مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه Z0102MA
مشخصات TRIAC 600V 1A
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,009
قیمت نقدی به ریال 1,752
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه T1612MH/PHI
مشخصات TRIAC 600V 16A Igt/Ih 50/100mA
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,365
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 8,326
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه T2512MH
مشخصات TRIAC 600V 25A BTB24
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BT131-600
مشخصات 600V1A(X57)(AR20) TO92(sF1)
سازنده M70
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه Z0607
مشخصات TRIAC1A (X275) MAC97 (ZS6)
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه TMG1C60LC
مشخصات TRIAC 600V1A 1W Z0607(G252)
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BTB16-700BW
مشخصات ORIGINAL (G82)
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه MAC976
مشخصات MAC97A6 ZA7(X168)MG4 gal24
سازنده !! m12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه TIP53D
مشخصات TRIAC NPN TO-247 350V
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه MAC97A8
مشخصات TRIAC 0.8A 6TO-92 (G189
سازنده m12 jp11
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه BT136S SMD
مشخصات -600E DPACK(I541)N11J BI
سازنده M12 TIWAN
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه BT137B-600E
مشخصات SMDD2PACK (C433)(BSJ)H16(FA2)
سازنده JP M12 ORG
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه BTA16-700B
مشخصات TRIAC 700V 16A CHINA (Q938)
سازنده N/S !! m3
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 47,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه BT136-600D
مشخصات 600V4A ZA(N98)A C2 CHINA
سازنده M12 D89
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 54,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه BTB08-600CW
مشخصات TRIAC 600V 8A ZA2(H940)A(E)
سازنده N/S CHINA
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 61,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه BTA204-800C
مشخصات TRIAC 800V 4A TO-220AB(Q684)
سازنده M12 JP
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه BTB06-600
مشخصات D- (G943) ORG
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه BTA12-600CW
مشخصات (H996)TRIAC12A 600V TO220 CHIN
سازنده !!M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه BTA12-600BW
مشخصات CHINA TRIAC 12A (H996)
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه BTA08-800CRG
مشخصات TRIAC 800V 8Ajp7(Q387) BTA12
سازنده ORG N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BT138-800
مشخصات 800E 12A(Q782) CHINA TO220
سازنده M70
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه BT137-600
مشخصات RIAC ORG (N781)
سازنده M12 PHI OR
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه BTA12-700
مشخصات 700CW CHINA (X755)
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه BTA12-600TW
مشخصات (H996)
سازنده m12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه BT137-800
مشخصات WEEN ORG (H749)
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه MAC223-6
مشخصات TRIAC400V25AZ A2(N423) BTA24
سازنده N/S M42
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه BTB10-800BW
مشخصات BTB16-800B TRIAC 800V
سازنده N/S M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه BTB10-600B
مشخصات TRIAC 600VORG ZA7(H994)(MG33)
سازنده M12091 n/s
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه BTB08-600BW
مشخصات 2A (G692)
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه BTA208-800B
مشخصات ZA2 (H949)TRIACK 800V 8A
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه BTA208-600B
مشخصات TRIAC 600V 8A ZA2 (H993)
سازنده M12 NXP
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه BTA16-600B
مشخصات CHINA TRIAC 600V 16A (G932)
سازنده M12 CHIN
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه BTA204S-800E
مشخصات (L599)DPACK 800V 4A
سازنده M70
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه BTA06-400GP
مشخصات TRIAC 400V 6A ORGINAL(H872)
سازنده M70 ST
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه BTA16-800CW
مشخصات (Q933) AA1 #***# CHINA
سازنده M12 20A
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 143,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه BTA208X-600E
مشخصات TRIAC 600V 8A PLASTIC JP(Q540)
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه BTA16-700CW
مشخصات (Q938) CHINA
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 165,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه BTA212-600D
مشخصات (H999) 12A
سازنده M55 N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه BT139-600
مشخصات 600V16A ORGINAL(H874)SLG WEEN
سازنده M70 259
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه BTA26-600
مشخصات TRIAC 600V CHINA ZA2 (G974)
سازنده !!ST M70
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 205,000
قیمت نقدی به ریال 186,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه BTA208X-1000
مشخصات TRIAC 1000V 8A(Q955) Z A* za3
سازنده ##M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه BTA06-600BRG
مشخصات (Q924) BTA12
سازنده M70
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه BTB16-600B
مشخصات ORG ZA2 (H933)
سازنده M80
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه BTA225-600
مشخصات TRIAC 600 Z TO220 (X208)
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 305,000
قیمت غیر نقدی به ریال 277,000
قیمت نقدی به ریال 252,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه BTB24/ST
مشخصات TRIAC600V BW 25ATO220(X56)A P
سازنده !!M45
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه BTA41-600B.
مشخصات !!CHINA (H870)
سازنده M70
دسته بندی TRAIC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه BTA25/600
مشخصات CHINA (BAL43)
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 360,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه BTA16-600B*
مشخصات ORIGINAL (H876)(S1) FA2
سازنده M80 259
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 376,000
قیمت نقدی به ریال 342,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه TIC253D
مشخصات TRIAC400V20AIgt/ *11(H360)
سازنده m12 091
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه BCR16GM-8
مشخصات TRIAC400V16A3PIN(H865) BCR16C
سازنده M70
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 413,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه BTA16-600CW
مشخصات ORG (V132)
سازنده M12 019
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه BT145-800R
مشخصات THYRSTR 16A 800V20W(H49)AL2
سازنده M80
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 640,000
قیمت نقدی به ریال 580,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه BTA40-700B*
مشخصات 800 TRIAC 700V 40A GAL21
سازنده N/S !! m3
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه BTA41-800B
مشخصات A W2(G33) CHINA
سازنده M12 DEN
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه BTA41-600B
مشخصات 40Algt/ih 100ORG(G574)TOOH(M1)
سازنده M75 FA2
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه BTA40-700B
مشخصات TRIAC 700V 40A CHINA PAL3
سازنده M12 CHINA
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 940,000
قیمت نقدی به ریال 850,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه BTA41-600BQ
مشخصات KL WEEN ORIGINAL (M1) (X618)
سازنده M80
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه BTA40-800
مشخصات BAL ORG
سازنده M33 N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه BTB41-600B
مشخصات TRIAC(3)(H877)2500V TOP3
سازنده M70 ST
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,730,000
قیمت نقدی به ریال 1,580,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه BTA41-600BRG
مشخصات TRIAC 600V ORG (N48) ST
سازنده M12 ST
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,950,000
قیمت نقدی به ریال 1,900,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه BTA25/600
مشخصات ORG 600V 25A BTA40
سازنده M70
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,280,000
قیمت نقدی به ریال 3,890,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه BTA40-600
مشخصات ORG TRIAC 600V Z 40A FA2
سازنده M12
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000,000
قیمت نقدی به ریال 7,700,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه BTB12-600B
مشخصات
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه BTA41-600BQ*
مشخصات WEEN ORIGINAL
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه BTA204-800B
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه AC10FGM
مشخصات TRIAC 600V 10A
سازنده 091 NEC
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh