مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه TER2-DG301/
مشخصات TER-2PIN DG301 BLACK
سازنده N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه TER2-DG3000
مشخصات TER-2PIN DG3000
سازنده !!N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه TER 5GRE-R
مشخصات TERMINAL 5PIN GREEN R/A
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه TER7-GRAY
مشخصات TER-7PIN DG735 (34)
سازنده N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه TER4-DG235
مشخصات TER-4PIN DG235 (35)
سازنده !!N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه TER4-GRAY
مشخصات
سازنده N/S m9
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه TER 2GRE-P
مشخصات TER-2PIN GREEN (9)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه TER2-GRAY
مشخصات TER-2PIN GRAY (16)
سازنده !! m12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه TER-2DG7.62
مشخصات TER2-DG7.62 N/S
سازنده M3
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه TER6-GRAY
مشخصات TER-6PIN DG735 (16)
سازنده m6 N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه TER2-DG301
مشخصات TER-2PIN DG301 (2)
سازنده ## M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه TER3-DG301B
مشخصات TER-3PIN BLACK
سازنده m12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 23,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه TER 2BLU-N
مشخصات TER-2PIN DG300 BLUE (1)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه TER2-DG350R
مشخصات RIGHT ANGLE
سازنده M9 N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,500
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه TER2-DG128
مشخصات TER-2PIN DG128 (5)
سازنده M12## DG12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه TER2-DG126
مشخصات TER-2PIN DG126 (3)
سازنده M12 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه TER2-KF-103
مشخصات TER-2PIN KF103 (7)
سازنده ## M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,500
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه TER2-DG127
مشخصات TER-2PIN DG127 (4)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه TERMI 8
مشخصات
سازنده
دسته بندی TERM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه TER2-MX250A
مشخصات /
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه TER 3BLU-N
مشخصات 3PIN BLUE / (19)DG300
سازنده M12 DG30
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه TER3-DG301
مشخصات TER-3PIN DG301 (20)
سازنده ## M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه TER3-DG128.
مشخصات TER-3PIN DG128 (23)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TER3-DG127
مشخصات TER-3PIN DG127 (22)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه TER 3GRE-P
مشخصات TER-3PIN GREEN (27)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه TER2-DG129
مشخصات TER-2PIN DG129 (6)mFA1
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 508M02-600A
مشخصات 5KV DIP4 45 THT5.08MM FA1
سازنده M10
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه TER3-DG350R
مشخصات RIGHT ANGLE
سازنده M9 N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه TER3-DG350
مشخصات TER-3PIN DG350
سازنده KII M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه TER3-DG126
مشخصات TER-3PIN DG126 (21)
سازنده M12 ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 43,000
قیمت نقدی به ریال 39,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه TER3-KF142
مشخصات /
سازنده N/S M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه TER2-KF300
مشخصات 7.5MM
سازنده M12 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه TER2-DG350
مشخصات TER-2PIN DG350
سازنده M12 KII
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه TER2-DG332
مشخصات TER-2PIN DG332 (13)
سازنده M12 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه TER3-DG129
مشخصات TER-3PIN DG129 FA1 FA3 (24)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه CON2*4
مشخصات *
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه TER3-DG332
مشخصات TER-3PIN DG332 (31)
سازنده !!M12 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 65,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 54,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه TER2-KF128
مشخصات 7.5MM (GAL25)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه TER2-DG55*
مشخصات
سازنده M12 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه TER2-DG35
مشخصات TER-2PIN DG35 (12)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه TER4-MX250A
مشخصات /
سازنده M12 20D
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه TER3-DG45
مشخصات TER-3PIN DG45 (28)
سازنده ## M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه TER5-DG45
مشخصات TER-5PIN DG45 F
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه TER2-DG65
مشخصات TER-2PIN DG65 (14)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه TER2-KF8500
مشخصات
سازنده M12 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه TER2-DG235
مشخصات TER-2PIN DG235 (17
سازنده M12 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه TER2-DG635
مشخصات TER-2PIN DG635 (8
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه TER3-KF-103
مشخصات TER-3PIN KF103 (25)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه TER2-DG45H
مشخصات TER2-DG45H
سازنده M12 20D
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه TER2-DG45
مشخصات TER-2PIN DG45 (10)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه TER3-DG55***
مشخصات TER3-DG55
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 86,000
قیمت نقدی به ریال 78,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه TER6-MX250A
مشخصات /
سازنده M12 20D
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه TER5-DG35
مشخصات TER-5PIN DG35
سازنده M12 ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 94,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه TER4-DG45
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه TER3-KF8500
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه TER5-KF55C
مشخصات kf55
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه TER3-DG35
مشخصات TER-3PIN DG35 (30)
سازنده M12##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 86,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه TER4-DG35
مشخصات TER-4PIN DG35
سازنده M12 20A
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 97,000
قیمت نقدی به ریال 88,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه TER3-DG65
مشخصات TER-3PIN DG65 (32)
سازنده ## m12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 96,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه TER3-KF11
مشخصات
سازنده M3 N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه TER3-DG635
مشخصات TER-3PIN DG635 (26
سازنده M12 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه TER3-DG45H
مشخصات TER-3PIN DG45
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه TER2-KF950
مشخصات TER-2PIN KF950 (18)
سازنده KII M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه TER6-DG45
مشخصات TER-6PIN DG45
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 113,000
قیمت نقدی به ریال 102,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه TER3-DG65*
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه TER SPEAK
مشخصات
سازنده !!M3
دسته بندی TERM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه TER4-DG65
مشخصات TER4-DG65 4PIN
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 123,000
قیمت نقدی به ریال 112,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه TER6-DG55
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TER6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه TER6-DG35
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه TER 2GRE-DG
مشخصات TER-2PIN DG128H DUAL (11)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 135,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه TER3-KF950
مشخصات TER-3PIN KF950 (36)
سازنده M12 20D
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 125,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه TER3-KF128
مشخصات 7.5MM GAL27
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه TER-KF65H
مشخصات TER5PIN
سازنده KII M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 154,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه TER5-KF2505
مشخصات
سازنده N/SKEFA M6
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه TER4-DG55
مشخصات
سازنده !!M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 163,000
قیمت نقدی به ریال 148,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه TER3-DG35H
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه TER3-DG55
مشخصات TER-3PIN DG55 (33)
سازنده M12 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه TER3-KF2503
مشخصات
سازنده KEFA M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 165,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه TER5-DG45H
مشخصات
سازنده M12 20D
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 187,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه TER4-DG65H
مشخصات TER4-DG65H
سازنده M12 20D
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 187,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه TER3-DG128H/
مشخصات TER-3PIN DG-128H (29)
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه TER2-DG55
مشخصات TER-2PIN DG55 (15)
سازنده ##M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 210,000
قیمت نقدی به ریال 190,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه TER6-DG45H
مشخصات
سازنده M12 20D
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 198,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه TER4-DG35*
مشخصات
سازنده N/S M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه TER5-KF35C
مشخصات KF35
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه TER-KF65
مشخصات H-TER5PIN
سازنده M12
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 253,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه TER3-127HL
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TER2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 385,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه TER2-127HL
مشخصات
سازنده M12 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه TERMINAL
مشخصات TERMINAL
سازنده
دسته بندی TERM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه TER4-KF8500
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه TER DG55/PCB
مشخصات 7PIN
سازنده A87
دسته بندی TERM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه TER DG55/8P
مشخصات PCB
سازنده A87
دسته بندی TERM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه TER 12GRE-R
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه TER 3PIN
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه PROVA100
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,867,996
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh