مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه R8.2KW.125%2
مشخصات 120
سازنده
دسته بندی RES2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 130
قیمت نقدی به ریال 110
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PIZZO 15MM
مشخصات PIZZO 15MIL
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 550
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PIZZO 21MM
مشخصات PIZZO 21MIL
سازنده N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BUZZER24
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه PIZZO 15MM.
مشخصات PIZZO 15MIL
سازنده ## N/S
دسته بندی PIZZO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BUZZER32
مشخصات BBM-03S WITHOUT OSILATOR SPEAK
سازنده N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,450
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BUZZER21
مشخصات WITHOUT OSILATOR
سازنده N/S ARI
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BUZZER 5*
مشخصات !!! 5V
سازنده ## N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,700
قیمت نقدی به ریال 4,200
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه PIZZO 4.1CM
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه PIZZO 10MM
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه BUZZER13
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه PIZZO 4.7CM
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه BUZZER 9
مشخصات BUZZER 11M*22M (9)
سازنده !!
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه BUZZER20
مشخصات 6V-24V BIG
سازنده N/S XD
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,822
قیمت غیر نقدی به ریال 8,974
قیمت نقدی به ریال 7,778
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه BUZZER14
مشخصات WIHTOUT
سازنده N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه BUZZER 7
مشخصات SQUARE without osilator
سازنده N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه BUZZER15
مشخصات
سازنده N/S m3
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه BUZZER A2208
مشخصات
سازنده m3
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه PIZZO
مشخصات 20MM (BAL19)
سازنده M12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه BUZZER31
مشخصات WITHOUT OSILATE WITH WIRE SMAL
سازنده m12 21MIL
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BUZZER25
مشخصات
سازنده M11 TDK
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه PIZZO 27MM
مشخصات PIZZO 27MIL
سازنده ##m12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه BUZZER23
مشخصات 15MIL PIZZO EHBZ0104-001
سازنده M12 MURATA
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه BUZZER22
مشخصات
سازنده m12 3.5CM
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه BUZZER18
مشخصات
سازنده N/S m6
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه BUZZER17
مشخصات WITHOUT OSILATOR WITH WIRE
سازنده M11
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه BUZZER16
مشخصات WITHOUT OSILATOR 2.2*1.3
سازنده M12 N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه BUZZER10
مشخصات
سازنده m11
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه BUZZER 6
مشخصات with out osilator
سازنده M12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه PIZZO 25MM
مشخصات PIZZO 25MIL
سازنده N/S m11
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه BUZZER19
مشخصات loCKwITHOUT OSCILLATOR
سازنده M12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه BUZZER12
مشخصات without osilator
سازنده M12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه BUZZER 4
مشخصات PIZZO
سازنده M12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه PIZZO 40MM
مشخصات (BAL18)
سازنده M12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه PIZZO 35MM
مشخصات metal (PAL13)
سازنده D89 M12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 56,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه BUZZER 2
مشخصات WITHOUT OSILATOR SPEAKER ****
سازنده ## m12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه BUZZER 1
مشخصات OBO-27C7 OSILATOR BUZZER9V 3CM
سازنده N/S M12 4A
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 75,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه BUZZER 5
مشخصات !! 5V ORGINAL
سازنده DENM12 W80
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه BUZZER 3
مشخصات 12V ORGINAL
سازنده DEN M12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه PIZZO 50MM
مشخصات (GAL18)
سازنده m12 178
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه BUZZER30
مشخصات PIZZO WITHOUT OSILAT2208 8*22
سازنده M12 !!
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه BUZZER 8
مشخصات
سازنده N/S M3
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه BUZZER11
مشخصات 4CM 40KHZ GAL17
سازنده M12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه PIZZO 20MM
مشخصات (PAL11)
سازنده M12
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه BUZZER26
مشخصات 5-12V(20)WITHWiRE
سازنده !M12 O89
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه PIZZO 30MM
مشخصات BAL27
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PIZZO 25MM.
مشخصات (GAL17)
سازنده M12 EK
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه PIZZO 4.2CM
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی BUZZER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh