده M12 SUN
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه FAN8*8 24V
مشخصات 24V .16A 2WIR 2.5CM
سازنده ##ADDA M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه FAN17*15/220
مشخصات 15*17 220V
سازنده M12
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850,000
قیمت نقدی به ریال 3,500,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه FAN9*9 24V**
مشخصات 24V 320MA 3.2CM
سازنده M12 332
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000,000
قیمت نقدی به ریال 3,600,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه FAN12*12/24
مشخصات 500MA
سازنده M12 332
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,800,000
قیمت نقدی به ریال 3,700,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه FAN20*20/220
مشخصات 220V BOL 3kk
سازنده M12 ##TAIW
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500,000
قیمت نقدی به ریال 6,100,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه FMN155
مشخصات (3)
سازنده
دسته بندی FAN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه EN220A
مشخصات (3)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh