مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه GP8NC60KD
مشخصات IGBT 600V 8A TO220 (H771)
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FGH40N6S2D
مشخصات IGBT 600V SSOA- 100A P 289W N-
سازنده FAI N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 108,227
قیمت غیر نقدی به ریال 89,729
قیمت نقدی به ریال 76,689
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه BUP306D
مشخصات IGBT 1200V 23A 165W 70/220ns
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 121,756
قیمت غیر نقدی به ریال 94,453
قیمت نقدی به ریال 83,260
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SGL60N98DTU
مشخصات IGBT 980V 60A TO-264
سازنده N/S SAM
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,282
قیمت غیر نقدی به ریال 113,343
قیمت نقدی به ریال 98,600
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه GW30NC60VD
مشخصات IGBT 600V 40A TO
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 175,000
قیمت نقدی به ریال 158,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه IXGH40N60B2D
مشخصات IGN-CH 600V75A TO247(H484)ZA2
سازنده N/S !! m5
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 195,000
قیمت نقدی به ریال 175,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه STGP14NC60KD
مشخصات IGBT 600V 14A TO220
سازنده N/S M40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SGP06N60
مشخصات IGBT 600V12A 68W TO220(N42)
سازنده M80
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 272,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه KGT25N120NDA
مشخصات IGBT TO247 ()
سازنده N/S M40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه MPF06N60J
مشخصات N-CH 6A 600V TO220 (V159)
سازنده M70
دسته بندی MOSFET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه HGTP3N60A4
مشخصات (Q359)IGBT N-CH 600V 17A TO220
سازنده N/S !! M35
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 540,000
قیمت نقدی به ریال 490,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه BUP314/IGBT
مشخصات COPY IGBT 1200V 52A TO247 )
سازنده N/S M12 0
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه IXGH40N60C2D
مشخصات N-CH 600V 75A ZA2(
سازنده N/S M55
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FGA25N120ANT
مشخصات AL1 IGBT1200V 25AN-CH(H574)
سازنده M70 CHINA
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه SKP10N60
مشخصات IGBT600V21AT0220ZA8(G462)
سازنده M75
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 680,000
قیمت نقدی به ریال 620,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه BUP400D.
مشخصات 600V22A SMDD2PACK(K612) P26j
سازنده M60
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 680,000
قیمت نقدی به ریال 620,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه FGH40T120SMD
مشخصات DIP IGBT 1200V 40A
سازنده N/S FAIm12
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 730,000
قیمت نقدی به ریال 660,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه FGA30N60LSD
مشخصات IGBT600V 75A TO3P(V292)
سازنده M70
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750,000
قیمت نقدی به ریال 686,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه FGH40N6S2
مشخصات IGBT 600V P 289W (V279)
سازنده M45
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 860,000
قیمت نقدی به ریال 780,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه RJH60F5
مشخصات IGBT 600V 40ATO247 (H791)(ZA2)
سازنده M80
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,040,000
قیمت نقدی به ریال 940,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SK80GM063
مشخصات 2*IGBT 800V 81A
سازنده N/S SEMIKR
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,056,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه BSM100GAR120
مشخصات D 1*IGBT+DIO 1200V 150A USED
سازنده N/S 150GAR
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,056,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه STGW38IH130D
مشخصات FASTIGBT130 TO247(H611)A L3
سازنده N/S M70
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه SGL60N90D
مشخصات IGBTCO-PAK TO-264 900V60A()
سازنده N/S M12 2
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه IXGH1666
مشخصات IGBT 600V 60A TO-247 (H583)
سازنده M12##
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,210,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه CPV362M4U
مشخصات IGBT MOUDULES BAL28
سازنده N/S M12
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه BSM100GAL120
مشخصات D IGBT+D 1200V 150A UNUSED 091
سازنده N/S GAL3
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200,000
قیمت نقدی به ریال 1,080,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه HGTP12N60
مشخصات C3DIGBT600V24ATO220 N-CH(Q328)
سازنده M70 N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,380,000
قیمت نقدی به ریال 1,250,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه SGH80N60UFD
مشخصات 600V 80A 195W TO-3P(G396)
سازنده M70 N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه MIG15J503H
مشخصات IGBT 600V 15A MODULE (I1)
سازنده TOS N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه MG50J2YS40
مشخصات IGBT USED Vces 600v Ic 50A
سازنده TOSH N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه GT60M301
مشخصات IGBT bal40
سازنده M12 20A
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه IXFN38N100-
مشخصات -PORGINAL N-CH 1000V 38A
سازنده 20A M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,450,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه APT60DQ120BG
مشخصات ULTRAFAST 60A1200V TO264(G457)
سازنده M75
دسته بندی FAST
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,450,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه HGTG10N120BN
مشخصات 1200V 35ATO247N-CH(H709)
سازنده M70
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,470,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه QM30E3Y-2H
مشخصات TR+DAR 600V 30A MODULE
سازنده m3 MITSUB
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه IRG4PH50U
مشخصات IGBT 1200V 24A 200W N-CH()
سازنده M55 N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه CM100DY-24H
مشخصات 2*IGBT,100A,1200V,780W,USED091
سازنده N/S 091
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه FGL60N100BNT
مشخصات ( IGBTN-CH1000V 60 TO-264
سازنده M12 N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,760,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه BSM75GB120DL
مشخصات DLC UNUSED
سازنده N/S 197
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه PM10CEE060
مشخصات 1*IGBT 600V 10A (091)
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,870,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه FGH60N60SFD
مشخصات 0IGBT 600V 60A ZA2 (E1)
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900,000
قیمت نقدی به ریال 1,720,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه STGW40NC60V
مشخصات IG0A 260W TO247(H587)A F (w3)
سازنده M80
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,940,000
قیمت نقدی به ریال 1,770,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه SKM150GB123D
مشخصات 2*IGBT,1200V,150A,BROK,USED
سازنده N/S SEMIK
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه BUP400D
مشخصات IGBT 600V22A TO220(X312) P26Z
سازنده ORG M12
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه BSM150GB120
مشخصات DN11 2*IGBT 1200V 210A USED091
سازنده N/S SIM
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه IRG4PH40KD
مشخصات IGBATO247 (D5)(H662)A O2
سازنده M70
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,050,000
قیمت نقدی به ریال 1,860,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه STK673-010
مشخصات 3-PH STEP MOTOR DRIVZA9(GAL19)
سازنده m38 SANYO
دسته بندی DRI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,900,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه IKW30N60H3
مشخصات 600V 60A TO247
سازنده M12 20D
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,900,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه IKW40N120T2
مشخصات TO247 IGBT 1200V 75A
سازنده M70
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,150,000
قیمت نقدی به ریال 1,950,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه STGW40NC60KD
مشخصات IGBT600V 40A TO247(H651)
سازنده !!ST M80
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه FGH60N60UFD
مشخصات IGBT 600V 60A (N834)
سازنده 20D m12
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه FGH40N60UFD
مشخصات ONSINGLEPACK to247(Q506)
سازنده M80 20D
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه ESAG84-004
مشخصات POWER TR MODULE (PAL5)
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه BUP314D
مشخصات AL3 1200V 42A TO247 (H952)
سازنده M12
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه GT60M303
مشخصات IGBT 900V 60A TO264 ZM PAL19
سازنده M80
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100,000
قیمت نقدی به ریال 2,020,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه FF200R12KF2
مشخصات 2*IGBT 1200V 210A USED
سازنده N/S EUPEC
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,460,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,240,000
قیمت نقدی به ریال 2,040,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه BSM400GA120L
مشخصات 1*IGBT 1200V 550A 2700W USED
سازنده N/S SIEM
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,464,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,244,000
قیمت نقدی به ریال 2,040,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه BSM150GB100D
مشخصات N11 2*IGBT 1000V 210A USED(091
سازنده N/S SIEME
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,310,000
قیمت نقدی به ریال 2,100,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه LWH150G1201
مشخصات 2*IGBT 1200V 150A BSM150GB120
سازنده N/S LS
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه IKW75T60
مشخصات IGBT 600V75ATO-247 (H777)ZA2
سازنده box M65
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه BSM150GB120D
مشخصات N2 2*IGBT,1200V,210AUSED(GAL14
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه BSM300GA160
مشخصات DN11 IGBT,1600V,430A,M,(091)
سازنده N/S SIEME
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,440,000
قیمت نقدی به ریال 2,220,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه HGTP12N60A4D
مشخصات IGBT 600V TO220 (N671)
سازنده M75
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,530,000
قیمت نقدی به ریال 2,300,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه FGH50N6S2
مشخصات IGBTN-CH600VTO-247(Q438)A A2
سازنده M70
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,557,000
قیمت نقدی به ریال 2,320,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه SKKT106B16E
مشخصات (U)THYRISTOR/DI MODULES(GAL2)
سازنده !!N/S M9
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,650,000
قیمت نقدی به ریال 2,400,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه BSM75GB160D
مشخصات 2*IGBT 1600V 105A 625W
سازنده N/S SIEMEN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,900,000
قیمت نقدی به ریال 2,420,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه FSBB30CH60F
مشخصات IGBT6PAK600V30A106W(G274)GAL0
سازنده M40 N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,470,000
قیمت نقدی به ریال 2,430,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه MG150Q2YS40
مشخصات IGBT 1200V 150A
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,725,000
قیمت نقدی به ریال 2,475,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه SKM150GB128D
مشخصات -B IGBT SEMIKRON
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,382,071
قیمت غیر نقدی به ریال 2,833,560
قیمت نقدی به ریال 2,519,735
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه SKIIP26AC126
مشخصات V1 6*IGBT,3PHBRIDG,1200V,88A
سازنده N/S SEMI/
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,780,000
قیمت نقدی به ریال 2,520,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه G20N60B3D
مشخصات IGBT600V 40A TO247 (HSA) 165W
سازنده M70
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,080,000
قیمت نقدی به ریال 2,800,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه FGH60N6S2
مشخصات IGBT N-CH 600V 75A TO247()
سازنده M12 N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,100,000
قیمت نقدی به ریال 2,800,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه HGTG30N60A4D
مشخصات IGBT600V75ATO247N-CHZA2(H720)
سازنده M80
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,100,000
قیمت نقدی به ریال 2,810,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه MG150Q2YS50
مشخصات IGBT 1200V 150A Z
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,285,000
قیمت نقدی به ریال 2,986,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه IXGH48N60C3
مشخصات IGBT 600V 48A TO247 (H489)
سازنده M12 019
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه BSM75GB120DN
مشخصات 2 2*IGBT 1200V 105A USED GAL3
سازنده N/S 091 M3
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه SK60GAL125
مشخصات 1*IGBT,MODUL,1200V 51A (PAL5)
سازنده M5
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,420,000
قیمت نقدی به ریال 3,110,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه K30N60HS
مشخصات IGBT 600V 30ATO-247 (BAL94)
سازنده M65
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,430,000
قیمت نقدی به ریال 3,120,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه IRG4PC40WPBF
مشخصات AL3 600V 40A TO247AC(X556)
سازنده M70
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,700,000
قیمت نقدی به ریال 3,360,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه SKM40GB124D
مشخصات 2*IGBT 1200V 40A
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850,000
قیمت نقدی به ریال 3,500,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه SKM400GB128D
مشخصات H12B 2*IGBT 1200V 470A
سازنده N/S SEMIK
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850,000
قیمت نقدی به ریال 3,500,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه CM15TF-12E
مشخصات 6*IGBT 600V 15A 091
سازنده MITSUBISHI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850,000
قیمت نقدی به ریال 3,500,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه IKW75N60T
مشخصات (H777)
سازنده M12 20A
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,800,000
قیمت نقدی به ریال 3,700,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه IRG4PC50W
مشخصات PBF IGBT 600V 27A (Q837)
سازنده N/S M40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200,000
قیمت نقدی به ریال 3,800,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه SKM60GD062DL
مشخصات 6*IGBT 600V 60A 091
سازنده 091 SEMI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400,000
قیمت نقدی به ریال 4,000,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه MG75Q1ZS50
مشخصات 1*IGBT 1200V 100A 600W 091
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400,000
قیمت نقدی به ریال 4,000,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 7MBR35VM120-
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,670,000
قیمت نقدی به ریال 4,250,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه QM150DY-H
مشخصات USED GAL0-4
سازنده M12 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,730,000
قیمت نقدی به ریال 4,300,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 7MB50SB120-
مشخصات IGBT
سازنده !! N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,800,000
قیمت نقدی به ریال 4,360,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه CM150DY-12H
مشخصات 2*IGBT 600V 150A 250W USED 091
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000,000
قیمت نقدی به ریال 4,500,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه IXSN80N60AU1
مشخصات D+IG,600V,160A,MINIBL(GAL23)
سازنده M12 091
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100,000
قیمت نقدی به ریال 4,600,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه MIG20J502H
مشخصات IGBT 600V 20A MODULE (GAL0-V)
سازنده M38 TOS
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,170,000
قیمت نقدی به ریال 4,700,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه FGH50N6S2D
مشخصات IGB600VSSOA150AP(H704)ZA2TO247
سازنده N/S !!M70
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,170,000
قیمت نقدی به ریال 4,700,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه SKIIP10NEC06
مشخصات IT5 6*IGBT 600V 11A091(PAL9)
سازنده SEMIKRONM8
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,300,000
قیمت نقدی به ریال 4,800,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه K40T1202
مشخصات (X280)(MG4)IGBT 75A1200V TO247
سازنده m65
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,300,000
قیمت نقدی به ریال 4,930,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه SKM50GAR123D
مشخصات 1*IGBT+DIO 1200V 50A 091
سازنده M3 SEMIKRO
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500,000
قیمت نقدی به ریال 5,000,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه BSM200GA120
مشخصات DN11IGBT 1200V 300A (GAL6) Z
سازنده N/S m3 SIE
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500,000
قیمت نقدی به ریال 5,000,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه IRFPS43N50K
مشخصات ORGIGBT 500V47ATO247(Q919)A V2
سازنده M80 n/s
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,580,000
قیمت نقدی به ریال 5,080,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه BSM200GA120D
مشخصات -N2 IGBT 1200V 300A,USED 091
سازنده EUPE N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,700,000
قیمت نقدی به ریال 5,160,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh