مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SOCKET 4M
مشخصات SOCKET MILITARY
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 867
قیمت غیر نقدی به ریال 614
قیمت نقدی به ریال 527
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه SOCKET 6N
مشخصات SOCKET NORMAL (B56)
سازنده M12#
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SOCKET 84
مشخصات SOCKET PLCC-SMD 2A
سازنده N/S 26
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SOCKET 8N
مشخصات SOCKET NORMAL (B57)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SOCKET 64PGA
مشخصات SOCKET PGA
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SOCKET 42W
مشخصات WIDE (B71)
سازنده M3
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SOCKET 42N
مشخصات SOCKET NORMAL (BAL42)
سازنده M3
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,300
قیمت نقدی به ریال 8,400
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SOCKET 14N
مشخصات SOCKET NORMAL (B58)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه SOCKET 24NP
مشخصات A6 SOCKET NORMAL (B63)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SOCKET 24NB
مشخصات SOCKET NORMAL NARROW (B63
سازنده ## TO m12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه SOCKET 22N
مشخصات A6 SOCKET NORMAL (B62)(T
سازنده M12!!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه SOCKET 16N
مشخصات SOCKET NORMAL (B59)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه SOCKET64N
مشخصات SOCKET NORMAL
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه SOCKET48
مشخصات PLCC
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه SOCKET 20NB
مشخصات SOCKET NORMAL (B61)
سازنده M12 133
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه SOCKET 18N
مشخصات SOCKET NORMAL (B60)
سازنده ## M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه SOCKET 64M
مشخصات SOCKET MILITARY (B71)
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه SOCKET 5W
مشخصات SOCKET WIRE RAP 1*5
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,500
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه SOCKET 28NB
مشخصات SOCKET NORMAL(B64)
سازنده M12TO
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 19,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه ds1009-8n
مشخصات
سازنده N/S M12 0
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه ZIFSOCKTT40B
مشخصات ZIFE SOCKET 40P
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه SOCKET 32N
مشخصات SOCKET NORMAL(B65)
سازنده !!M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه SOCKET 6M
مشخصات SOCKET MILITARY (B56)
سازنده !!M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه SOCKET 28NP
مشخصات NORMAL (B64)
سازنده M12 ## ***
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SOC25
مشخصات PLUG 10150-3000VE 3M
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,997
قیمت غیر نقدی به ریال 35,419
قیمت نقدی به ریال 29,580
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SOCKET 24MPP
مشخصات MILITARY WIDE
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه SOCKET 40N
مشخصات SOCKET NORMAL (B66)
سازنده M12 133
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه SOC MMC
مشخصات SOC MEMORY CART 7PIN KWC
سازنده M12 (448)
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه ZIFSOCKET40*
مشخصات ZIFE SOCKET 40P !!! BLACK
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 59,524
قیمت غیر نقدی به ریال 47,225
قیمت نقدی به ریال 39,441
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه SOCKET 8M
مشخصات SOCKET MILITARY (B57)
سازنده ## M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,000
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه MICRO SD SOC
مشخصات MICRO SD SOCKET (KP) P19J d4
سازنده M12 9PIN
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه SOCKET 14M
مشخصات SOCKET MILITARY (B58)
سازنده !!M12 KII
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه SOCKET 16M
مشخصات SOCKET MILITARY Z (B59) A7
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 64,000
قیمت نقدی به ریال 56,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه SOC CO
مشخصات
سازنده M12!!!85B
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه SOCKET 18M
مشخصات A6 SOCKET MILITARY (B60)
سازنده M12 !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 63,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه SOCKET 84P/B
مشخصات SOCKET PLCC BROWN (B68)(A)
سازنده M12 CHINA
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه SOCKET 84P
مشخصات SOCKET PLCC BLACK (B68)(A) FA1
سازنده TIWAN M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه SOCKET 28PS
مشخصات SOCKET PLCC-SMD (S981)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه SOCKET 20M
مشخصات A7 SOCKET MILITARY (B61)(A5)
سازنده !!M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه SD HOLDER10P
مشخصات SD HOLDER 10 PIN
سازنده M12 W27
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه SOCKET 6W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده M12!!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه SOCKET 22M
مشخصات A6 SOCKET MILITARY(FA1)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 77,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه SOCKET 68M
مشخصات SOCKET MILITARY SH1
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 81,600
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه SOCKET 28MP
مشخصات (B64)SOCKET MILITARY
سازنده M12 !!N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 93,000
قیمت نقدی به ریال 84,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه SOCKET 24MP
مشخصات SOC MILITARY WIDE (B63)
سازنده M12 n/s
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 96,000
قیمت نقدی به ریال 84,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه SOCKET 24MB
مشخصات SOCKET MILITARY NARROW(B63)
سازنده !!M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 96,000
قیمت نقدی به ریال 84,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه ZIFESOCKET18
مشخصات ZIFE SOCKET 18P(B87) GREE
سازنده M5 N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه SOC MMC*
مشخصات SOC MMC 10PIN (C479) HOLDER
سازنده M12 W27
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه SOCKET 52P *
مشخصات SOCKET PLCC-SMD (I175)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه SOCKET 52P
مشخصات SOCKET PLCC (B67) F
سازنده m12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SOCKET 20P
مشخصات SOCKET PLCC (B69) SMD
سازنده M12 ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه SIMCARD
مشخصات SIMCARD HOLDER SMALL (PN)(PP*
سازنده !!M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه SOCKET 32SMD
مشخصات SOCKET PLCC-SMD(I1(K189)(I5)BM
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه SOCKET 84*
مشخصات SOCKET PLCC-SMD 2A (C213)
سازنده m12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه SOCKET 28MB
مشخصات Z SOC MILITARYNARROW(B64)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 135,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه SOCKET68/SMD
مشخصات SOCKET SMD-PLCC (I681) (N9M)
سازنده !M12 FA1
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه SOCKET 32M
مشخصات SOCKET MILITARY(B65) FA1 A7
سازنده 444 M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 132,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه SOCKET132PLC
مشخصات A6 SOCKET 132PLCC
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه SOCKET 44PB
مشخصات SOCKET PLCC BROWN(B69)
سازنده M12**CHINA
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه SOCKET 44P
مشخصات SOCKET PLCC BLACK (B69)
سازنده M12 #TAIWA
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه SOCKET44/SMD
مشخصات SOC SMD-PLCC(K193(P8(J5)(E1N13
سازنده !!M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه SOCKET 40M
مشخصات Z SOCKET MILITARY (B66)
سازنده !!M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 176,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه SOCKET 28PLC
مشخصات SOCKET PLCC(B67)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه SOCKET 28P
مشخصات SOCKET PLCC(B67)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه SOCKET 14W
مشخصات SOCKET WIRE RAP
سازنده !!m12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 185,000
قیمت نقدی به ریال 168,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه SOCKET 68P*
مشخصات SOCKET PLCC (B70)(A)
سازنده (3)M12 150
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه SOCKET 68P
مشخصات A6 SOCKET PLCC (B70)
سازنده m12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه SOCKET 16W
مشخصات SOCKET WIRE RAP
سازنده !!m12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 212,000
قیمت نقدی به ریال 192,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه SOCKET 32P
مشخصات SOCKET PLCC(B69) BLACK
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه SOCKET 18W
مشخصات SOCKET WIRE RAP
سازنده M12!!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 216,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه SIMCARD.
مشخصات SIMCARD HOLD LARGE BT
سازنده !!M12 W27
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه SOCKET 22PW
مشخصات WIRE WRAP (B54)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 264,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه SOCKET 8W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده M75
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه SOCKET 20W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده M12!!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه SOCKET 24WP
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده M12!!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 317,000
قیمت نقدی به ریال 288,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه SOCKET 24WB
مشخصات SOCKET WIRE RAP
سازنده M12!!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 317,000
قیمت نقدی به ریال 288,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه ZIFSOCKET40C
مشخصات ZIFE SOCKET 40P !!!CHINA GREEN
سازنده m12## ****
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه ZIFESOCKET24
مشخصات ZIFE SOCKET 24PIN(B86)
سازنده M12 N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه SOCKET 28W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP WIDE
سازنده M12!!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 370,000
قیمت نقدی به ریال 336,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه SOCKET 32W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده !!M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 423,000
قیمت نقدی به ریال 384,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه ZIFSOCKET40
مشخصات ZIFE SOCKET 40P !!! (B71) BLUE
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه ZIFSOCKET20
مشخصات ZIFE SOCKET 20P (B86)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه ZIFESOCKET28
مشخصات ZIFE SOCKET 28P (B71)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه ZIFSOCKET28*
مشخصات ZIFE SOCKET 28P (B71) GREEN
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه ZIFESOCKET14
مشخصات 14P(B87)
سازنده N/S M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه PCMCIA 68
مشخصات PCMCIA68P50-P80 (Z5)
سازنده M12 N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه MODULE MMC.
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه MODULE MMC
مشخصات RECORDER MP3
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 745,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه SOCKET 64W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP(B71)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 845,000
قیمت نقدی به ریال 768,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه SOCKET 40W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده M75
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه ZIFESOCKET32
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه SIMCARD*
مشخصات
سازنده
دسته بندی SIM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh