مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه BOX1
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی BOX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,550
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه BOX REL
مشخصات
سازنده N.S
دسته بندی BOX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه BOX
مشخصات
سازنده
دسته بندی BOX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 104,000
قیمت نقدی به ریال 94,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه VS1011E-L
مشخصات SMD TQFP (S704)(E8)
سازنده !! m38
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,250,000
قیمت نقدی به ریال 1,140,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه BOX 5*7B
مشخصات *
سازنده N/S M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BOX 5*7C
مشخصات *
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500,000
قیمت نقدی به ریال 3,200,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BOX5*10
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی BOX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,600,000
قیمت نقدی به ریال 4,200,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه CASE
مشخصات
سازنده
دسته بندی CASE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه BOX 5*7BX
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه BOX 4*8
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh