مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه D996012
مشخصات PHOTOSELL (7m*6m)
سازنده N/S
دسته بندی 996012
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,822
قیمت غیر نقدی به ریال 8,264
قیمت نقدی به ریال 7,230
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه M996011
مشخصات PHOTO SELL(5m*5m)
سازنده N/S
دسته بندی 996011
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 10,626
قیمت نقدی به ریال 8,985
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PHOTOSELL1CM
مشخصات PHOTOSELL 1CM
سازنده N/S
دسته بندی 1CM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه PHOTOSELL0.5
مشخصات A6 PHOTOSELL 0.5CM
سازنده ## M12
دسته بندی 0.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه C9810
مشخصات PHOTOSELL (11m*9m)
سازنده N/S
دسته بندی 9810
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 18,890
قیمت نقدی به ریال 16,433
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه ANTEN 3B184
مشخصات TV ANTENNA
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه ANTEN*
مشخصات 14CM (32)
سازنده N/S
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه GSM ANTEN
مشخصات (M) RF GSM-UFL
سازنده N/S
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه ANTENNA
مشخصات 23CM
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه JK-433-2/5
مشخصات ANTEN
سازنده ## N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 75,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه ANTEN GSM**
مشخصات GSM RIGHTANGLE 5CM SMALL MAIL
سازنده W80!!N/S
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه JK-AMPS/GSM
مشخصات ANTEN SIM900 (B)
سازنده N/S 234***
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه PHOTOSELL3
مشخصات PHOTOSELL 2CM
سازنده m12
دسته بندی 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه ANTENNA PCB
مشخصات ANTENNA PCB GSM (S237) (M4)
سازنده m3N/S
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه ANTEN GSM*
مشخصات GSM STR SMALL MAIL
سازنده W80 N/S
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه ANTEN GSM
مشخصات GSM (3M)
سازنده M12 N/S
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه RF ANTEN
مشخصات WIFI 2db 2.4GHZ FEMALE
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه ANTEN GPS*
مشخصات GPS PCB (S130)
سازنده M9 N/S
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه ANTEN 3DB*
مشخصات 10CM 2.4MHZ 3DB MALE (k)
سازنده M12 090
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه GPS ANTEN
مشخصات GPS ANTENA
سازنده M12 PSR
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 530,000
قیمت نقدی به ریال 480,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه ANTEN**
مشخصات 915-2.5
سازنده m12
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه ANTEN 5DB*
مشخصات 2.4GH FEMALE 19.5CM
سازنده M12
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه RF ANTENNA
مشخصات ANTENRF WIRELESS(B)2.4GH2dB(KD
سازنده MALE m12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 720,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه ANTEN 5DB
مشخصات 2.4GH MALE
سازنده M3
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه ANTEN GPS
مشخصات ANTEN GPS 3M WIRE (11)
سازنده M12 !!
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,760,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه WIRE UFL
مشخصات FEMAIL FEMAIL WIRE 6.5CM
سازنده
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه ANTENA JACK
مشخصات (8)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه ANTEN***
مشخصات IC EV1527 315MH
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه ANTEN *
مشخصات 4 315MH
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh