مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه REEDREL929
مشخصات REED RELAY 250ohm 5V LATCH
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 3,541
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه REEDREL930
مشخصات REED RELAY 250ohm 5V
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,500
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه REEDREL924
مشخصات REED RELAY 700ohm 12V
سازنده GINAL N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,287
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه REEDREL921
مشخصات OR250H2 5V 250ohm N.O
سازنده OEG N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,287
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه REEDREL919
مشخصات REED RELAY/OLR-C-112FS 1k
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,013
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه REEDREL912
مشخصات REED RELAY 700 OMR
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه REEDREL910
مشخصات REED RELAY 2Kohm 12V OMR
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه REEDREL906
مشخصات REED RELAY 70 BLUE
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه REEDREL905
مشخصات REED RELAY 500 W,B
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه REEDREL915
مشخصات REED RELAY 370ohm OMR-C-106H
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,954
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه LK1AF-12V
مشخصات 12V 1C 4P 3A (436)
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 3,800
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه REEDREL932
مشخصات REED REALY 12VDC
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,835
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه REEDREL911
مشخصات REED RELAY 400 OL-C
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,835
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه REEDREL913
مشخصات REED RELY 150
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه PCE-112D1M
مشخصات 12V 1C 4P
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه OUDH-SS112DM
مشخصات 12V 1C 4P 10A
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه REEDREL925
مشخصات REED RELAY 500ohm 12V
سازنده OEG N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه HJR-21FF-1Z
مشخصات +24V10A/250AC,12A/125AC
سازنده N/S PWCO
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 4,052
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه SRU-SH-148D
مشخصات 48V 1C 5P 5A (672)
سازنده N/S
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه G5L-112P 6V
مشخصات 6V 1C 5P
سازنده OMRON N/S
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه REEDREL923
مشخصات REED RELAY 1Kohm 3C N.O 8P
سازنده OEG N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه REEDREL920
مشخصات REED RELAY 2C (OPEN NORMAL)
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه OUDE-SS-112M
مشخصات 12V 1C 4P 5A
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه OAR-SS-109D
مشخصات 9V 1C 5P (676)
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه HJR-21FF 9V
مشخصات 9V 1C 12A PWCO MILON (645)
سازنده N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,432
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه TRKM-78F-9V
مشخصات 9V 5P (591)
سازنده N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,667
قیمت نقدی به ریال 4,819
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه LE-9T
مشخصات 9V 1C 5P 10A (756)
سازنده N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,819
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه SRU-SS 6V
مشخصات 6V 4P 12A
سازنده ORIG N/S
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه PCE-112D1H
مشخصات 12V 1C 5P 10A
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه M3-48H
مشخصات 48V 1C 6P BV 4102 (405)
سازنده
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه DO103 3V
مشخصات RELAY 3V 6PIN
سازنده SIMENS N/S
دسته بندی REL3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 5,039
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه OUDH-SH-109
مشخصات 9V 10A/120VAC/28DC
سازنده ORGIN N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 5,258
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه SRUDH 6V
مشخصات 6V 12,120 12,28DC
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,375
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه OJE-SS-103
مشخصات RELAY 3V 1C 3A/250AC/30DC(642)
سازنده OEG N/S 4P
دسته بندی REL3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 982H-1C-12D
مشخصات 12V 1C 5P 7A/125VAC (420)
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 943-1A-48D
مشخصات 12A/7A 125/250VAC 50/60HZ
سازنده MILLON N/S
دسته بندی REL30
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه OUAZ-SS-103
مشخصات RELAY 3V 1C 1A/120AC/24DC
سازنده DEG N/S
دسته بندی REL3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,917
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه JQ1-12V
مشخصات 12V 1C 5P 5A0 (420)
سازنده MATSU N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,083
قیمت نقدی به ریال 5,917
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه REL24MILON
مشخصات 24V 5P WHITE MILON (501)
سازنده N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه SDT-SS-112
مشخصات 12V 1C 4P 10A
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,820
قیمت نقدی به ریال 6,200
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه V23102-C0103
مشخصات 5V 2C 8P (703)
سازنده SIEMEN N/S
دسته بندی REL5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,792
قیمت نقدی به ریال 6,791
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه TYPE MX 24AC
مشخصات 24V 1C 5P (459)
سازنده OMRON N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه KAH-H-148M
مشخصات 48V
سازنده N/S
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه G6E-134P
مشخصات 24V 1C 5P 2A (602)
سازنده OMRON N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه D009 9V
مشخصات 9V 6P (721)
سازنده MALASI
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه VE24HSE-K
مشخصات 24V 1C 5P (622)
سازنده !!N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,600
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه OMI-SS-212LM
مشخصات 12V 6P 5A/250/28DC
سازنده DEG N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه DSS41A12
مشخصات 200V 4P N.O (511)
سازنده N/S
دسته بندی REL5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه DIL-CL-1A81-
مشخصات 9-13M REEDREL 1A
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 944-1A-24D
مشخصات 24V 4P 10A M (104)
سازنده N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه REEDREL 2.7
مشخصات 2.7CM
سازنده N/S 2.8CM
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 8,108
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه SDT-S-106LMR
مشخصات 6V 4P (5A/250VAC)
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,175
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 8,326
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه G2R-1A-SKVD
مشخصات 24V 1C 4P 10A (460)
سازنده N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,636
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 8,326
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه OMIT-SS-109
مشخصات 9V 1C
سازنده ORIGIN N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 10,626
قیمت نقدی به ریال 8,765
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه OUAZ SH-11D
مشخصات 24V 1C 5P 10A (598)
سازنده 4102E N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه LR4117-O-1C*
مشخصات 12V 1C 5P 10A (333)
سازنده ## N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,500
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه LE-24TW
مشخصات 24V 5PIN 10A
سازنده N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه LC1-TO
مشخصات 67V 1C 5P (533)
سازنده BOX
دسته بندی REL67
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه JZC-32F
مشخصات 12V 1C 5P 10A
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه HOO9
مشخصات 9V 4P (594)
سازنده
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه SY-9-K
مشخصات 9V 1C 6P (587)
سازنده BOX
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه OUAZ 9V
مشخصات 9V 2C OUAZ
سازنده BK
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه FVK-100 2610
مشخصات 24V 1C 4P 10A
سازنده N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه JS1-12V
مشخصات 12V 10A/125AC MILON(613)
سازنده N/S NISE
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,517
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه TRKP-L-Z2 12
مشخصات 12V 1C 5P 30A (732)
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه OMI-SS-20 5V
مشخصات 5V 2C 8P 5A (633)
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه SY-7.8-K
مشخصات REL7.8V 1C 1A-2A
سازنده N/S
دسته بندی REL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه NT90TNCE48CB
مشخصات 48V 1C 5P 30A
سازنده N/S
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه KB-H-148M
مشخصات 48V 1C 4P 10A N.C (743) B2
سازنده
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه EC2-12NU
مشخصات 12V 2C 8P
سازنده NEC N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,940
قیمت غیر نقدی به ریال 14,167
قیمت نقدی به ریال 12,052
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه LZ-24VM
مشخصات 24V 4PIN (210)
سازنده ##N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه G4C-112P-N
مشخصات 12V
سازنده
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه VF4-45F11
مشخصات 12V 1C 5P 40/30A (660)
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,400
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه MIH-SS-124D
مشخصات 24V 5P 16A (576)
سازنده N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,500
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه JR1A-DC12V
مشخصات 12V 1C 4P (448)
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه RELAY200AC
مشخصات REL 200VAC 6P 1C
سازنده
دسته بندی REL200
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,647
قیمت غیر نقدی به ریال 16,529
قیمت نقدی به ریال 14,243
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه HJR1-2C-L-6
مشخصات 15 2C 8P 6V (516)
سازنده TIAN N/S
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,939
قیمت غیر نقدی به ریال 17,424
قیمت نقدی به ریال 14,640
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه W76EURCPCX
مشخصات 24V 2C 8P 5A
سازنده N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه OMIT-SH-109
مشخصات 9V 1C 4P 10A VS 9SMBU (564)
سازنده TAKA N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه OMIH-SS 48V
مشخصات 48V 4P 16A (736)
سازنده N/S
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه HRS4H-S-DC5V
مشخصات 5V 1C 5P
سازنده N/S HKE
دسته بندی REL5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه HJR-3FF 6V
مشخصات 6V 7A MILON(507)
سازنده !! N/S
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه TYPE-SRE 100
مشخصات 100VAC 7A 7PIN 2C SOLDER (441)
سازنده
دسته بندی REL100
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 15,336
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه OMI-SS-212D
مشخصات 12V 2C 8P 5A/250AC/30DC (701)
سازنده GOOD N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,647
قیمت غیر نقدی به ریال 17,710
قیمت نقدی به ریال 15,336
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه MT 16/24V
مشخصات 24V 1C 8P 16A (664)
سازنده N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,647
قیمت غیر نقدی به ریال 17,710
قیمت نقدی به ریال 15,336
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه HJR-3FF/12V/
مشخصات QIANJI
سازنده !!N/S j14
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه TRKM-78F-5V.
مشخصات MILON (B)
سازنده N/S SONG
دسته بندی REL5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه LR4117-O-1C
مشخصات 12V 1C 5P 10A(333)CMA2-DC12
سازنده !!N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه GU-SS-124DMF
مشخصات 24V 1C 5P 20A/240AC N.O (603)
سازنده GOOD N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,600
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه AS-4.5W-K
مشخصات B05 10PIN
سازنده N/S
دسته بندی REL4.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 17,531
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه TYPE MY2
مشخصات 100VDC,2C,8P,11K,PCB (759
سازنده OMRON
دسته بندی REL100
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه HJQ-15F-1-24
مشخصات 24V 1C 4P (412)
سازنده TIA N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,800
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه FBR18ND05
مشخصات 4.5V,8PIN
سازنده N/S
دسته بندی REL4.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه EM-SS-212D
مشخصات 12V 2C 8P 8A
سازنده GOODSK N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 12ND12
مشخصات 12V 8P (I2J)
سازنده N/S M12
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه OARW-SS-109D
مشخصات 9V 1C 5P (678)
سازنده BOX
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه G5LE-1-VD
مشخصات 12V 10A MILON (580)
سازنده OMRON N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه G2A-432A 100
مشخصات RELAY 100VDC 4C (443)
سازنده OMRON
دسته بندی REL100
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه REL115VAC
مشخصات 115VAC 14P 4C PCB (458)
سازنده
دسته بندی REL115
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 23,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه MI-SS-224D
مشخصات 24V 2C 8P 5A G2R-2-24(431)
سازنده N/S KY
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 25,974
قیمت نقدی به ریال 21,911
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh