مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه BNC F
مشخصات BNC FEMALE
سازنده C93 N/S
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه BNC RG58
مشخصات
سازنده
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,083
قیمت نقدی به ریال 5,917
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه BNC RG58
مشخصات /
سازنده N/S
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BNC/RG58
مشخصات /
سازنده N/S
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه BNC AQT157
مشخصات
سازنده
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 7,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BNC M5570*
مشخصات CHIN
سازنده N/S CHIN
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 9,900
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BNC AQT132
مشخصات Q RCA BNC
سازنده ## N/S
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BNC FM/S
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,940
قیمت غیر نقدی به ریال 14,167
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه BNC AQT152B
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه BNC M5570
مشخصات /
سازنده TAIW N/S
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,500
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه BNC R/A
مشخصات
سازنده N/S*
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 17,531
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه BNC AQT224
مشخصات RG11
سازنده N/S
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 17,531
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه BNC AQT160
مشخصات BNC /
سازنده
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه BNC 59PTW
مشخصات MALE/S RG59
سازنده ##N/S
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه BNC RG59
مشخصات RG59
سازنده M12
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 3224W-1-202E
مشخصات 2K SMD 4MM 10%
سازنده N/S M12
دسته بندی MULTI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه BNC AQT150
مشخصات
سازنده ## m3
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه BNC AQT129
مشخصات RG59
سازنده N/S m3
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه RG 58
مشخصات SB-105A
سازنده
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه BNC2425
مشخصات SB142C FEMALE STR.
سازنده
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BNC RG59.
مشخصات RG59
سازنده
دسته بندی BNC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh