مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه BAT **
مشخصات CAMELION
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه BAT *
مشخصات CAMELION
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه BAT CASE6
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BAT NAB
مشخصات 9VOLT
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه BAT CASE4*
مشخصات
سازنده ##N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BAT CASE2**
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BAT CASE8
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BAT CASE4CIR
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه BAT CASE4**
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه BAT CASE3
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه BAT3-251FT
مشخصات 3.6V 250mAh
سازنده N/S
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 33,057
قیمت نقدی به ریال 28,485
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه HOLDER BAT
مشخصات 2032 DIP
سازنده M12 DEN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه BAT ***
مشخصات 1100ma
سازنده
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه HOLDER BAT*
مشخصات 1220
سازنده N/S M12
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه BAT CASE2
مشخصات
سازنده M12 DEN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه BAT CACE4
مشخصات
سازنده !!M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه HOLDER BATT*
مشخصات SMD
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه APOLLON
مشخصات RECHARGERABLE NI-CA 1.2V 700MA
سازنده N/S
دسته بندی APOLLON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه BAT LIT 3V
مشخصات BAT 2016 3VOLT LIT R
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه BAT CASE2*
مشخصات
سازنده DEN M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BAT COIN*
مشخصات CR2032(A2) 3VOT
سازنده F61 M12
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه BAT REMOTE
مشخصات GP 23A
سازنده N/S M8
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه BAT CR2025
مشخصات
سازنده M12 Y11
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه BAT1225
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه EPOXY SOLAR
مشخصات 110*135 7V 170MA
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه BAT 1.5V
مشخصات Camelion A1
سازنده M12
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه BAT 1220
مشخصات COIN BATTREY
سازنده M12 SUNNY
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه BAT6V
مشخصات 6V 1.3A
سازنده ## (GAL16)
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه BACKUP 3.6 V
مشخصات BACKUP 3.6V / 6 MA (Z6)
سازنده M12 20D
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه BATTERY
مشخصات BATTERY 9V (KP)
سازنده M12
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه BAT 3.6 LIT
مشخصات 3.6V 2A LITION
سازنده n/s m6
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه BATREY/6V/3A
مشخصات 6V 3AH ACCU 5M3
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه BAT CR1620
مشخصات A6
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه BAT 9V
مشخصات ALKALINE
سازنده !!M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه BAT 1.2V
مشخصات RECHARGERABLE 1200A
سازنده M12 SONY
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه BAT SOLAR!
مشخصات 5WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه BAT2600MA/CH
مشخصات 3.7V 2600MA CHINA
سازنده N/S M12
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه BAT 2200MA
مشخصات 2200MA 3.7V
سازنده M12
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 830,000
قیمت نقدی به ریال 750,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه BAT2600MA
مشخصات 3.7V 2600MA GAL9
سازنده N/S SAMSUN
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050,000
قیمت نقدی به ریال 950,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه BAT SOLAR
مشخصات 15W/30W
سازنده N/S 185
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه 12RP1.3FA
مشخصات 12V 1.3AH
سازنده RAWPOWEM11
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه BATREY/6V
مشخصات BAT 5AH 6V
سازنده !! m12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه BAT 9V
مشخصات 9V CHARGABLE Litiom400MA
سازنده M12
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه BATREY/12V
مشخصات 4.5AH 12V 2018
سازنده VIETNAM M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300,000
قیمت نقدی به ریال 2,100,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه BAT SOLAR!!!
مشخصات 20WATT
سازنده N/S
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,420,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه BAT 12V*
مشخصات 12V 7.2A
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000,000
قیمت نقدی به ریال 2,700,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه BAT 12V
مشخصات 12V 1.3AH
سازنده ##m12 j98
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500,000
قیمت نقدی به ریال 3,200,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه BAT SOLAR#
مشخصات 30WATT
سازنده N/S
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,630,000
قیمت نقدی به ریال 3,300,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه BAT SOLAR!!
مشخصات 10WATT 12v
سازنده M12 SUNTEC
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500,000
قیمت نقدی به ریال 4,200,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه BAT SOLAR*
مشخصات 40WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,820,000
قیمت نقدی به ریال 4,380,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه BAT SOLAR**
مشخصات 50WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,030,000
قیمت نقدی به ریال 5,480,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه BAT SOLAR***
مشخصات 60WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,240,000
قیمت نقدی به ریال 6,580,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه BAT SOLAR+
مشخصات 100WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,100,000
قیمت نقدی به ریال 11,000,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه BAT SOLAR++
مشخصات 120WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500,000
قیمت نقدی به ریال 13,150,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه BAT SOLAR+++
مشخصات 150WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 19,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,100,000
قیمت نقدی به ریال 16,450,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه BATTRY*
مشخصات BATTRY 9V
سازنده
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه BAT*
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه BAT RIMOT
مشخصات CFL 12V 27A
سازنده CFL
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه BAT CR2510
مشخصات 3PIN
سازنده 104
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه BAT 54475642
مشخصات 220/240V 5A 50/60Hz Q
سازنده
دسته بندی 54475642
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh