مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SWITCH 6013
مشخصات
سازنده ## m3
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه DIP2P* (21)
مشخصات DIP SWITCH
سازنده N/S
دسته بندی DIP2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SWITCH 6108
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SWITCH 6117
مشخصات SMD (S2*J)
سازنده m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SWITCH 6116
مشخصات SMD 2PIN (J3) (5)
سازنده N/S m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SWITCH 6112
مشخصات SMD 4PIN BLUE (S540)
سازنده N/S M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SWITCH 6110
مشخصات SWITCH SMD 2pin PN
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SWITCH 6073
مشخصات
سازنده m11##
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه SWITCH 6089
مشخصات
سازنده
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,650
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SWITCH 6115
مشخصات SMD RIGHT (S1*J) (J2*)
سازنده m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه SWITCH 5176
مشخصات SWITCH 4P 6M*6M 4.3MI
سازنده !!JAPANM12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه SWITCH 5058
مشخصات SWITCH 20PIN
سازنده
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه SWITCH 5184
مشخصات MIC SOCKET 6PIN
سازنده N/S
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه SWITCH 7013
مشخصات SWITCH SMD 4PIN SMALL(A6)(I3)
سازنده N/S M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه SWITCH 7012
مشخصات SWITCH SMD RIGHT 2PIN(A6)(N9J
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه SWITCH 6111
مشخصات SMD 5PIN 6*6*3.1
سازنده N/S M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه SWITCH 6104
مشخصات SMD 4PIN YELLOW 0.05A 12VDC
سازنده N/S m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه SWITCH 6091
مشخصات TAK SWITCH 6M*6M 5.5MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه SWITCH 5145
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 4.3MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه SWITCH 5143
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 5MIL A6
سازنده m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SWITCH 5135
مشخصات TAKSWITCH4PIN6M*6M 6MIL
سازنده ! M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه SWITCH 5084
مشخصات TAK SWITCH R/2PIN 6M*6M 7MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه DIP6P/BLACK
مشخصات DIP SWITCH 6P IC FORM/BLC(B77)
سازنده N/S
دسته بندی DIP6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 5,194
قیمت نقدی به ریال 4,162
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه SWITCH 7070
مشخصات WHITE 2PIN 3*6*5 SMD(32)
سازنده N/S M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SWITCH 6071
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 10MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SWITCH 6088
مشخصات 6M*6M 12MIL 2PIN
سازنده m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه SWITCH 6048
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 7MIL
سازنده ## M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه SWITCH 6031
مشخصات SWITCH 2PIN
سازنده
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه SWITCH 5189
مشخصات (3)
سازنده !!
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه SWITCH 5177
مشخصات SMD TS-A12EH-180-S085 (P8)
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه SWITCH 5142
مشخصات R/3PIN
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه SWITCH 5137
مشخصات TAK SWITCH 2PIN 6M*6M 9MI
سازنده M12 019
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه SWITCH 5136
مشخصات TAK SWITCH R/2PIN 6M*6M 8MIL
سازنده M12!!
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه SWITCH 5132
مشخصات 2P2S PUSH BOTTOM PCB ON-OFF
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه SWITCH 5001
مشخصات 6M*6M*6 2PIN
سازنده M12 3AF
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه MS PUSH OFF
مشخصات MICROSWITCH PUSH OFF
سازنده N/S
دسته بندی KEY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه SWITCH 6074
مشخصات ROCKER SWITCH 4PIN
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه SWITCH 6025
مشخصات SWITCH 4PIN 6M*6M 8MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه SWITCH 6012
مشخصات ( - - - - )
سازنده ## Z m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه SWITCH 5137*
مشخصات TAK SWITCH 2PIN 6M*6M 9MIL
سازنده M12 N55
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه MS PUSH ON
مشخصات MICROSWITCH PUSH ON
سازنده N/S
دسته بندی KEY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,200
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه DIP7P SMD
مشخصات SMD (S700)
سازنده
دسته بندی DIP7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,822
قیمت غیر نقدی به ریال 8,264
قیمت نقدی به ریال 6,574
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه SWITCH 6059
مشخصات 6M*6M*7 2PIN
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه SWITCH 6017.
مشخصات SWITCHSMD4PIN(6*6*4.5 P24J
سازنده M12 !
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه SWITCH 6017
مشخصات SMD4PI(6*6*4.5 BJ
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه SWITCH 6001
مشخصات SMD (C465) (HH*J)
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه SWITCH 5148
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 11MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه SWITCH 5076
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 9MIL
سازنده ##M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه SWITCH 5038
مشخصات SWITCH PIN
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه SWITCH 6103
مشخصات 6M*6M 16MIL 4PIN
سازنده !!M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SWITCH 6043
مشخصات 6M*6M 9.5MIL 2PIN
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه SWITCH 6024
مشخصات TAK SWITCH R/2PIN 6M*6M 5MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه SWITCH 5161
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 9.5MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه SWITCH 5149
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 13MIL
سازنده ## M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه SWITCH 5090
مشخصات 2PIN 6M*3M 4.5MIL
سازنده m12 DIP/SM
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه SWITCH 6113
مشخصات 6M*6M 25M 4PIN
سازنده M12 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه SWITCH 6040
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 10M*10M 6MIL
سازنده M12!! ORG
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه SWITCH 6037
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 14MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه SWITCH 5171
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 26MIL
سازنده M12 N/S
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه SWITCH 5156
مشخصات SWITCH 4PIN 6M*6M 4
سازنده
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه NEON
مشخصات 6M*12M
سازنده !GAL16M12
دسته بندی LAMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه DIP10P SMD
مشخصات SMD
سازنده N/S
دسته بندی DIP10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه SWITCH 6114
مشخصات SWITCHSMD4PIN4*4.5*1.5(PN)I253
سازنده N/S M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه SWITCH 6101
مشخصات SWITCH 6PIN
سازنده m3
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه SWITCH 6081
مشخصات 4P2S R/A
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه SWITCH 6055
مشخصات TAK SWITCH DUAL
سازنده N/S M3
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه SWITCH 6047
مشخصات TV GAME 12PIN
سازنده M3
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه SWITCH 5060
مشخصات TAK SWITCH 2PIN A 4/3MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه SWITCH 5054
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 12MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه SWITCH 5024
مشخصات TAK SWITCH R/2PIN 7M*3M 5MIL
سازنده m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه SWITCH 5007
مشخصات RED-BLACK-GREEN-BLUE
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه SWITCH 5006
مشخصات TAK SWITCH R/2PIN 6M*6M 6MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه SKRAALE010
مشخصات SWITCH SMD 4PIN 0.05A 12VDC
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه DIP12P.
مشخصات DIP SWITCH 12PIN PIANO(B82)
سازنده
دسته بندی DIP12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه SWITCH 5197
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 7M*7M 4M
سازنده ##JAPA M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه SWITCH 5108
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 12M*12M 4MIL
سازنده m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه SWITCH 5065
مشخصات SWITCH 3PIN
سازنده m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه SWITCH 5017
مشخصات SWITCH 2PIN 6M*6M 5MIL
سازنده !! m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه SWITCH 6066
مشخصات SWITCH SMD 2PIN(5*3*1)PN(BW4
سازنده !!M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه SWITCH 5155
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 15MIL
سازنده ##M12 !!
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه SWITCH 5023
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 18MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه SWITCH 5188
مشخصات MINI ROCKER CIR 2P
سازنده M12 133
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه SWITCH 6075
مشخصات
سازنده m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه SWITCH 6050
مشخصات SWITCH 12PIN 12*12*8.5
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه SWITCH 6016
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 12M*12M 13MIL
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه SWITCH 5105
مشخصات ROCKER SWITCH R/2PIN
سازنده M12 TAIW
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه SWITCH 5072
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 6M*6M 19MIL
سازنده ## m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه SWITCH 5002
مشخصات 12*12*4.3 CHIN 4PIN
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه SW 5187-6
مشخصات 10.2RDF
سازنده M12
دسته بندی SW
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه SWITCH 6029
مشخصات (5091)3GAME
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه SWITCH 6009
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 12M*12M 11MIL
سازنده N/S M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه SWITCH 5174
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 12M*12M 5MI(3)
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه SWITCH 5166
مشخصات ROCKER SWITCH 2P2S 0-1
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه SWITCH 5012
مشخصات TAK SWITCH 4PIN 12M*12M 10MIL
سازنده m12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه DIP12P SMD
مشخصات IC FORM
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه SWITCH 6014
مشخصات ROCKER SWITCH 4P 0-1
سازنده N/S
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 17,531
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه SWITCH 6044
مشخصات MICRO SWITCH 3P (3)
سازنده 640 M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه SWITCH 6038
مشخصات SWITCH 6P2S/R
سازنده
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه SWITCH 6023
مشخصات TV GAME 12PIN
سازنده m
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه SWITCH 5152
مشخصات ROCKER SWITCH 3P2S 0-1
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh