مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه REEDREL929
مشخصات REED RELAY 250ohm 5V LATCH
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 3,541
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه REEDREL930
مشخصات REED RELAY 250ohm 5V
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,500
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه REEDREL924
مشخصات REED RELAY 700ohm 12V
سازنده GINAL N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,287
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه REEDREL921
مشخصات OR250H2 5V 250ohm N.O
سازنده OEG N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,287
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه REEDREL919
مشخصات REED RELAY/OLR-C-112FS 1k
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,013
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه REEDREL912
مشخصات REED RELAY 700 OMR
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه REEDREL910
مشخصات REED RELAY 2Kohm 12V OMR
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه REEDREL906
مشخصات REED RELAY 70 BLUE
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه REEDREL905
مشخصات REED RELAY 500 W,B
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه REEDREL915
مشخصات REED RELAY 370ohm OMR-C-106H
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,954
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه REEDREL932
مشخصات REED REALY 12VDC
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,835
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه REEDREL911
مشخصات REED RELAY 400 OL-C
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,835
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه REEDREL913
مشخصات REED RELY 150
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه REEDREL925
مشخصات REED RELAY 500ohm 12V
سازنده OEG N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه REEDREL923
مشخصات REED RELAY 1Kohm 3C N.O 8P
سازنده OEG N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه REEDREL920
مشخصات REED RELAY 2C (OPEN NORMAL)
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه REEDREL 2.7
مشخصات 2.7CM
سازنده N/S 2.8CM
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 8,108
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه REEDREL916
مشخصات REED RELAY 250ohm N.C
سازنده N/S m3 ORI
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه K1V
مشخصات SIDAC BI-DIRECT 90V 15AM(BAL2)
سازنده M12
دسته بندی SIDAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه REEDREL928
مشخصات REED RELAY 2.2Kohm
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه REEDREL914
مشخصات REED RELAY 1.2Kohm OR-C324
سازنده M11
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه REEDREL908
مشخصات REED RELAY 250 WHITE N.C
سازنده N/S M3
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه REEDREL907
مشخصات REED RELAY 250ohm COIL
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه REEDREL903
مشخصات REED RELAY 24V 2Kohm 1C
سازنده M11
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه REEDREL902
مشخصات REED RELAY 85 YELLOW
سازنده M11
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه REEDREL901
مشخصات REED RELAY 1Kohm 2C N.O
سازنده M11
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه OLR-C-100.2S
مشخصات
سازنده M3 !!OEG
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه REEDREL917
مشخصات REED RELAY 15ohm OLR-C-100
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه REEDREL900
مشخصات REED RELAY 900 OHM,12V,(Z1)
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 75,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه REEDREL 14M
مشخصات 14MM ORIGINAL
سازنده N/S M12 GE
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 75,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه REEDREL 1.5
مشخصات 1.5CM
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه REEDREL922
مشخصات REED RELAY 500ohm
سازنده M12 OEG
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه REEDREL909
مشخصات REED RELAY 700ohm 12V OEG
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه REEDREL 14M*
مشخصات 2pin14MIL
سازنده *****M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 95,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه CP CLARE
مشخصات CP CLARE HGRX5017 300OHM
سازنده m12**
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه REEDREL 1CM*
مشخصات 1CM
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 94,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه REEDREL 1CM
مشخصات 1CM #
سازنده m12 MEDER
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 94,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه REEDREL927
مشخصات REED RELAY 9V 1Kohm
سازنده M10!!
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه REEDREL904
مشخصات REED RELAY 310ohm N.O MERCURY
سازنده M11
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه REEDREL 14M
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه REEDREL 1.5*
مشخصات
سازنده M12 133
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه NP-CL-1A81-9
مشخصات REED RELAY 300OHM 4PIN 1C N.O
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه REEDREL918
مشخصات REED RELAY INVERT 2CM
سازنده m12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه REEDREL 1CM/
مشخصات REED REL 1CM #
سازنده M12 DEN
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 135,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه REEDREL926
مشخصات REED RELAY 24V 2K OLR-C124FS
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه REEDREL1.5CM
مشخصات
سازنده !! M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه REEDREL2.8CM
مشخصات
سازنده !! M12 444
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه REEDREL 2CM
مشخصات 2cm
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 255,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه REED 1.8CM
مشخصات 2pin
سازنده M12
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه REEDREL5CM
مشخصات
سازنده M12 N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SMD LED DIVR
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه REEDREL931
مشخصات REED RELAY
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه REEDREL 16M
مشخصات 16MIL
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه OMR-C-124H
مشخصات
سازنده
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه NONE2
مشخصات
سازنده
دسته بندی NONE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه HS410561K-D3
مشخصات 0 4DIG 0.56INCH C-A
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه HEDS-5120#A0
مشخصات 6
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه 40.68MHZ
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه 27.120MHZ
مشخصات SMD
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه 1843606
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh