مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه BT149G
مشخصات THYR 600V 0.8A
سازنده N/S PHI
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 2N5062
مشخصات THYRISTOR 100V 0.5A BT169
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,307
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PO123/X
مشخصات THYRISTOR 300V 1A ()
سازنده !!N/S TOS
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BUL382D
مشخصات NPN+DI 800/400V 5A 70W TO220
سازنده ST N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه TISP4C180H
مشخصات THYRISTOR 180V SMD (J5)(P16
سازنده N/S ORG M
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BT169
مشخصات THYRISTOR 200V ZA7(H871)MG2
سازنده M12 COPY
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BT149D
مشخصات THYR 400V 0.8A () TO92
سازنده N/S !!M40
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 2N6565
مشخصات THYR *8 400V 0.5A ZA4 (X32)
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 5P4M
مشخصات A6 THYR 400V 5A(BAL50)*17 5P6M
سازنده NEC M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه BT136-600E
مشخصات TRIAC 600V CHIN (N98)A C2
سازنده M12 ##TO22
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 54,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 2P4M
مشخصات THYR 400V2A(Q71) TO-202(sF2)
سازنده M70
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه BT66T-TVM
مشخصات (H954)MG6
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 2N3897
مشخصات THYRISTOR SCR 200V 22A 2PIN
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 2N5063
مشخصات THYRISTOR 150V 0.51A (X103)
سازنده !!M40
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 108,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 2N3670
مشخصات THYR 400V 8A
سازنده m3 N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه BT152-600R
مشخصات THYR 600(K)Z(H934) JP
سازنده ORGM12 NXP
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه FS2514MH
مشخصات (R287)
سازنده M40
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه SKKT42/08
مشخصات THYRISTOR 800V 40A SKKT57
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 432,905
قیمت غیر نقدی به ریال 354,196
قیمت نقدی به ریال 306,750
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه CS19-08
مشخصات SMD 800-1200V19A 09 (C600)
سازنده M45 N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 560,000
قیمت نقدی به ریال 510,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه HOOD9.
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 720,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه TB151-50
مشخصات 1500V 50A INDUSTRIAL GAL11
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه TB151-50
مشخصات 1500V 50A INDUSTRIAL GAL11
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه SKT24-16E
مشخصات (PAL6) 1600V 50A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه BTW68-600R
مشخصات TO247 (X958)
سازنده !!ST M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SKKD42/16
مشخصات DOUBLE TRYR 42A 1600V
سازنده M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه BTW66
مشخصات -600V THYR 600V 25A (BAL53
سازنده 091 M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه BTW68
مشخصات 800V 25A TO247(X958)A V2 ZA
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300,000
قیمت نقدی به ریال 2,100,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه MTC55A-160
مشخصات DOUBL THYRSTOR 55A 1600V
سازنده N/S M3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,450,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه SKKT27-16E
مشخصات 20A
سازنده M12 N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600,000
قیمت نقدی به ریال 3,300,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه SKKT15-16E
مشخصات 1600V 15A PAL5
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000,000
قیمت نقدی به ریال 4,500,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه SKT40/16
مشخصات THYRISTOR 40A 1600V
سازنده N/S
دسته بندی THRY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000,000
قیمت نقدی به ریال 5,000,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه MCD72-16IO1B
مشخصات
سازنده M12 20DN/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500,000
قیمت نقدی به ریال 5,000,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه MCD56-16IO1B
مشخصات IXYS 1600V 60A (GAL25)
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500,000
قیمت نقدی به ریال 5,000,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه MMO35-14goD
مشخصات IXYS 1400V 35A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000,000
قیمت نقدی به ریال 5,400,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه MCD95-16IO1B
مشخصات 1600V 116A (PAL1)
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000,000
قیمت نقدی به ریال 5,500,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه MCC72-16
مشخصات io1B- 1600V 2*115A PAL13
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000,000
قیمت نقدی به ریال 5,500,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه SKT160-16E
مشخصات 600V 160A
سازنده M12 COPY
دسته بندی THRY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,300,000
قیمت نقدی به ریال 5,730,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه NO734YS160
مشخصات 20A
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,020,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,376,000
قیمت نقدی به ریال 5,796,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه SKKH106-16E
مشخصات 20A GAL1 MCD95-16IO1B
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,850,000
قیمت نقدی به ریال 6,210,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه DFA100BA160
مشخصات 100A V
سازنده N/S M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,100,000
قیمت نقدی به ریال 6,450,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه SKKT57/
مشخصات 16E 1600V 55A(PAL2)
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,700,000
قیمت نقدی به ریال 6,500,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه SKKT42-16E
مشخصات (GAL0-3)1600V 40A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000,000
قیمت نقدی به ریال 6,800,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه SKKT56-18E
مشخصات DUAL 60A 1800V !!!USED(PAL6)
سازنده M12 091
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800,000
قیمت نقدی به ریال 8,000,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه SKT50/16
مشخصات THYRISTOR 1600V 50A
سازنده M50
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000,000
قیمت نقدی به ریال 9,000,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه SKKT132-16E
مشخصات 1600V 130A SKKT162-16E
سازنده M12 N/S
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000,000
قیمت نقدی به ریال 9,000,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه N0734YS160
مشخصات COPY
سازنده 20D M12
دسته بندی THRY 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000,000
قیمت نقدی به ریال 9,000,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه MCD162-16IO1
مشخصات IXYS 1600V 181A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000,000
قیمت نقدی به ریال 11,000,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه SKKT172-16E
مشخصات 172A SEMICRON COPY(PAL1) (z4)
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,300,000
قیمت نقدی به ریال 13,000,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه T143-630-160
مشخصات gal 04
سازنده 20D M12
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 17,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,500,000
قیمت نقدی به ریال 14,000,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه N1467NS160
مشخصات 00V
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,200,000
قیمت نقدی به ریال 15,600,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SKKT250-16E
مشخصات ORG 1600V 250A
سازنده N/S M12 2
دسته بندی THYR 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000,000
قیمت نقدی به ریال 17,300,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه SKT300-16E
مشخصات 1600V 300A COPY
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000,000
قیمت نقدی به ریال 19,800,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه MCD255-16IO1
مشخصات IXYS 1600V 250A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 26,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 23,800,000
قیمت نقدی به ریال 21,600,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه MCC310-16
مشخصات io1-20A 2*1600V 320A(GAL25)
سازنده 20D M12
دسته بندی THYR 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000,000
قیمت نقدی به ریال 22,000,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه R1700MC280
مشخصات 2800V 1700A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000,000
قیمت نقدی به ریال 23,560,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه N1718NS160
مشخصات (GAL25) V
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000,000
قیمت نقدی به ریال 24,000,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه MCC250-16IO1
مشخصات 1600V PAL25
سازنده M12
دسته بندی THYR 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000,000
قیمت نقدی به ریال 25,000,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه R1275NS21L
مشخصات 2100V
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 32,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,400,000
قیمت نقدی به ریال 25,850,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه N2046NS160
مشخصات V
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 32,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000,000
قیمت نقدی به ریال 26,400,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه N2600MC180
مشخصات 1800V 2600A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 33,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000,000
قیمت نقدی به ریال 27,500,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه MCO500-16
مشخصات IO1-IXYS 1600V 560A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000,000
قیمت نقدی به ریال 29,700,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه MCD312-16IO1
مشخصات
سازنده N/S M12
دسته بندی THYR 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000,000
قیمت نقدی به ریال 30,000,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه MCC255-16
مشخصات io1 IXYS 2*1600V 250A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 34,000,000
قیمت نقدی به ریال 31,000,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه MDD312-16N1
مشخصات 1600V
سازنده M12
دسته بندی THYR 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,400,000
قیمت نقدی به ریال 34,000,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه N1588NS260
مشخصات LIUJING
سازنده M12 787
دسته بندی THYR 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,000,000
قیمت نقدی به ریال 34,000,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه N1114LS160
مشخصات V2214A
سازنده M12 20D
دسته بندی THRY 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 41,170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,420,000
قیمت نقدی به ریال 34,000,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه SKKT330-16E
مشخصات 1600V510ASEMICRONCOPY(GAL2)M 1
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 42,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,000,000
قیمت نقدی به ریال 35,000,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه SKKT273-16E
مشخصات 1600V 273A (GAL 0-3)GAL0-2M M1
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 42,350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500,000
قیمت نقدی به ریال 35,000,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه TT162N14KOF
مشخصات THYRISTOR1400V162A GAL7(PAL0-1
سازنده M12
دسته بندی MOJOL 5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000,000
قیمت نقدی به ریال 40,000,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه MCC312-16
مشخصات io1-20A (GAL25)
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000,000
قیمت نقدی به ریال 40,800,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه SKKT430-16E
مشخصات 1600V 430A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 55,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000,000
قیمت نقدی به ریال 45,000,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه R3559TC28N
مشخصات 2800V
سازنده N/S M12
دسته بندی THYR 6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 54,000,000
قیمت نقدی به ریال 49,000,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه SKKH570-16E
مشخصات
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000,000
قیمت نقدی به ریال 50,000,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه SKKT570-16E
مشخصات (GAL25)
سازنده 20D M12
دسته بندی THYR 6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 65,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 58,000,000
قیمت نقدی به ریال 52,800,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه SKKT570-18E
مشخصات 1800V 570A
سازنده M12 787
دسته بندی THYR 9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000,000
قیمت نقدی به ریال 72,000,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه SKKT500-16E
مشخصات 1600V 585A GAL24
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 75,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000,000
قیمت نقدی به ریال 72,000,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه R2619ZC25K
مشخصات 2500V
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000,000
قیمت نقدی به ریال 72,600,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه R2475ZC28N
مشخصات 2800V
سازنده COPY20DM12
دسته بندی THYR 8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 85,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000,000
قیمت نقدی به ریال 75,000,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه R2619ZC25J
مشخصات 2500V
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 82,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000,000
قیمت نقدی به ریال 77,000,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه MCC500-16
مشخصات io1- 1600V 545A
سازنده M12 787
دسته بندی THYR 8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 78,000,000
قیمت نقدی به ریال 77,000,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه R3047TC28N
مشخصات V
سازنده COPY20DM12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 138,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 125,000,000
قیمت نقدی به ریال 115,000,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه THYR 95A
مشخصات THYRISTOR MCC95
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 531,292
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه SKKT42/12E
مشخصات THYRISTOR 1200V 40A DUAL
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه SKKH92/14
مشخصات THYRISTOR+1 DIODE
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 5P4A
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh