مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DIN32AC/M/*3
مشخصات DIN2*16 MALE STRA
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 7,669
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه DIN60/FM/S
مشخصات DIN2*30/F/S/AB/PERSSFIT
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه DIN32/M/S/AB
مشخصات DIN2*16/M/S/AB
سازنده N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه DIN64AC/M/WP
مشخصات DIN2*32/M/W/AC/PRESSFIT
سازنده M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه DIN64/M/W
مشخصات DIN2*32/M/AC PRESSFIT(BERG)
سازنده BERG*****
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه DIN96ABC/P/F
مشخصات DIN3*32/F/ABC/PRESSFIT
سازنده N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه DIN100AB/M/S
مشخصات DIN2*50/M/S/AB
سازنده N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 64,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه DIN100AB/M/R
مشخصات DIN2*50/M/R/AB
سازنده N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 64,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه DIN100AB/F/S
مشخصات DIN2*50/F/S/AB
سازنده N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 64,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه DIN26/F/S
مشخصات DIN2*13 FM/S
سازنده m3 !!N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه DIN96/F/WP**
مشخصات DIN3*32/F/PRESSFIT WIR
سازنده N/S M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه DIN96/M/W
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه DIN32AB/M/S
مشخصات DIN2*16/M/S/AB
سازنده M55
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه DIN64AB/M/SW
مشخصات DIN2*32/M/S/AB/W
سازنده M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه DIN32/AB/R/F
مشخصات DIN2*16/F/R/AB 110
سازنده M45
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه DIN120/M/S
مشخصات DIN3*40/M/S/PCB
سازنده M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه DIN96/M/WP
مشخصات DIN3*32/M/W/PRESSFIT WIRE(B)
سازنده M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه DIN32/AC/M/S
مشخصات DIN2*16/M/S/AC
سازنده M55 ***
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه DIN96ABC/W/F
مشخصات DIN3*32/F/W/ABC A
سازنده !!M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه DIN64AC/M/W
مشخصات DIN2*32/M/S/AC/W (B)
سازنده m12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه DIN64AB/M/S
مشخصات DIN2*32/M/S/AB
سازنده M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه DIN32/AB/S/F
مشخصات DIN2*16/F/S/AB
سازنده M70
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه DIN48ABC/M/S
مشخصات DIN3*16/M/S/ABC
سازنده N/S!! M45
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه DIN64/AB/S/F
مشخصات DIN2*32/F/S/AB
سازنده M65
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 273,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه DIN64AB/M/R
مشخصات DIN2*32/M/R/AB
سازنده ! m50
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه DIN64AB/F/R
مشخصات DIN2*32/F/R/AB
سازنده M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه DIN48ABC/M/R
مشخصات DIN3*16/M/R/ABC Z
سازنده M70
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه DIN32/FM/AB
مشخصات DIN2*16/F/R/AB/WIR
سازنده m12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه DIN32/AC/R/M
مشخصات DIN2*16/M/R/AC
سازنده M70
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 370,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه DIN32/AC/R/F
مشخصات KL DIN2*16/F/R/AC
سازنده M75
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه DIN32AB/M/R
مشخصات DIN2*16/M/R/AB
سازنده M70
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه DIN32/AC/S/F
مشخصات DIN2*16/F/S/AC
سازنده M70 ***
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 345,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه DIN64/AC/R/F
مشخصات DIN2*32/F/R/AC (B) A CAT FA1
سازنده M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه DIN48ABC/S/F
مشخصات DIN3*16/F/S/ABC
سازنده !! M70
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 385,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه DIN48ABC/F/R
مشخصات DIN3*16/F/R/ABC
سازنده M12 N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه DIN128/FM/S
مشخصات
سازنده M9
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه DIN96ABC/S/M
مشخصات DIN3*32/M/S/ABC
سازنده M70
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه DIN96ABC/R/M
مشخصات DIN3*32/M/R/ABC (B) Z FA3
سازنده M80
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 473,000
قیمت نقدی به ریال 430,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه DIN64/AC/W/F
مشخصات DIN2*32/F/S/AC (B)WIRERAP
سازنده !!M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه DIN64/AC/S/F
مشخصات DIN2*32/F/S/AC (H) Z FA2
سازنده M70
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 490,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه DIN96ABC/R/F
مشخصات DIN3*32/F/R/ABC (B) FA1
سازنده m12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه DIN32AC/M/*2
مشخصات DIN2*16/M/R/AC Z
سازنده M75
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه DIN64/AC/M/S
مشخصات DIN2*32/M/S/AC (FA1)
سازنده !!M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه DIN64/AC/R/M
مشخصات DIN2*32/M/R/AC FA2
سازنده M70
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه DIN96ABC/S/F
مشخصات DIN3*32/F/S/ABC (A)
سازنده M80
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه DIN32AC/FM/*
مشخصات DIN2*16/F/S/AC
سازنده M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه DIN128/M/R
مشخصات DIN4*32/M/R
سازنده N/S M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه DIN64AC/F/FC
مشخصات DIN2*32/F/AC/FLAT
سازنده !! M12
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000,000
قیمت نقدی به ریال 2,500,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه DIN64AC/M/RL
مشخصات DIN2*32/M/R/AC/WITH LOCK
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه DIN64AB/FM/W
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه DIN48ABC/R/M
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه DIN48ABC/F/S
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه DIN40/M/R
مشخصات DIN2*20 M R
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه DIN36/FM/S
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه DIN32AB/M/RL
مشخصات DIN2*16 MAIL R/A LOCK
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه DIN20/M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی DIN20
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه DIN20/FM/STR
مشخصات
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh