مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه JUMPER1/R
مشخصات JUMPER RED
سازنده ## m12 444
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه JUMPER/R
مشخصات JUMPER SOCKET OPEN TOP RED
سازنده M12
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه JUMPER/G
مشخصات JUMPER GREEN
سازنده M12
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه JUMPER/BLACK
مشخصات Z
سازنده ## M12
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه JUMPER/B
مشخصات JUMPER SOCKET BLACK
سازنده M12 115
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه JUMPER/1/Y
مشخصات JAMPER YELLOW
سازنده ## M12
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه JUMPER/1/B
مشخصات JUMPER BLUE
سازنده ##444 M12
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh