مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SWITCH 6027
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه LM1886/NAT
مشخصات 20PIN,LIN,TV VIDEO MATRIX D/A
سازنده N/S NAT
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 54LS54J/RAY
مشخصات +
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه 54LS323J/TEX
مشخصات +
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه 54LS158/TEX
مشخصات +
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه ADC084LCN/IN
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 30,697
قیمت نقدی به ریال 27,389
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه IC7107
مشخصات COPY RUSSIA ()
سازنده !!M3 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 14D102K
مشخصات KL Z
سازنده M80
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه AD5220BR10
مشخصات SMD IC DGTL POT SNGL (T44)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه ADC0801LC
مشخصات 20PIN, 8BIT, A/D CONVERTER
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 94,698
قیمت غیر نقدی به ریال 77,923
قیمت نقدی به ریال 70,113
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه ADC0808/NAT
مشخصات 8BIT, A/D CONVERTER ()
سازنده N/S 28P
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 87,000
قیمت نقدی به ریال 79,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 54LS367J/FAI
مشخصات (G280)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه PCM56
مشخصات 16BIT, D/A (F151)
سازنده !! N/S
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه ADM706
مشخصات 8P 3V CIRCUITS WITH (N836)
سازنده N/S 2AP
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 148,812
قیمت غیر نقدی به ریال 118,065
قیمت نقدی به ریال 98,600
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه ADC0805LCN
مشخصات 20PIN, 8BIT, A/D CONVERTER
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,282
قیمت غیر نقدی به ریال 113,343
قیمت نقدی به ریال 100,790
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه AD8402AN10
مشخصات (Q603)
سازنده !!BOX
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 114,000
قیمت نقدی به ریال 104,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه DAC8830ICD
مشخصات SMD 16BIT D/A (Y410)
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه AD737JNZ
مشخصات IC TRUE RMS/DC CONV LP ()
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 145,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه ADG611YRZSMD
مشخصات SOIC16
سازنده !! N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 278,296
قیمت غیر نقدی به ریال 212,517
قیمت نقدی به ریال 178,418
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه AD573JN
مشخصات 20P 10BIT 25mA 5/12 15V(H32)
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 243,509
قیمت غیر نقدی به ریال 207,794
قیمت نقدی به ریال 188,431
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه AD7503KN
مشخصات 115
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 286,801
قیمت غیر نقدی به ریال 233,769
قیمت نقدی به ریال 208,152
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه ADM706ARZ
مشخصات SMD SO8 (T472)
سازنده M45
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه ADC0841/NAT
مشخصات 20PINBINARY,A/DOUTPUT(N876)MR4
سازنده M12 NAT
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه AD835AN
مشخصات 8PIN (H117)
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه AD6529ABC
مشخصات SMD (S14)
سازنده !!AD
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 254,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه AD636JD
مشخصات 14PINTRUE RMS CONVERTER (H37)
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 357,147
قیمت غیر نقدی به ریال 288,080
قیمت نقدی به ریال 256,356
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه AD9280ARS
مشخصات SMD IDC ADC CMOS 8BIT (T101)
سازنده N/S !!M38
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه AD7578KN
مشخصات DIP (T781)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 514,075
قیمت غیر نقدی به ریال 425,033
قیمت نقدی به ریال 372,483
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه AD7503JQ
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 530,310
قیمت غیر نقدی به ریال 429,757
قیمت نقدی به ریال 383,438
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه AD7502JQ
مشخصات 16PIN
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 425,000
قیمت نقدی به ریال 385,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه AD7501KN
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 541,132
قیمت غیر نقدی به ریال 439,203
قیمت نقدی به ریال 392,204
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه AD7501KQ
مشخصات
سازنده BOX
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 435,000
قیمت نقدی به ریال 395,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 54S195/NAT
مشخصات
سازنده 163 M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه AD834JN
مشخصات 8PIN
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 627,713
قیمت غیر نقدی به ریال 507,679
قیمت نقدی به ریال 460,125
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه AD8302ARUZ
مشخصات SMDIC DETECT GAIN PHASE (T121)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 540,000
قیمت نقدی به ریال 490,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه AD7548KN
مشخصات 20PIN
سازنده M3 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه CA3318/INT
مشخصات 24PIN, 8BIT, A/D CONVERTER
سازنده INT N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 703,471
قیمت غیر نقدی به ریال 602,131
قیمت نقدی به ریال 547,768
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه AD8692ARZ
مشخصات SMD SO8 (T271)
سازنده M75
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه DAC1408
مشخصات 16PIN, 8BIT, D/A DAC0800
سازنده M55 N/S
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه D8243HC
مشخصات 12BITE (F540)
سازنده M12
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه ADC0803LCD
مشخصات SMD WIDE 2A(P3*)(I3)(Y990)(BW5
سازنده M12 SIG
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه AD767JN
مشخصات D/A24P12BIT15V12mA(P)(H159)
سازنده 2AP M9 N/S
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 630,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه DAC0800
مشخصات N116PIN,8BIT, D/A (N904) NA4
سازنده M65 NAT
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 780,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه C15000MF/35
مشخصات 30*45 GAL2
سازنده M12 243
دسته بندی CAP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه AD797AN
مشخصات AMPLIFIER 8P (G326) CHANA
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه AD7575JN
مشخصات 8BIT (H366)
سازنده !!M42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 720,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه ADC0832
مشخصات 8PIN8BIT,A/DCONVERTER(N920)MR4
سازنده M50
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 960,000
قیمت غیر نقدی به ریال 870,000
قیمت نقدی به ریال 790,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه ICL232
مشخصات CPE DIP16 (F469)
سازنده M12
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه ADC80AGZ-12
مشخصات A/D CONVERTER
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه AD7569JN
مشخصات A/D 24P 8BIT VCC +-5 (N913)
سازنده ADM3
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 950,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه AD7501JNZ
مشخصات 16PIN (N823)
سازنده N/S M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 815,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه AD9708ARUZ
مشخصات SMD IC DAC 8BIT (T198)
سازنده !! m38
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 950,000
قیمت نقدی به ریال 850,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه ADM691AN
مشخصات ERVISOR 16P(N966) S1
سازنده AD M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050,000
قیمت نقدی به ریال 950,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه AD5754BREZ
مشخصات SMD DAC 16BIT DSP/SRL (T165)
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,060,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه DAC08NE/PHI
مشخصات D/A8BIT HI-SPEED 0800 (N904)
سازنده M80 PHI
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,070,000
قیمت نقدی به ریال 970,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه AD677KN
مشخصات A/D 16P 16BIT
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,271,658
قیمت غیر نقدی به ریال 1,086,197
قیمت نقدی به ریال 985,985
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه ADC0831CCN
مشخصات 8PIN,8BIT,A/D CONVERTER(N964)
سازنده M12
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه AD8551ARZ
مشخصات SMD IC OPAMP CHOPPER SO8(T97)
سازنده M80
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,130,000
قیمت نقدی به ریال 1,030,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه AD8139ARDZ
مشخصات SMD SOIC8 AD (K341)
سازنده !! m3 N/S
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,210,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه AD7511DIJN
مشخصات 16PIN PROTECTED ANALOG(N910)
سازنده M45
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,240,000
قیمت نقدی به ریال 1,125,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه ADM695
مشخصات PROCESOR SUPERVISORY100m(N925)
سازنده m70 16P
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,290,000
قیمت نقدی به ریال 1,170,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه TC7107ACPL
مشخصات LEDDRIVER(N804)(C8) DIP40 FA2
سازنده M80
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه AD7306JN
مشخصات INTERFACE,RS-232 RS-422(N865)
سازنده !!24PIN M
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه AD7511DIKN
مشخصات (N910) K
سازنده N/S M42 A/
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,420,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه AD7533JN
مشخصات D/A 16P 10BIT 15V 2mA
سازنده N/S M40
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,480,000
قیمت نقدی به ریال 1,340,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه AD7885AQ
مشخصات A/D 44P 16BIT 13mA +-5V
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,570,000
قیمت نقدی به ریال 1,425,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه AD7820CQ
مشخصات 8BIT, 1.36MS,1/2FLASH
سازنده N/S M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه AD620ARZ
مشخصات SMD SOIC8 AMPLIFIER(K24) P20
سازنده M80 090
دسته بندی AMPSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,510,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه ICL7106/HAR
مشخصات CPL 3.5DIGIT DRIVER(N710)
سازنده M70
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,670,000
قیمت نقدی به ریال 1,520,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه AD7884AP
مشخصات A/D 44PLCC 16BIT (S60)
سازنده
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه AD811AN
مشخصات HI-PERFVs -+18Vo-+13140M(H133)
سازنده N/S 8P M35
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,620,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه AD713JN
مشخصات AMPLIFIER HIGH SPEEDQUAD(N351)
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,050,000
قیمت نقدی به ریال 1,860,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه ADC0808/PLCC
مشخصات -CCV PLCC (S744) (I5 28P
سازنده M70
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,140,000
قیمت نقدی به ریال 1,950,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه AD826ARZ
مشخصات SMD (T689) ORGINAL H10*J
سازنده M70 090
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,170,000
قیمت نقدی به ریال 1,970,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه ADC0809/NAT
مشخصات 28PIN,8BIT,A/D CONVERTER(N875)
سازنده NAT M12
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه ADG201AKN
مشخصات 16PIN (N877) ORGINAL
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,310,000
قیمت نقدی به ریال 2,100,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه ADC0803LCN
مشخصات 20PIN ()
سازنده N/S M42
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,230,000
قیمت نقدی به ریال 2,100,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه AD676AD
مشخصات A/D 28P 16BIT 12mA +-12V
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705,657
قیمت غیر نقدی به ریال 2,314,076
قیمت نقدی به ریال 2,103,432
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه DAC1222LCN
مشخصات 12BIT, 0.024 Linearity ()
سازنده m42 N/S
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,360,000
قیمت نقدی به ریال 2,140,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه AD8612ARUZ
مشخصات SMD (T645) SSOP-14
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,180,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه ADG528AKNZ
مشخصات 18PIN (X542)A F
سازنده M70
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه AD667JNZ
مشخصات 28P 15V 12mA (H41)A R3 NOTOR
سازنده M70
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,460,000
قیمت نقدی به ریال 2,250,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه AD7568BP
مشخصات D/A 44PLCC 12BIT (I2J)(K3)
سازنده M42
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700,000
قیمت نقدی به ریال 2,450,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه MAX691/MAX
مشخصات CPE 16PIN (F21)
سازنده M75 SIT
دسته بندی MAX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,750,000
قیمت نقدی به ریال 2,500,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه AD9833/SMD
مشخصات AD9833BRMZ SMD(K379)MICRO8
سازنده M80
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,930,000
قیمت نقدی به ریال 2,670,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه AD654JN/AD
مشخصات V/F F/V 5V 2.5mA (H166)!!!!
سازنده M80
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,970,000
قیمت نقدی به ریال 2,700,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 54LS251/TEX
مشخصات (N744)+
سازنده M45
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000,000
قیمت نقدی به ریال 2,700,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه AD592AN
مشخصات ANZ (BAL11) IC TEMP TRANSDUCER
سازنده M70 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,100,000
قیمت نقدی به ریال 2,800,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه AD7549JP
مشخصات D/A 15V 5mA DUAL PLCC (K619)
سازنده m38 20PIN
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه AD7534KN
مشخصات D/A 20P 14BIT14V12/15mA(N914)
سازنده M80
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه AD974BN
مشخصات A/D 28P 16BIT 14mA 5V115(G254)
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,380,000
قیمت نقدی به ریال 3,080,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه AD8361ARMZ
مشخصات RF/IFTRUE RF POWER SMD (K724)
سازنده M80
دسته بندی RF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,410,000
قیمت نقدی به ریال 3,100,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه AD829JN
مشخصات 8PIN (H72)
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,460,000
قیمت نقدی به ریال 3,150,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه AD7528JN
مشخصات D/A 20P8BIT5/15V 2mADUAL(N953)
سازنده M70 090
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,520,000
قیمت نقدی به ریال 3,200,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه AD586JN
مشخصات ORG 5VIout +-10 8P(H119)
سازنده M75 N/S
دسته بندی REF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,560,000
قیمت نقدی به ریال 3,250,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه AD7248JN
مشخصات D/A20P12BIT 12V 9mA (H28)
سازنده !!M40 N/S
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,620,000
قیمت نقدی به ریال 3,290,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه AD712JN
مشخصات AMPLIFIER HIGH SPEEDDUAL(H125)
سازنده M70 8P
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,680,000
قیمت نقدی به ریال 3,360,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه AD669ANZ
مشخصات D/A 28P16BIT15V18mA(H39)(P)
سازنده !!2AP M55
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,900,000
قیمت نقدی به ریال 3,600,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه AD8336ACPZ
مشخصات SMD COUPLED WIDE BANDWI(T68)
سازنده M45 !
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200,000
قیمت نقدی به ریال 3,800,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه AD8309ARU
مشخصات SMD IC LOGARITHM AMP (T106)
سازنده N/S!!M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400,000
قیمت نقدی به ریال 4,000,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh