مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه CVN6E050B
مشخصات (2) TRIMMER BROWN 9-60pF
سازنده KOREA N/S
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 1,417
قیمت نقدی به ریال 1,206
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه TRIM VIOLET
مشخصات (5) TRIMMER VIOLET 0-55pF 3PIN
سازنده N/S
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 1,889
قیمت نقدی به ریال 1,533
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه TRIM BLUE F
مشخصات (10)TZ03Z070F169B00 7pF
سازنده !!ORIGINAL
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه TRIM WHITE3
مشخصات TRIMMER WHITE 2-10PF 2PIN
سازنده N/S M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه TRIM WHITE2
مشخصات TIMMER WHITE2-50 PF 3PIN
سازنده M9 N/S
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه CVN6A005A
مشخصات (1) TRIMMER BLUE 0-7
سازنده m9 ##CHINA
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه TRIM WHITE4
مشخصات TRIMMER WHITE 2-20PF 2PIN
سازنده M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه TRIM WHITE1
مشخصات (13)TRIMMER WHITE
سازنده M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه TRIM WHITE
مشخصات TRIMMER WHITE 7pF-50PF 3P
سازنده M12*
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه TRIM PINK
مشخصات (12)TRIMMER PINK 6020pF
سازنده M12 KOREA
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه TRIM ORANGE
مشخصات TRIMMER ORANGE 60pF
سازنده M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه TRIM GREEN
مشخصات 2-30PF 2PIN BAL
سازنده M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه TRIM BLUE N
مشخصات (11)TZ03Z070N169B00 7pF
سازنده M12!!MURA
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه TRIM 3PIN
مشخصات 3PIN GREEN
سازنده M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه TRIM 0-50 G
مشخصات (7) TRIMMER GREEN 0-50
سازنده M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه TRIM YELLOW
مشخصات (3) TRIMMER YELLOW 0-40PF
سازنده M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه TRIM BROWN
مشخصات TRIMMER BROWN
سازنده M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه TRIM BLACK/
مشخصات BLACK 3PIN 2-30PF BAL
سازنده M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه TRIM BLACK
مشخصات (3) TRIMMER BLACK 60pF 3PIN
سازنده 006 M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PIHER250K/R
مشخصات PT10 O16
سازنده m12
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه UHF TRIMMER
مشخصات V42246-Z 30-C 2P BAL
سازنده M12
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه TRIMER/MILIT
مشخصات MILITARY
سازنده M12 MURATA
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه TRIM BLUE
مشخصات (9) TRIMMER BLUE 605pF
سازنده KOREA
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TRIM GREEN
مشخصات (4) TRIMMER GREEN 22pF
سازنده FARNEL
دسته بندی TRIMER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh