مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:12:29 1403/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه 27E257-12WIN
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,517
قیمت غیر نقدی به ریال 2,597
قیمت نقدی به ریال 1,971
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 24LC02/ATC
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,819
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه AT24C512C1-1
مشخصات 0CI-2.7 JP A BGA2(S93) (BSJ
سازنده m12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه 24W08M6
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه 93C45MN6/AKM
مشخصات E2PROM,64*16,
سازنده AKM N/S
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,555
قیمت نقدی به ریال 6,791
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه AT24C128T1-1
مشخصات 0TI-2.7TSSOP(BSJ(D3(S92)P16Z)
سازنده JP M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه AT24C01AC3
مشخصات SMD(J4,P3,E7(S845)J5D5(BSJN9Z
سازنده A6 M12 ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه AT24C64-10TI
مشخصات 2.7 JP A(M1)(D2) TSSOP(C298)
سازنده N/S JP8 M
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه AT24C512C2-1
مشخصات 0CI2.7 SMD JP BGA (D1) (2A)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه BR24T32FVT-
مشخصات WE2 SO8 32Kbit 1.6VTO5.5V(BSJ)
سازنده N/S M12
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 24C64/ST
مشخصات (F670)
سازنده !!N/S ST
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 24C512C1-10
مشخصات -10C1-2.7SMD LAP(I4)J5
سازنده N/S ATM M1
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه AS7C256-20PC
مشخصات AS7C256-20PCT 61256 /USA
سازنده N/S ALLIAN
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 87C64
مشخصات PROM (F598)
سازنده
دسته بندی PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 24CL16SG
مشخصات SMD FM24CL16SG-RAM (S71)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 24C65NU
مشخصات SMD 3.9MM (I2J) (K308)
سازنده M35 FAI
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه AT28C64B
مشخصات +E2PROM 28PIN 64K (8K*8)
سازنده ATMEL
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 12,500
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه AT25256B SMD
مشخصات SMD MARKETIN CODE 5EB (K916)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,500
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 24C02LMT8
مشخصات SMD TSSOP (I1)(A)(D3)
سازنده M12 FAI
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 29C821/ALL
مشخصات 10BIT CMOS REGISTER NON-INVERT
سازنده ALLEGRO
دسته بندی REGISTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 29040/PLCC
مشخصات PLCC E2PROM
سازنده ST* N/S
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,500
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 93C06M1/SMD
مشخصات SMD3.9MM(I2J)D4)10(BI)(I398)BQ
سازنده M55 ST -NA
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه 24S10
مشخصات
سازنده
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه AT25230
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه AT25128T2-10
مشخصات TI2.7 JP A TSSOP
سازنده N/S!!M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه AT25080N-10C
مشخصات SMD SO8 (P3) (S555)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 93S46-MN
مشخصات SMD (D4)(W)(I366) 2A SO8
سازنده M12
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 24C04
مشخصات TSSOP 8PIN N5Z
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 24C01/ST
مشخصات 518 (F716)
سازنده M12 *
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 24C01/ATM
مشخصات E2PROMSERIAL1KBIT()(F716)MG2
سازنده m12 ATMEL
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 67633
مشخصات EPROM (G583)
سازنده
دسته بندی EPROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه 24C00/P
مشخصات (Q398)
سازنده !!m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه AT24C256-10T
مشخصات I-2.7JP SMD TSSOP 8PIN (J3)A
سازنده N/S m12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 24C17ULM8
مشخصات SMD NARROW (J1) (K768)
سازنده FAI M12
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 24C04/ATM
مشخصات SMD SOIC8(K270)(D1)(J5)(A6)N1
سازنده M80 ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 29V01CS
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,500
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه 24F002
مشخصات SMD (D)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,500
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه AT34C02-10T
مشخصات SMD SO8 (P3)(J5)BSJ)
سازنده M12
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه AT25128N-10S
مشخصات I2.7 JP SO8 (P3)(I575)A(I3)J4
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه AT24C21
مشخصات Z DIP (N342)
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه 93C56-10SC
مشخصات SMD(D5 AT)(J1) SO8(S440) (I1)
سازنده M12 3pcs
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 24W01
مشخصات SMD SO8 (I3)
سازنده M12 ST
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه 24U03UMB
مشخصات SMD (I1)
سازنده FAI M12
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه 24C08BN6
مشخصات SMDSO8D1(K777)BW5(BSW(P13J BZ*
سازنده M12 ST/C
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه AT25256W-10S
مشخصات A-2.7C JP WIDE-8 (S846)SMD(J3
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه 49F010-156PC
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی FLASH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,997
قیمت غیر نقدی به ریال 37,781
قیمت نقدی به ریال 32,867
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه S167A-P
مشخصات 40 40PIN (N210)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه AT28C684
مشخصات
سازنده N/S ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه AT25256T2-10
مشخصات TI SMD TSSOP (J4) (BSJ)
سازنده M12
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه AT25256A-10
مشخصات AT25256A-10PI (Q613)
سازنده m12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 27E010P-70
مشخصات 20 32PIN PLCC
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 93LC46
مشخصات A6 (P) 2A(3) (X453)(MG3)
سازنده M12 MICROC
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه 93C66A/ISSI
مشخصات T1 SMD SOIC-8 (D5)(I1)(Y105)
سازنده A6M65 ISSI
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه 93C06/ST
مشخصات T1 E2PROM (X452) A
سازنده M12 ST/NAT
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 29L04
مشخصات (7) (X287)
سازنده ##M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 27128AZB/OKI
مشخصات PROM (F780) EPROM
سازنده N/S OKI
دسته بندی PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه 24LC04
مشخصات (F627)
سازنده M12
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه 27C152/NAT
مشخصات EPROM
سازنده NATIONAL
دسته بندی EPROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 49,000
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه CY7C195-12VC
مشخصات SMD (N8)
سازنده M12
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه AT25320AN-10
مشخصات SMD-10SI(N4Z)(P3)J5BN3(D3(S541
سازنده M12 ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه AT24C02/ATM
مشخصات SMD(2A(K259)BI(J5)P3(D1)(BSJj1
سازنده ##M70 a6
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 93C56
مشخصات A6 8-PINS 2K256BAT(X457)
سازنده M70 ISSI**
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه 28C04G-20
مشخصات SMD (L670)
سازنده OR M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه 24W16M6
مشخصات SMD SO8 (I747)
سازنده !!M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه 24LC21BB6
مشخصات Q (G558)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه 24C02 SMD
مشخصات SMD (I717) (P13*(I3) AT24C02
سازنده N/S ST M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه AT25128N1-10
مشخصات SC 2.7 SOIC16 (J5) (P3)
سازنده m12
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 56,000
قیمت نقدی به ریال 51,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه 24C00-I/SN
مشخصات SMD SO8 (T358)
سازنده !! m38
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 53,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه 39VF512
مشخصات 20 PLCC 32PIN (I1)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 61,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 39VF010-90-4
مشخصات 20 C PLCC (I1)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 61,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه AT25160N-10
مشخصات SMD E2PROM SO8(D1)(S773)(BJ)
سازنده M12 ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه AT24C256-10U
مشخصات I2.7 JP A
سازنده N/S m40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه 29LV160ATTC
مشخصات 29LV160ATTC-70 FLASH 2M
سازنده N/S TAIWAN
دسته بندی FLASH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 94,698
قیمت غیر نقدی به ریال 77,923
قیمت نقدی به ریال 65,732
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 4C24400-60QC
مشخصات SMD PC DRAM -60QC(20P) (I2J)
سازنده
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه 29V01CJ
مشخصات PLCC #112 (K298)
سازنده *
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه 4C1024
مشخصات RECTIFIRE
سازنده TMS
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه 6818/USED
مشخصات RAM USED (G531)(FAL3)
سازنده MOTOROLA
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 79,550
قیمت نقدی به ریال 72,305
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 24LC01
مشخصات (X395)
سازنده MICRO M38
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 76,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه 29F004BQC-90
مشخصات PLCC CMOSFLASH MEMORY (L958)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 77,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه 24U65UN
مشخصات DIP 8PIN (F818)
سازنده FAI M12
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 24LC16B-I/P
مشخصات DIP (Q111)
سازنده !! M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه 24LC02B-I/SN
مشخصات SMD EEPROM 2KBIT400KHZ(T856)
سازنده N/S M38
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 24C16/SMD
مشخصات EEP0ROM16KBTB SMD(D1(I472)BI)
سازنده M12 ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه AT93L422/ATM
مشخصات (X461) TO
سازنده ATM
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 92,000
قیمت نقدی به ریال 83,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه AM93L422/AMD
مشخصات 256*4 LOW POWER TTL RAM (X461)
سازنده AMD
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 92,000
قیمت نقدی به ریال 83,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه 24C02/ST
مشخصات E2PROM 2K BIT (K) (F815)
سازنده M12*!! ST
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 24C02/ATM
مشخصات E2PROM 2K(F815)(M1) WL1
سازنده !M12 TO
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه AT24C32M
مشخصات SMD(BI(D1BN4BZ*P3(I14)BQ N11Z
سازنده JP8 M70
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 86,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 24C64 SMD
مشخصات SMD (BI) (T700) (D3)(S896)BQ
سازنده M70
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 95,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 29F256-250JL
مشخصات 28PIN
سازنده N/S TEX
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,282
قیمت غیر نقدی به ریال 113,343
قیمت نقدی به ریال 98,600
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه KM23C4000D
مشخصات PROM 4M (F717)
سازنده M3 SEC
دسته بندی PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه AT25640N-10
مشخصات SMD E2PROM
سازنده N/S!! ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه AS7C3256-15T
مشخصات SRAM SMD (D3)(Q)(S892)2A
سازنده M12
دسته بندی SRAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 28C65BPI
مشخصات (Q24)
سازنده N/S 019
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 28C257PI-12
مشخصات
سازنده 019
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه 27C4002
مشخصات AL3 PROM (F636) A6 L1
سازنده M12
دسته بندی PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه 256M29EWH
مشخصات SMD BGA (D3*)
سازنده !!M12
دسته بندی SRAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه 28F001PI-12
مشخصات 115
سازنده 019
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه 27C4001 *
مشخصات Z PROM (F683)
سازنده M N/S
دسته بندی EPROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه AT24C128/SMD
مشخصات SMD SO8-WIDE (K717)(I3)
سازنده N/S KBIT M
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 127,000
قیمت نقدی به ریال 115,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh