مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه AK60C048L050
مشخصات F10
سازنده Z77
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 100
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 78M08A
مشخصات VOTAGE REGULATOR 500MA 3PIN
سازنده N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه MC7806CT
مشخصات V-REGULATOR 6V 1.5A (F575)
سازنده ## N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه TA78057S
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه TA79012S
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه 79L24*
مشخصات V-REGULATOR -24VK (Q276)(K-G)
سازنده SAM M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 79L18*
مشخصات V-REGULATOR -18V (F481)(ZS5-4)
سازنده m12 SAM
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 79L12*
مشخصات V-REG -12V(F533)ZS6 A4 H2
سازنده SAM M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 78L12*
مشخصات V 500mA(F573)ZS4
سازنده sh M12 ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 78L06*
مشخصات T1V-REG 6V 100mA(F473)(ZS4)*13
سازنده SAM M12 F
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 8B473
مشخصات Z OR SMD SOIC16 (L663)
سازنده N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه MC7805CT
مشخصات V-REGULATOR 5V 1.5A (F527)
سازنده ##MOT*N/S*
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,400
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 78L07
مشخصات TO92 (F514)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 78L10/SMD
مشخصات SMD SOT89 (E5) (O7J*) A6
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه PQ1X331M2ZPH
مشخصات SMD REGULATOR 3.3V TSOP5
سازنده N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 79M07
مشخصات V-REG -7V PLASTIC (F479)
سازنده M12 BOX
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه TA7804LS
مشخصات V-REGULATOR 4V 1.5A ()
سازنده !! N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500
قیمت نقدی به ریال 8,500
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 78L15 / PANA
مشخصات V-RE 15V ZA7 (F531) ZS4 H1H7
سازنده a M12 SAM
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,900
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 78L05/REF
مشخصات TO92
سازنده M12 REFA
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 79L08
مشخصات LM79L08 (F582)(ZS5-6-4)
سازنده SAM M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 79L05*
مشخصات V-REGULATOR -5V(2H) Z (F482)
سازنده M12 2H
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 78M06
مشخصات V-REGULATOR 6V PLASTIC(E)(G645
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه 78L08
مشخصات V-8V100mA ZA7(F525)(ZS6)
سازنده FOR**M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه 78L05
مشخصات TO92ORG(G297)(ZS6) G3
سازنده NAT M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 78L006
مشخصات REGULATOR 6V 150MA (H390)
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه L78M09TL
مشخصات V-REG 9V500mA IPAK(Q729) *13
سازنده ##M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 79L09
مشخصات T1 V-REGULATOR -9V (F480)ZS6
سازنده M12 091
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 79M08CDT
مشخصات SMD DPACK (S581)
سازنده !!N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 78RM33
مشخصات V-REGULATOR 3.3V
سازنده !! N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 79L15/FOR
مشخصات V-REGULATOR -15V 100mA(F579)#1
سازنده M12 COPY
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 78L18*
مشخصات V-REGULATOR 18V (F474)(MG2)
سازنده M80 N/S S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه 78L12
مشخصات SOT89 SMD RWCS (E3) O25J*
سازنده M65
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 78L05*
مشخصات A6 5V 2 TO92 (F526)WS
سازنده A6 M12 WS
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه TBP24SA
مشخصات PROMS
سازنده M3 TEXAS
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه LM7808K
مشخصات V-REG 8V (U) TO3
سازنده N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه AMC76382-3.3
مشخصات V-REGULATOR SMD SOT89 (K22)
سازنده !!M5 N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه AN78N08
مشخصات V-REGULATOR 8V TO-126 (F529)
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 79L06
مشخصات V-REGULATOR -6V (F629) TO-92
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه 78M24/
مشخصات (F572)
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه AMS1117/3.3
مشخصات LB1117AADB330 SOT223(S783)
سازنده ORG M80
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه 78M05/SMD
مشخصات SMD DPACK(K233(B-N1)(D2) (P10Z
سازنده M12 COPY
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 78L24/ICR
مشخصات V-REGULATOR 24V 200mAF576)TO92
سازنده M70 ORG
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه 78L10
مشخصات 0.1A/1.7V POSITIVE FIXED(Q315)
سازنده !!m40ORG
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه AMS1117-2.5
مشخصات SOT223 J5 (S666)P16(N6(BQ(N9J
سازنده M12
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 78M06/
مشخصات METAL (G645)
سازنده ORG M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه TL8493N
مشخصات (X597)
سازنده 117
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه TL317P
مشخصات V-REGULATOR 8PIN (F190)
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه L7920ACV/ST
مشخصات V-REGULATOR -20V 1.5A 5%(F631)
سازنده m40 FOR
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه AS1115U
مشخصات 2SA1115UVREGULATORTO220(N852
سازنده M12 (NA2)
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 78M18
مشخصات V-REGULATOR 18V 500mA (F472)
سازنده N/S M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 78M05CT
مشخصات T1 (F524)
سازنده N/S M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 78M15
مشخصات T1 V-REG 15V 0.5A (F583)PLASTI
سازنده M40
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه L7918.
مشخصات V-REGULATOR-18V 1.5A(F578)(MG0
سازنده mats M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه L7924CV
مشخصات V-REGULATOR-24V 1.5A (E)(F581)
سازنده !!STM12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه L78M12T
مشخصات V-REGULATSMDDPACK(K729)D3)COPY
سازنده M12 ST
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه L7818CP
مشخصات (F528) TO220F PLASTIC
سازنده N/S M40 !
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه R1173S101B-E
مشخصات 2-F REGULATOR 1V HSOP-6J E4
سازنده M3N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه R1173S001D-F
مشخصات VOLREGUL ADJ HSOP-6J (E4)
سازنده M3 N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه L7810CP
مشخصات V-REGULATOR10V 1.5A (F476)
سازنده FAI M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه KIA78D08PI-U
مشخصات -V REG 8V 1A TO-220 (V322)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 7907
مشخصات V-REGULATOR -7V (H148)
سازنده M45
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 78S18
مشخصات TO220 A C2 (G504) METAL
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه L7815AC2T
مشخصات SMD D2PACK
سازنده N/S##M12
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 55,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه L7818//
مشخصات COPY
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه KIA7809A
مشخصات (F624) PLASTIC
سازنده M12## 019
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه AS1117U
مشخصات N1 V-REG 5.0V 800mA(N531)(NA2)
سازنده M40 TO220
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه 79M05
مشخصات SMD DPACK (I952) (P16Z)
سازنده M12 090
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه L7809CV+HEAT
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه L4901
مشخصات V-REGU5V DUAL WITHRESET(N675)
سازنده CAT m12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه L7815.
مشخصات V-REG 15V1.5A CHINA(X323)A C
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 68,000
قیمت نقدی به ریال 62,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه L7809CV
مشخصات V-REGULATOR9V1.5A(R329)COPY(O)
سازنده A6 ST M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 63,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه 79M12CDT
مشخصات V-REGULATOR SMD DPACK(D2)(S62)
سازنده M70 CHI
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه MC78M15CD
مشخصات -REG SMDD-PACK(K743) I3
سازنده ORG M60
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 68,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه LM2576T-5/NA
مشخصات Z V-REG 3A(H824)(MG2)AM2 CHINA
سازنده M12 XINBO
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه L7824CV
مشخصات 11LATOR24V(F574)A6
سازنده M70
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه L7905CV
مشخصات V-REG -5V1.5A F534)jp11 FA2 G2
سازنده M12##ST OR
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 74,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه L7818.
مشخصات (F528) ORGINAL
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه L7808CV
مشخصات V-REGULATOR 8V 1.5A(F622)FA2
سازنده M12 ST/FAI
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه L7806CV
مشخصات V-REG 6V1.5A(F575) ORG JP116
سازنده M12 ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه KIA7808API
مشخصات V-REG 8V1.5A PLASTIC (F622)
سازنده ##M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 78M24
مشخصات V-REGULATOR SMD DPACK (K738)
سازنده M70
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه 7805 *
مشخصات KIA7805API-U/PF PLASTIC ()
سازنده M80
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 97,000
قیمت نقدی به ریال 88,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه MC78M18CDTG
مشخصات DPAK SMD TO252 (K649)I5)P16Z)
سازنده M65
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه L7906CV
مشخصات V-REGULATOR -6V 1A 10% (F532)
سازنده ## FAI M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه L7812.
مشخصات 12V 1.5A (F475)
سازنده ORIG M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه L7805
مشخصات (N585)(S1)TO220
سازنده M12 ORG
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 92,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه LD1117DT50TR
مشخصات DPACK 5V (I532) N10Z
سازنده M70
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه L7915
مشخصات V-REGULATOR15V1.5AORGINAL(F630
سازنده ST M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه L7912CV
مشخصات *****TO22012V1.5A(F483)003)(H)
سازنده ST**M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه L7909CV
مشخصات T1 V-REGULATOR 1.5A((F577)jp11
سازنده M12 090
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 107,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه L7908CV
مشخصات K V-REGULA-8V 1.5A (F580)ORIGI
سازنده M65 ST/JRC
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه L7905K
مشخصات V-REG-5V (U)(3A) TO-3
سازنده M12 ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه L7824
مشخصات
سازنده M12 N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه KA78R12
مشخصات KIA78R12PI TO-2204PIN(F666)JP0
سازنده M12org
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 7909K
مشخصات V-REG -9V TO3
سازنده M3
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه AS2815AT-3.3
مشخصات SMD D2PACK (L24)
سازنده M45
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 115,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه L7809CV-DG
مشخصات TO-220 9V ORIGINAL(F624
سازنده M12 jp11
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه KIA78R05PL
مشخصات 4PIN PLASTIC (X152)
سازنده M70
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه 7912K
مشخصات V-REGTO3-12V (3A)(F483)
سازنده M12 ST G1
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه 78M56A/JRC
مشخصات V-REGULATOR 56V PLASTIC (Z110)
سازنده M75
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 157,000
قیمت نقدی به ریال 143,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh