مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه JACKPOWER10
مشخصات JACKPOWER MAIL R/A
سازنده N/S
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه JACKPOWER7
مشخصات JACKPOWER MAIL
سازنده N/S
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه JACKPOWER4
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه JACKPOWER5
مشخصات JACKKPOWER MAIL
سازنده ##M12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه JACKPOWER9
مشخصات JACKPOWER FEMAIL
سازنده !!M12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 85,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه JACKPOWER2
مشخصات JACKPOWER FEMAIL
سازنده M12 SH9
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه JACKPOWER11
مشخصات JACKPOWER MAIL
سازنده M12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه JACKPOWER1
مشخصات MAIL
سازنده M12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه JACKPOWER8
مشخصات JACK R/A MAIL
سازنده M12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه JACKPOWER16
مشخصات JACK MAIL
سازنده M12 ##
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه JACKPOWER15
مشخصات JACK MAIL
سازنده M12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه JACKPOWER13
مشخصات K JACKPOWER MAIL
سازنده ##M12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 260,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه JACKPOWER6
مشخصات JACKPOWER MAIL R/A
سازنده BOX M12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه JACKPOWER17
مشخصات RIGHT ANGLE FEMAIL
سازنده m
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه JACKPOWER14
مشخصات JACKPOWER FEMAIL Z
سازنده m12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 370,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه JACKPOWER12
مشخصات MAIL
سازنده m12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه JACKPOWER3
مشخصات MAIL
سازنده M12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه JACKPOWER3
مشخصات MAIL
سازنده M12
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه JACKPOWER18
مشخصات FA1
سازنده M10
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh