مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه PT2249AL
مشخصات 16PIN DIP
سازنده N/S 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,500
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PT2272L2/PTC
مشخصات Control Decoder 2DataBit(N154)
سازنده N/S PTC
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 93C46W
مشخصات SMD SO8 WIDE (I3)
سازنده N/S !!M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه PT2607B/PTC
مشخصات FIXED CODER ENCODER 18pin
سازنده N/S 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,883
قیمت غیر نقدی به ریال 11,806
قیمت نقدی به ریال 10,300
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه PT2241P-16S
مشخصات SMD 16P (K140)
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه PT2240P
مشخصات DIP 8PIN (N111)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه PT2212
مشخصات SMD (K141)
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه PT2255A/PTC
مشخصات VOLUME CONTROLLER (N193)
سازنده N/S 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,200
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه PT2272-L4S
مشخصات 20PIN SMD (K155)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,500
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه PT2272-M3
مشخصات DIP 18P
سازنده N/S 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,647
قیمت غیر نقدی به ریال 16,529
قیمت نقدی به ریال 13,146
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه PT2241P-S
مشخصات SMD 8PIN (K138)
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه PT2272A-M2S
مشخصات SMD 18PIN (K148)
سازنده N/S 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,500
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه PT6961/PTC
مشخصات LED DRIVER (N126)
سازنده N/S
دسته بندی DRI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 24,350
قیمت غیر نقدی به ریال 18,890
قیمت نقدی به ریال 15,336
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه PT2607C-S
مشخصات SMD 24PIN SOP
سازنده 448 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 18,890
قیمت نقدی به ریال 15,336
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه PT2328-X
مشخصات SMD (K184) 16PIN
سازنده BOX 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه PT2243-S
مشخصات SMD
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه PT7954 PTC
مشخصات SMD (K139)
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 17,531
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه PT6957 SMD
مشخصات SMD 28PIN-SOP (K160)
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه POT 5K/S
مشخصات
سازنده m12
دسته بندی POT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PT2350/PTC
مشخصات SUBWOOFER LOW PASS FILTER
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 29,762
قیمت غیر نقدی به ریال 23,614
قیمت نقدی به ریال 19,721
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه PT6959/PTC
مشخصات SMD 28PIN-SOP
سازنده N/S 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه PT2272-M6S
مشخصات SMD 18PIN (K164)
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه PT2327-D
مشخصات DIP (N116)
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه PT2254A
مشخصات DIP
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,500
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه PT2216
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,500
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه PT2313L/PTC
مشخصات PT2313L-D AUDIOPROCESOR(N115)
سازنده N/S 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,174
قیمت غیر نقدی به ریال 28,336
قیمت نقدی به ریال 24,101
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 93C46/SMD
مشخصات BID2(K306)J4Q)BZ*P3*BSJ)BQBMI1
سازنده m12(2A)CAT
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه PT2272-L3
مشخصات DIP 18PIN (N200)
سازنده N/S 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه PT2607C/PTC
مشخصات FIXED CODER ENCODER 24pin
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 53,341
قیمت غیر نقدی به ریال 42,503
قیمت نقدی به ریال 35,684
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه PT2240P-D3
مشخصات DIP 8PIN (N196)
سازنده M11 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه PT6523/PTC
مشخصات LCD COMMON+SEGMENT DRIVER
سازنده N/S
دسته بندی DRI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه PT2128A-C80
مشخصات REMOTE FAN1/2/4/8HOUR (
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه PT6961 SMD
مشخصات SMD 32PIN-SOP (K143)
سازنده ##M N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه PT2260-R2S
مشخصات SMD 16PIN (L537)
سازنده !! m3 BOX
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه PT2255/SMD
مشخصات SMD (T675)
سازنده M3 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه PT2322-S
مشخصات SMD (K134)
سازنده 448N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 56,000
قیمت نقدی به ریال 51,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه PT2308-S
مشخصات SMD (K156)
سازنده !! m35
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 62,000
قیمت نقدی به ریال 56,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه PT2249A/PTC
مشخصات REMOTECONTROLRECDIP16(N167)AM4
سازنده !!PTC M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 62,000
قیمت نقدی به ریال 56,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه PT2282P-16
مشخصات DIP 16PIN (N114)
سازنده BOX448 M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه PT2210
مشخصات SMD (K133)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه PT233
مشخصات DIP 24PIN (G406)
سازنده !!PTC M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه PT2260-R4S
مشخصات SMD 16PIN (K922) (BSJ) .
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه PT2221/PTC
مشخصات REMOTE CONTROL TRANSMITTER
سازنده N/S M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 86,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه PT2308/PTC
مشخصات STEREO HEAD PHONE DRIVER(N168)
سازنده 448 M12
دسته بندی DRI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه PT2248/PTC
مشخصات REMOTTRANSM(N169)(AM1/2/5
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 106,000
قیمت نقدی به ریال 97,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه PT6958/PTC
مشخصات SMD 28PIN-SOP (K153)
سازنده 448 M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PT2361-S
مشخصات SMD 28PIN (L201)
سازنده M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه PT2275/PTC
مشخصات REMOTE CONTROL RECEIVER (N121)
سازنده !! M9
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه PT2272L4/PTC
مشخصات (18) (N155
سازنده !!PT M55
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه PT2272AM2/PT
مشخصات Control Decoder 2DataBi(N199)
سازنده PT M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه PT2272-L4
مشخصات DIP-18 COPY (X682)
سازنده M12 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه PT2265/PTC
مشخصات REMOTE CONTROLTRANSMITER(N252)
سازنده !!M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه PT2352/PTC
مشخصات SATELLITE+SUB WOOFER,(N119)
سازنده M40-SPEAKE
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 124,000
قیمت نقدی به ریال 112,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه PT2260-R2
مشخصات DIP (N255)
سازنده m40!!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 123,000
قیمت نقدی به ریال 112,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه PT2262/PTC
مشخصات REMOTCONTROLDECODER(N110)AM5
سازنده M70 18PIN
دسته بندی IR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه PT2272-M4S
مشخصات SMD 20PIN (K151)(N13)
سازنده M65
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه PT2253A
مشخصات 16PIN CONTROLLER (N152)AM1
سازنده M45
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 145,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه PT2607B-S
مشخصات SMD 18PIN SOP (K146)
سازنده 448 M35
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه PT2260/PTC
مشخصات -R4 FIXED CODER ENCODER (N150)
سازنده m12 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 176,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه PT2240P-16
مشخصات DIP 16PIN (N149)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 176,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه PT2259/PTC
مشخصات SMD 8P VOLUME CONTR(I)(K802)
سازنده !! m35
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 190,000
قیمت غیر نقدی به ریال 177,000
قیمت نقدی به ریال 161,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه PT2607-S
مشخصات SMD 20PIN (K154) (K)
سازنده m33 !!PTC
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 165,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه PT2272M4/PTC
مشخصات ControlDecoder4D(N157)AM3/5 H1
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 188,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه PT2604/PTC
مشخصات (3)FIXED CODE DECODER (V233)
سازنده M38 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه PT2390-S
مشخصات SMD (K157)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه PT2272A-L2S
مشخصات SMD 20PIN (K149) SOP PTC
سازنده M80 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 210,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه PT2262-S
مشخصات SMD 20PIN-SOP (L69) N13Z
سازنده M75
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 198,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه PT2321/PTC
مشخصات SMD (K137)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 207,000
قیمت نقدی به ریال 188,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه PT6955 SMD
مشخصات SMD 24PIN-SOP (K145)
سازنده M12 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه PT6554 SMD
مشخصات SMD 64PIN (K170)
سازنده M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه PT2310
مشخصات DIP 16PIN (N166)
سازنده M12 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه PT2262-S18
مشخصات SMD (K321) SOP18
سازنده M70 448N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه PT2248S
مشخصات SMD NARROW 16P (K142)
سازنده N/S M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه PT2128A-C81
مشخصات DIP 18PIN (G48)
سازنده !! M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه PT2607/PTC
مشخصات FIXEDCODERENCOD20pin(N156) OR
سازنده 448M60
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 242,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه PT2323-S
مشخصات SMD 28PIN (K158)
سازنده m40 !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 228,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه PT6312LQ
مشخصات 44PIN-LQFP SMD (K168)
سازنده M12 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 253,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه PT2257/PTC
مشخصات VOLUME CONTROLLER 8pin (N106)
سازنده N/S 448 M1
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه PT2381/PTC
مشخصات PRESET EQUALIZER3D EFECT(N161)
سازنده 448 m12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 255,000
قیمت نقدی به ریال 235,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه PT2322/PTC
مشخصات AUDIO PROCESSOR (N162)
سازنده 448 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه PT2323/PTC
مشخصات AUDIO PROCESSOR (N165)
سازنده M9 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه PT2256/PTC
مشخصات VOLUME CONTROLLER (N171)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه PT2283P-S
مشخصات SMD 8PIN SOP (K136)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 255,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه PT6315/PTC
مشخصات 44PIN-LFQP SMD (K169)
سازنده BOXm35 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه PT2313L SMD
مشخصات SMD 28PIN-SOP (K495) N11Z
سازنده M65 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه PT2258 /SMD
مشخصات SMD 20PIN (K483)
سازنده M45
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 320,000
قیمت نقدی به ریال 290,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه PT8211/PTC
مشخصات SMD (K183) 8pin
سازنده M45
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه PT6956 SMD
مشخصات SMD 20PIN-SOP (K152)
سازنده M12 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه PT2250A
مشخصات DIP (H483) (MG1)
سازنده PTC M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه PT2388/PTC
مشخصات PRESETEQUALIZER/3DEFFECT(N118)
سازنده M12 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 352,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه PT2387/PTC
مشخصات PRESET EQUALIZER3D EFECT(N160)
سازنده M12 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه PT2314 SMD
مشخصات SMD 28PIN SOP(I5) (K163)
سازنده !!M60
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه PT2272M6/PTC
مشخصات (N198)AW
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه PT6523LQ
مشخصات SMD TQFP (K147)
سازنده M12 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 480,000
قیمت غیر نقدی به ریال 420,000
قیمت نقدی به ریال 380,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه PT2389/PTC
مشخصات PRESETEQUALIZER3D EFFECT(N127)
سازنده !!M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 430,000
قیمت نقدی به ریال 390,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه PT2314/PTC
مشخصات 28PIN AUDIO PROCESSOR (N158)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه PT2312/PTC
مشخصات SMD AUDIO PROCESSOR (K984)
سازنده M12 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه PT2353H
مشخصات DIP 28P (N164)
سازنده M75 PTC
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه PT2353H-S
مشخصات SMD SOP28 (C560)
سازنده M75
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه PT2258/PTC
مشخصات VOLUME CONTROLLER 20P H3(N124)
سازنده m70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 740,000
قیمت نقدی به ریال 675,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh