مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DB15VGA/PIN
مشخصات DB VGA FEMALE 3ROW
سازنده N/S
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه DB50/FM/FLAT
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE A
سازنده N/S
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه DB 25F*25F
مشخصات DB FM25/R*FM25/R *(4)*
سازنده N/S
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BH50R*CENT
مشخصات BH50R/A * CENTRONIX *(2)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه DB 25M*25M
مشخصات DB 25M*25M *(5)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه DB9M*PS2
مشخصات DB MALE PS/2 (8)
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,550
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه DB 25M*9FM
مشخصات DB 25M*9FM *(6)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,550
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه DB9SOLD/M/
مشخصات SOLD MALE WHITE
سازنده N/S M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه DB15VGA/F/PC
مشخصات DB VGA FEMAIL PCB 3ROW
سازنده N/S ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه DB9SOL/FM
مشخصات FEMALE SOLD BLACK A6
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه DB 15VGF*15M
مشخصات DB 15VGAF*15M DIPSWITCH *(1)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,500
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه DB 15VGF*15F
مشخصات DB 15VGAFM/15VGAFM
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه DB26/FM/R
مشخصات 2*13 FM/R SMD
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 28,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه DB15SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER Z 400 150
سازنده M12 DEN
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه CON 4PIN
مشخصات CON4P(S202)64*128
سازنده m12
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه DB50/FM/R
مشخصات DB FEMALE RIGHT 400
سازنده ##N/S
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه DB9SOL/M
مشخصات DB MALE SOLD BLUE
سازنده M80
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه DB9SOL/FM/
مشخصات FEMALE SOLD WHITE
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه DB15VG/M/PCB
مشخصات DB VGA MALE PCB 3ROW
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه DB15/FM/R
مشخصات DB FEMALE R/A A6
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه DB37SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه DB25SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده ## M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه DB15SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده M12 DEN
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه DB9/M/R
مشخصات DB MALE R/A
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه DB25PCB/M/S
مشخصات A6 DB MALE PCB Z A4
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه DB9/FM/R
مشخصات DB FEMALE R/A FA3
سازنده M12 W27
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه DB15PCB/M/S
مشخصات DB MALE PCB A4
سازنده m12 W27
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 83,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه DB25SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER
سازنده ## M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه DB 9M*25FM
مشخصات DB 9M*25FMVGA RIGHT PCB
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه DB15/M/R
مشخصات DB MALE R/A
سازنده M12!!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 94,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه DB9PCB/M/S
مشخصات DB MALE PCB S
سازنده KII M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه DB9PCB/FM/S
مشخصات DB FEMALE PCB S
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه DB25/M/WR
مشخصات DB MALE WIREWRAP
سازنده N/S ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه DB15VGA/M/S
مشخصات DB VGA MALE SOLDER 3ROW
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه DB15VGA/FM/S
مشخصات DB VGA FEMALE SOLDER 3ROW
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه DB9 DUAL
مشخصات DUAL MALE FEMALE RIGHT PCB (3)
سازنده M12 FA2
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه DB25/M/R
مشخصات DB MALE RIGHT (O)
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه RELAYSOCKET6
مشخصات RELAY SOCKET PCB-LY2 (OLCD)
سازنده M12
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 135,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه DB15VGA/FM/R
مشخصات DB VGA FEMALE R/A (3) 3ROW
سازنده ##M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 143,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه DB15FC/M
مشخصات DB MALE FLATCABLE
سازنده M12 W27
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه DB37/FM/R
مشخصات DB FEMALE RIGHT
سازنده ## M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 176,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه DB25/FM/R
مشخصات DB FEMALE RIGHT
سازنده !!M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 176,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه DB9FC/FM
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده ##M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 187,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه DB15VGA/M/R
مشخصات DB VGA MALE R/A 3ROW
سازنده m12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه DB37SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER
سازنده ## M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه DB15PCB/FM/S
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 190,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه DB25FC/M
مشخصات DB MALE FLATCABLE FA1
سازنده M12 KII
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه DB9FC/M
مشخصات DB MALE FLATCABLE
سازنده M80
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه DB25PCB/FM/S
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده M12 KII
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه DB15FC/FM
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده 150M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 264,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه DB37/M/R
مشخصات DB MALE RIGHT
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه DB25FC/FM
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده ##M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه DB15/FM/R/MI
مشخصات DB FEMALE R/A MILITARY
سازنده m11
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه DB50SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه DB37/M/FC
مشخصات DB MALE FLATCABLE (SH)
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه DB37/FM/FC
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده M12 W27
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه DB37/M/PCB
مشخصات DB MALE PCB
سازنده ## M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه DB25/FM/R/W
مشخصات DB FEMALE RIGHT WIREWRAP
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه DB50SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER
سازنده W27 M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 940,000
قیمت نقدی به ریال 850,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه DB50/M/PCB
مشخصات DB MALE PCB
سازنده !! M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه DB50/FM/PCB
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500,000
قیمت نقدی به ریال 1,350,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه DB37/FM/PCB
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده M12
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه DB9/FM/R/N.S
مشخصات DB FEMALE R/A WITHOUT SCREW
سازنده !!N/S
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه DB26SOL/M
مشخصات DB 26 MALE SOLDER
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه DB26SOL/FM
مشخصات DB 26 FEMALE SOLDER
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه DB15VGA/F*F
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh