مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه BEAD ARY 100
مشخصات 0805
سازنده N/S !!
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FER BEAD100/
مشخصات 1206 (T764)
سازنده M4 N/S
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه FER BEAD600*
مشخصات SMD 0603 (FA1) A6 (M7)
سازنده M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه FER BEAD100
مشخصات 100 0603 SMD
سازنده M3 N/S
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه FERRIT27
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی FERIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه FER BEAD600
مشخصات 600 0402 SMD (8) A6
سازنده N/S M12 XX
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه FER BEAD470
مشخصات SMD 402 A6
سازنده N/S M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه FER BEAD100*
مشخصات SMD 0805 (I381) (M5)
سازنده N/S M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه FER 1.5K
مشخصات 0603
سازنده M3 N/S
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه FERIT 1003E
مشخصات E
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 3,541
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه FERRIT5
مشخصات H 2.8CM (7)
سازنده N/S
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه FER BEAD220
مشخصات SMD 220OHM 0805 m5
سازنده !!M12N/S
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه BEAD ARY 47*
مشخصات 0805
سازنده N/S M9
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FERRIT3
مشخصات R1 1.7 R2 0.7 H 1.1 (5)
سازنده N/S
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,600
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه ZP44916TC
مشخصات FERRIT
سازنده N/S
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه FERBEAD470*
مشخصات 201 A6
سازنده M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه FERBEAD2.2K*
مشخصات 0805 O10J M4
سازنده M70
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه FERBEAD1K**
مشخصات 603 A6 M8
سازنده M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه FERBEAD1K*
مشخصات 805 A6
سازنده N/S M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه FER BEAD2.5K
مشخصات SMD 0603 A6 E4 O5J FA1
سازنده M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه FER BEAD2.2K
مشخصات FERRIT BEAD 0603 O31 P5* C1*
سازنده N/S M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه FER BEAD1K
مشخصات SMD 1806 (M29)
سازنده N/S M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه FER BEAD180
مشخصات A6 402
سازنده M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه FER BEAD120
مشخصات M21Z 0402 SMD A6
سازنده M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه FER BEAD1.8K
مشخصات A6 402
سازنده N/S M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه FERRIT22
مشخصات (22)
سازنده
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه FERIT 1001O
مشخصات O
سازنده
دسته بندی FERIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه CHOK CR0090
مشخصات 5PIN (2)
سازنده N/S
دسته بندی CHOKE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه FERRIT4
مشخصات (11)
سازنده
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه FERRIT21
مشخصات (21)
سازنده
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه FERRIT24
مشخصات (24)
سازنده
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه FERRIT15
مشخصات (15)
سازنده m6
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه FERRIT 3M
مشخصات 3MIL AXIAL
سازنده M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه FERRIT23
مشخصات (23)
سازنده
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه FER BEAD56
مشخصات 56 1806 A (S897)
سازنده N/S M12 XX
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه FRRITE BEAD*
مشخصات A (3) 4.7mm
سازنده m12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه FERRIT8
مشخصات (3)
سازنده m6
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه FERRIT26
مشخصات (26)
سازنده
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه FERRIT10
مشخصات 2PIN (9)
سازنده
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه FERRIT7
مشخصات (4)
سازنده
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه FERRIT25
مشخصات (25)
سازنده
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه FERRIT*
مشخصات SM10 GREEN (8)
سازنده M12 !!
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه FRRITE BEAD/
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه FERRIT SM10
مشخصات SM10 BLACK (8)
سازنده m5 !!
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه CHOK DA549
مشخصات 5PIN (1)
سازنده
دسته بندی CHOKE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه FER BEAD 120
مشخصات 1812
سازنده N/S M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه HT330
مشخصات RED CHOKE
سازنده N/S
دسته بندی CHOKE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه CHOKEHT50
مشخصات BLUE
سازنده N/S
دسته بندی CHOKE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه FERRIT28
مشخصات
سازنده m3
دسته بندی FERITE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه FERRIT9
مشخصات R1 1.7 R2 1 H 1 (6)
سازنده M3
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه FERRIT20
مشخصات (20)
سازنده M3
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه FERRIT11
مشخصات (10)
سازنده m12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه FERRIT1
مشخصات (1)
سازنده M3
دسته بندی FER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه FERRIT2
مشخصات (1) (Z2)
سازنده m3
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه FERRIT1916
مشخصات EE1916-GAP+FEREE+BOBBIN 6PIN
سازنده M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه FERRIT16*19
مشخصات
سازنده M12 862
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه FERRIT13*12
مشخصات 13*12
سازنده M12 860
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه FERRIT 14*16
مشخصات
سازنده M12 862
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه FEERIT
مشخصات cm MM
سازنده
دسته بندی FERIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه FERRITE CORE
مشخصات SMD 1100NH (N3)
سازنده N/S M12
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه FERRIT14
مشخصات 8PIN Z28 (14)
سازنده M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه FERRIT 2820
مشخصات
سازنده ## M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 65,000
قیمت غیر نقدی به ریال 57,000
قیمت نقدی به ریال 52,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه FERRIT6
مشخصات R1 3CM R2 2.6CM (2)
سازنده M12 N/S
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه FERRIT19
مشخصات (19)
سازنده m12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه FERRIT18
مشخصات (18)
سازنده M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه FERRIT12
مشخصات (12)
سازنده m12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه FERRITE
مشخصات 8CM 10MIL
سازنده !! M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه FERRIT17
مشخصات (17)
سازنده M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه FERRIT**
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه FERIT.
مشخصات 1.8MH 4A
سازنده M12 ## GOL
دسته بندی FERIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 210,000
قیمت نقدی به ریال 187,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه LINE FILTER
مشخصات LINE FILTER 2*3MH **10A**
سازنده M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه FERRIT16
مشخصات (16)
سازنده M12
دسته بندی FERRIT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه FER SMD 0603
مشخصات 0603 60ohm
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه FER ARAY120
مشخصات ARAY 120
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه FER 300
مشخصات SMD 0603 25% 1A
سازنده N/S SH
دسته بندی 00000000
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه BEAD ARY600
مشخصات 1210
سازنده
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه BEAD ARY120
مشخصات 120 ARAY SMD
سازنده XX
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه BEAD ARY 32*
مشخصات 0805
سازنده N/S
دسته بندی FERSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh